Modlitby

Pravoslávna modlitba za obete potratov

Ó, najmilosrdnejší, všetko milostivý a súcitný Pane Isuse Christe, náš Spasiteľu, Synu Boží, prosíme Ťa, najmilostivejší Vládca: vzhliadni so súcitom na svoje deti, ktoré boli odsúdené na smrť nespravodlivým súdom ľudí. A ako si sľúbil, že udelíš Nebeské Kráľovstvo tým, ktorí sa narodili z vody a z Ducha, a ktorí boli v bezúhonnosti života prenesení k Tebe; a Ktorý povedal: "Nechajte detičky prichádzať ku Mne, lebo takých je Kráľovstvo Nebeské" – pokorne sa modlíme podľa Tvojho neomylného zasľúbenia: Daj dedičstvo svojho Kráľovstva množstvu nepoškvrnených detičiek, ktoré boli kruto zavraždené v potratovňách tejto zeme; lebo Ty si vzkriesenie i život, i pokoj všetkých tvojich služobníkov i týchto nevinných, Ó Christe, Bože náš.

Čítať Ďalej

Chválospev k svätému igumenovi Prokopovi Sázavskému

Kondak 1.

Obdivuhodný pôstnik a divotvorec pravdivý, veľký Christov obľúbenec, najdôstojnejší otče Prokop! Ak oslavujeme Hospodina slávy, ktorý Ťa už na zemi preslávil, spievame Ti piesne vďaky, pretože veríme, že príhovormi Tvojimi nás teraz upevňuješ vo viere Pravoslávnej a z každého nebezpečenstva vyslobodzuješ volajúcich k Tebe s nádejou a láskou:

Raduj sa, otče náš Prokop, tichý bojovník za návrat pravej viery!

Čítať Ďalej

Akafist Svätému Veľkomučeníkovi Panteleimonovi

Kondak 1

Vyvolený strasti-trpiteľ Christa a milostivý liečiteľ, ktorý slobodne udeľuje uzdravenie chorým, chválime Ťa v piesňach ako nášho ochrancu. Keď máš odvahu pred Pánom, osloboď od každej ujmy a choroby tých, ktorí k tebe s láskou volajú: Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

Raduj sa, veľkomučeník a liečiteľ Panteleimon!

Čítať Ďalej

Modlitba za ukrajinský ľud

K Hospodinovi modlime sa.

Hospodine, zmiluj sa.

 

Pane a Spasiteľu Isuse Christe, Ty sám si láska, preukazuješ lásku a učíš milovať, na Teba sa spoliehame, v Teba veríme, Ty si všetka naša nádej! Všemohúci Hospodine, Bože náš, prosíme Teba, zastav utrpenie a vojnové násilie na Ukrajine. Udeľ všetkým ľuďom ducha pokoja a dobrú vôľu k mieru. Ty sám pouč tých, ktorí prepadli pokojný ľud, aby pochopili, že nežehnáš útočnej vojne, a zmar všetky ich zlé úmysly. Christe, Darca pokoja, udeľ rýchlo mier všetkým účastníkom vojnového konfliktu, útočníkov zbav nevedomosti a zaslepenosti, uhas plamene vášní a zloby.

Čítať Ďalej

Akafist k Pánovi za pokoj a vzájemnou lásku mezi lidmi

Kondak 1

Vyvolený Vévodo a Stvořiteli světa, slyš nás hříšné, kteří se modlíme k tobě, našemu prozřetelnému Stvořiteli. Pohlédni z výšin svého svatého příbytku na naše nenávistí vyprahlá srdce a obnov je milostí svého přesvatého Ducha, abychom k tobě i my jako k Dobrodinci a Vládci našich životů volali: Bože, prameni pokoje a lásky, vlož do našich srdcí pokoj a lásku.

Čítať Ďalej

Chválospev mučeníkovi a biskupovi Gorazdovi II.

 Kondak 1.

Boží vyvolenec, Christov príkladný sluha! K službe Pravoslávneho biskupa samotným Christom povolaný, skrze Archijerejský zbor Srbskej pravoslávnej Cirkvi, ktorý bol vedený Svätým Duchom, v živote svojom si preukázal vernosť Christu. Svätý otče náš Gorazdu, Tebe prinášame teraz tento náš chválospev; Ty si duchovne vybojoval obdarovanie Blahodaťou od Hospodina, vysloboď nás z každej biedy, volajúcich k Tebe:

Raduj sa, vladyko náš Gorazdu, verný Christov sluha a mučeníku!

Čítať Ďalej

Modlitby pre malé deti

Ranná modlitba

Hospodine Bože na Nebi, srdce moje Ťa velebí.

Ďakujem Ti, že si ma nocou ochraňoval svojou mocou.

Prosím Teba, aby si mi k dielu celý deň dnes dával silu.

Za rodičov (súrodencov) mojich Ťa prosím, vo svojom srdci ich stále nosím;

v zdraví nás zachovaj a nám z Nebies požehnaj.

Vlasť aj Cirkev našu chráň, záštitou sa našou staň.

Čítať Ďalej

Akafist archandělovi Rafaelovi

Kondak 1

Svatý archanděli Rafaeli, Bůh tě vybral z andělských zástupů a poslal na zem sloužit lidem, proto léčíš naše nemoci a přimlouváš se za nás u Pána. Pomoz nám zbavit se běd, utrpení a nemocí, abychom ti s vírou a láskou vděčně zpívali: Buď pozdraven, Boží archanděli Rafaeli, uzdravovateli našich nemocí a náš mocný přímluvce.

Svaty Archanjel Rafael

Čítať Ďalej