Modlitby

Pravoslávna Cirkev - Ranné vianočné Bohoslužby

Spevník pravoslávnych kresťanov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz: Sláva svätej, jednobytnej, oživujúcej a nedeliteľnej Trojici stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Žalmista: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa. (3x)

Hospodine, pery moje otvor a ústa moje zvestovať budú chválu Tebe.  (2x)

Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe!

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Čítať Ďalej

Pravoslávna Cirkev - Postup spovede

Služebník pravoslávnych kňazov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz stojí pred kráľovskými dvermi obrátený k východu a hovorí:

Blahoslavený je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Amin.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Čítať Ďalej

Modlitby pre malé deti

Ranná modlitba

Hospodine Bože na Nebi, srdce moje Ťa velebí.

Ďakujem Ti, že si ma nocou ochraňoval svojou mocou.

Prosím Teba, aby si mi k dielu celý deň dnes dával silu.

Za rodičov(súrodencov) mojich Ťa prosím, vo svojom srdci ich stále nosím;

v zdraví nás zachovaj a nám z Nebies požehnaj.

Vlasť aj Cirkev našu chráň, záštitou sa našou staň.

Čítať Ďalej

Akafist archandělovi Rafaelovi

Kondak 1

Svatý archanděli Rafaeli, Bůh tě vybral z andělských zástupů a poslal na zem sloužit lidem, proto léčíš naše nemoci a přimlouváš se za nás u Pána. Pomoz nám zbavit se běd, utrpení a nemocí, abychom ti s vírou a láskou vděčně zpívali: Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

Svaty Archanjel Rafael

Čítať Ďalej

Akafist k Presvätej Bohorodičke

Kondak 1

Kráľovná Nebeského Hostiteľa, Ochrankyňa duší našich, my,  služobníci tvoji, ti ponúkame piesne víťazstva a vďakyvzdania, lebo ty, ó, Matka Božia, si nás vyslobodila z nebezpečenstiev. Ale ako máš neporaziteľnú moc, osloboď nás od konfliktov všetkého druhu, takže ti môžeme volať:

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

Čítať Ďalej

Beseda svätého Izáka Sýrskeho o najvnútornejšej modlitbe

Všetkými svojimi kosťami a celým svojím srdcom, prinášam Ti službu dôstojnú Teba, skláňajúc sa hlavou mojej duše k zemi. Ó Všeslávny Boh, žijúci v nevysvetliteľnom mlčaní! Kvôli mojej obnove si postavil na zemi príbytok lásky, miesto odpočinku pre vôľu Tvoju, chrám tela, postavený s pomocou svätého oleja, ktorý prevyšuje akúkoľvek svätyňu. Naplnil si ho svätyňami Tvojimi, aby v ňom bola vykonávaná služba všetkých; a uctievanie večných Hypostáz Trojice Tvojej, ktoré si v ňom naznačil; a odkryl svetom, ktoré si stvoril blahodaťou Tvojou, neopísateľnú tajinu a silu, ktorú nemôžu pociťovať ani rozpoznať city stvorení Tvojich, ktoré boli privedené k bytiu. Pred ňou sú anjelské bytosti v mlčaní uvrhnuté do úžasu pred oblakom tejto večnej tajiny a prúdom slávy „tečúcej“ z úžasu, pretože v oblasti mlčania sa jej klania všetko mysliace, posväcuje sa i robí dôstojným Teba.

Čítať Ďalej