Modlitby

Chválospev mučeníkovi a biskupovi Gorazdovi II.

 Kondak 1.

Boží vyvolenec, Christov príkladný sluha! K službe Pravoslávneho biskupa samotným Christom povolaný, skrze Archijerejský zbor Srbskej pravoslávnej Cirkvi, ktorý bol vedený Svätým Duchom, v živote svojom si preukázal vernosť Christu. Svätý otče náš Gorazdu, Tebe prinášame teraz tento náš chválospev; Ty si duchovne vybojoval obdarovanie Blahodaťou od Hospodina, vysloboď nás z každej biedy, volajúcich k Tebe:

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

Čítať Ďalej

Pravoslávna Cirkev - Ranné vianočné Bohoslužby

Spevník pravoslávnych kresťanov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz: Sláva svätej, jednobytnej, oživujúcej a nedeliteľnej Trojici stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Žalmista: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa. (3x)

Hospodine, pery moje otvor a ústa moje zvestovať budú chválu Tebe.  (2x)

Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe!

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Čítať Ďalej

Pravoslávna Cirkev - Postup spovede

Služebník pravoslávnych kňazov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz stojí pred kráľovskými dvermi obrátený k východu a hovorí:

Blahoslavený je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Amin.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Čítať Ďalej

Modlitby pre malé deti

Ranná modlitba

Hospodine Bože na Nebi, srdce moje Ťa velebí.

Ďakujem Ti, že si ma nocou ochraňoval svojou mocou.

Prosím Teba, aby si mi k dielu celý deň dnes dával silu.

Za rodičov (súrodencov) mojich Ťa prosím, vo svojom srdci ich stále nosím;

v zdraví nás zachovaj a nám z Nebies požehnaj.

Vlasť aj Cirkev našu chráň, záštitou sa našou staň.

Čítať Ďalej

Akafist archandělovi Rafaelovi

Kondak 1

Svatý archanděli Rafaeli, Bůh tě vybral z andělských zástupů a poslal na zem sloužit lidem, proto léčíš naše nemoci a přimlouváš se za nás u Pána. Pomoz nám zbavit se běd, utrpení a nemocí, abychom ti s vírou a láskou vděčně zpívali: Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

Svaty Archanjel Rafael

Čítať Ďalej

Akafist k Presvätej Bohorodičke

Kondak 1

Kráľovná Nebeského Hostiteľa, Ochrankyňa duší našich, my,  služobníci tvoji, ti ponúkame piesne víťazstva a vďakyvzdania, lebo ty, ó, Matka Božia, si nás vyslobodila z nebezpečenstiev. Ale ako máš neporaziteľnú moc, osloboď nás od konfliktov všetkého druhu, takže ti môžeme volať:

Raduj sa, Nevydatá Nevesta!

Čítať Ďalej