Modlitby

Akafist ku sv. Spiridonovi Trimifuntskému (po česky)

Akafist ku sv. Spiridonovi Trimifuntskému

Kondak 1

Pánem oslavený biskupe a divotvůrce Spiridone, nyní oslavujeme tvou svatou

památku a vroucně k tobě voláme, neboť mnoho zmůžeš u Krista, který tě

oslavil: Zachraň nás ode všech běd a zla, abychom k tobě s díky volali:

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

Čítať Ďalej

Modlitba svätého Gabriela Urgebadze, blázna pre Christa

Pane, prosím Ťa, vypočuj nás z nebies, vzhliadni na nás, daj nám Svoju milosť, prepusti nás v pokoji, aby sme kráčali po Tvojej ceste, plnili Tvoje prikázania a zriekli sa zla. Nauč nás, Pane, modliť sa pred Tebou a napĺňať Tvoj svätý zákon, aby sa tak stalo naše srdce oddané Tebe, a aby sme všetci žili podľa zákona Tvojho svätého.

Čítať Ďalej

Každodenné modlitby za deti

      Pane Isuse Christe, nech bude Tvoja milosť nad mojimi deťmi (mená). Zachovávaj ich pod svojou záštitou, ochráň ich od všelijakej zlej žiadostivosti, odožeň od nich všetkých nepriateľov a tých, ktorí im škodia, otvor oči a uši ich srdciam a daruj ich srdciam ľútosť a pokoru.

Pane, my všetci sme Tvoje stvorenie, zľutuj sa nad mojimi deťmi (mená) a obráť ich k pokániu.

Spas a zmiluj sa, Pane, nad mojimi deťmi (mená) a osvieť ich myseľ svetlom múdrosti Tvojho Evanjelia, veď ich po ceste Tvojich prikázaní a nauč ich konať Tvoju vôľu, Spasiteľ, lebo Ty si Boh náš.

Čítať Ďalej

Modlitby za zdravie telesné a duchovné

Ku sv. veľkomučeníkovi a liečiteľovi Pantelejmonovi

     Svätý veľkomučeník a liečiteľ Pantelejmon, podobajúci sa milostivému Bohu! Vzhliadni milosrdne a vypočuj nás, hriešnych, ktorí sa snažíme modliť pred Tvojou svätou ikonou. Vyprosuj nám u Pána Boha, Ktorému slúžiš v nebi spolu s Anjelmi, odpustenie našich hriechov a pokleskov. Zahoj duševné i telesné choroby Božích služobníkov, teraz spomínaných, tu stojacich i všetkých pravoslávnych kresťanov, utiekajúcich sa ku Tvojmu príhovoru. Lebo kvôli našim hriechom sme ťažko postihnutí mnohými chorobami a nemáme pomoci ani útechy. K Tebe sa utiekame, lebo Tebe je daná milosť prihovárať sa za nás a uzdravovať všetky neduhy a každú chorobu. Ty sám nám daruj skrze Tvoje sväté príhovory zdravie duše i tela, prospievanie vo viere a zbožnosti a všetko potrebné k nášmu dočasnému životu i ku spáse. Aby sme skrze Teba boli učinení hodnými veľkých a hojných milostí, oslavovali Teba i Darcu všetkého dobra, podivuhodného vo svojich svätých, Boha nášho, Otca i Syna, i Svätého Ducha na veky vekov. Amen.

Čítať Ďalej

Kanón k Anjelovi Ochrancovi

KANÓN K ANJELOVI OCHRANCOVI

Anjel_strazny

( Hlas 8. )

Pieseň
Spievam Hospodinu, ktorý previedol svoj ľud Červeným morom, lebo iba On sa tak slávne vyvýšil.
Isuse: Pane Isuse Christe, Bože môj, zmiluj sa nado mnou.
Učiň ma hodným, Spasiteľ, dôstojne spievať pieseň a vzdávať chválu Anjelovi, Tvojmu beztelesnému služobníkovi, môjmu učiteľovi a ochrancovi.

Čítať Ďalej

Kajúcna modlitba

Pane Isuse Christe, Syn Boží, modlitbami Tvojej Matky, Svätého Veľkomučeníka a Vyznávača Cára Nikolaja a všetkých cárskych mučeníkov a novomučeníkov osvietených v Ruskej Zemi, predĺž nám čas nášho pokánia, spoj nás v jedno Tvoje stádo Tvojou "všemocnou pravou rukou", nezbav nás pastierskej starostlivosti a spoločenstva Tvojich Svätých Tajín, zbav nás od zvádzania a pečate nezákonného antichrista, spas Svätú Rus, ustanov nám Panujúceho Obrancu – pravoslávneho Cára, Tebou pomazeného, a tak spas naše duše.

Amen.

Schiarcibiskup Alipij ( Pogrebnjak)

Čítať Ďalej

Modlitba pokánia prepodobného Antiocha

Dúfajúc, Vladyka, v hĺbku Tvojej dobroty, prinášam Ti poškvrnenými ústami a nečistými perami túto modlitbu: spomeň si, že mi je pripísané Tvoje sväté meno, že si ma vykúpil cenou Tvojej krvi, že si ma zapečatil prisľúbením Tvojho Svätého Ducha a vyviedol z priepasti mojich nepravosti: nech ma neuchváti nepriateľ.

Čítať Ďalej