Modlitby

Beseda svätého Izáka Sýrskeho o najvnútornejšej modlitbe

Všetkými svojimi kosťami a celým svojím srdcom, prinášam Ti službu dôstojnú Teba, skláňajúc sa hlavou mojej duše k zemi. Ó Všeslávny Boh, žijúci v nevysvetliteľnom mlčaní! Kvôli mojej obnove si postavil na zemi príbytok lásky, miesto odpočinku pre vôľu Tvoju, chrám tela, postavený s pomocou svätého oleja, ktorý prevyšuje akúkoľvek svätyňu. Naplnil si ho svätyňami Tvojimi, aby v ňom bola vykonávaná služba všetkých; a uctievanie večných Hypostáz Trojice Tvojej, ktoré si v ňom naznačil; a odkryl svetom, ktoré si stvoril blahodaťou Tvojou, neopísateľnú tajinu a silu, ktorú nemôžu pociťovať ani rozpoznať city stvorení Tvojich, ktoré boli privedené k bytiu. Pred ňou sú anjelské bytosti v mlčaní uvrhnuté do úžasu pred oblakom tejto večnej tajiny a prúdom slávy „tečúcej“ z úžasu, pretože v oblasti mlčania sa jej klania všetko mysliace, posväcuje sa i robí dôstojným Teba.

Čítať Ďalej

Akafist sv. Kosmovi a Damiánovi

Kondak 1

Vyvolení divotvůrci, Kristovi nezištníci a moudří lékaři, vy jste zdarma přinášeli zdraví nemocným lidem, proto vám zpíváme chvály jako našim zastáncům a pomocníkům v nesnázích. Vy jste se stali nádobami milosti a uzdravujete naše duševní i tělesné rány. Proto oslavujeme Boha podivuhodného v jeho svatých a vás velebíme:

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

Čítať Ďalej

Svätý Justín Popovič z Čelije: Pane, zmiluj sa.

Malá tráva, zmiluj sa!

Malý vtáčik, zmiluj sa

Všetko vo mne a vôkol mňa, oboje malé i veľké, veci minulé a veci nekonečné, jednoduché a záhadné, temné a jasné, viditeľné a neviditeľné, smrteľné a nesmrteľné, dobré a zlé, všetky veci a všetko vo všetkých svetoch, ktoré poznám a cítim, motivujú ma očividne modliť sa: Pane, zmiluj sa!

Čítať Ďalej

Modlitby sv. Jána Zlatoústeho pre každú hodinu dňa a noci

POČAS DŇA:

(1) Ó, Pane, prijmi ma v pokání.

(2) Ó, Pane, neopúšťaj ma.

(3) Ó, Pane, nedovoľ, aby som padol do pokušenia.

(4) Ó, Pane, udeľ mi dobré myšlienky.

(5) Ó, Pane, udeľ mi slzy, pamätanie na smrť a pokoru.

(6) Ó, Pane, udeľ mi plnosť mysle, aby som vyznal všetky svoje hriechy.

(7) Ó, Pane, udeľ mi pokoru, čistotu a poslušnosť.

(8) Ó, Pane, udeľ mi trpezlivosť, odvahu a miernosť.

(9) Ó, Pane, vlož do mňa koreň požehnaní – bázeň pred Tebou v mojom srdci.

(10) Pane, udeľ, aby som Ťa mohol milovať celou svojou mysľou a dušou, a aby som mohol konať tvoju vôľu vo všetkých veciach.

(11) Ó, Pane, osloboď ma od zlých mužov, od diabla, od telesných vášní a od všetkých nezákonných vecí.

(12) Ó, Pane, viem, že konáš podľa svojej vôle; nech je tvoja vôľa aj vo mne, hriešnikovi, lebo ty si požehnaný po všetky veky.

Čítať Ďalej

Modlitba za úsvitu od svätého Sofronija Sacharova z Essexu

Ó, Pane Večný a Stvoriteľ všetkých vecí, Ktorý ma zo Svojej nevyspytateľnej dobroty povolal do tohto života; Ktorý mi dal blahodať Krstu a Pečať Svätého Ducha; Ktorý ma naplnil túžbou hľadať Teba, jediného pravého Boha: Vypočuj moju modlitbu. Nemám život, nemám svetlo, radosť ani múdrosť, ani žiadnu silu okrem Teba, Bože. Kvôli mojej nespravodlivosti sa neodvážim pozdvihnúť moje oči ku Tebe. Ale ty si povedal Svojim učeníkom: ‘Čokoľvek budete prosiť v modlitbe veriac, dostanete’ a ‘Čokoľvek sa budete pýtať v mojom mene, to urobím’. Preto sa odvážim vzývať Ťa. Očisti ma od všetkej poškvrny tela i ducha. Nauč ma správne modliť sa. Požehnaj tento deň, ktorý si mi dal, Tvojmu nehodnému služobníkovi. Silou Tvojho požehnania mi umožni neustále hovoriť a konať podľa Tvojej slávy s čistým duchom, s pokorou, trpezlivosťou, láskou, jemnosťou, mierom, odvahou a múdrosťou, vždy si vedomý Tvojej prítomnosti.

Čítať Ďalej

Tropáre a kondaky sviatkov Pravoslávnej Cirkvi

Pascha - Vzkriesenie Isusa Christa

Christos vstal z mŕtvych, smrťou smrť prekonal, a súcim v hroboch život daroval.

                                                        

Hlas 8. stichirový

Keď zostúpil si až do hrobu, Nesmrteľný, vtedy si zničil moc podsvetia. Potom si vstal z mŕtvych ako víťaz, Christe Bože, a ženám myronosičkám si zvestoval: Radujte sa! Svojim Apoštolom daroval si pokoj a skleslým poskytuješ vzkriesenie.

 

Čítať Ďalej

CHVÁLOSPEV K SV. CYRILOVI A SV. METODOVI

Svati Cyril a Metod

 

Kondak  1.

Akonáhle ste, Cyrilu a Metodu, vstúpili do apoštolského boja, premohli ste tmu nevedomosti a Svetlom božského poznania ste osvietili národy Slovienov. Avšak i teraz nás svojimi príhovormi upevňujete vo viere Pravoslávnej a vyslobodzujete z každého súženia nás, ktorí s láskou k vám voláme: Radujte sa, Cyrilu a Metodu, slovanskí apoštoli!

Čítať Ďalej

Modlitby pre čítaním sv. Písma; za cestujúcich; pri útokoch nepriteľov; za úrodu

Modlitba pred čítaním Svätého Písma

Ľudomilný Vládca, rozsvieť v našich srdciach nezhasínajúce svetlo, aby sme Ťa v pravde poznali. Otvor duchovné oči naše k pochopeniu Tvojej evanjeliovej premúdrosti. Naplň nás úctivou bázňou pred spasiteľnými zákonmi Tvojimi, aby sme všetky hriešne žiadosti premohli, duchovný život viedli, mysleli a konali len to, v čom máš zaľúbenie. Lebo Ty si osvietenie duší i tiel našich, Christe Bože, a Tebe chválu vzdávame spolu s bezpočiatočným Otcom Tvojím i presvätým, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov. Amen.

Čítať Ďalej