Modlitby

Večerná Bohoslužba na sviatok sv. Gorazda II.

Večerná Bohoslužba na sviatok sv. Gorazda II.

Spevník pravoslávnych kresťanov

 

Kňaz: Blahoslavený je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Žalmista: Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe!

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Čítať Ďalej

Božská Liturgia svätého Jána Zlatoústeho

Služebník pravoslávnych kresťanov podľa sv. Gorazda II.

Liturgia katechumenov

Kráľovské dvere sú zatvorené a záves odkrytý. Kňaz s odhalenou hlavou zoberie sv. Evanjelium oboma rukami a pozdvihne ho mierne do výšky a zvolá silným hlasom úvodné požehnanie, súčasne robí znamenie sv. Kríža nad sv. antiminsom.

Kňaz: Požehnané je Kráľovstvo Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Potom položí sv. Evanjelium na sv. prestol, bozkáva Evanjelium aj prestol a ďalej stojí chrbtom k ľudu.

Veriaci: Amin.

Čítať Ďalej

Slávnosť Vzkriesenia - Paschálne ranné Bohoslužby

Slávnosť Vzkriesenia - Paschálne ranné Bohoslužby

Spevník pravoslávnych kresťanov podľa sv. Gorazda II.

Veriaci spievajú pri obchádzaní chrámu so sviečkami:

Vzkriesenie Tvoje, Christe Spasiteľu,

Anjeli ospevujú na Nebesiach.

Daruj, aby sme aj my na zemi

čistým srdcom Teba oslavovali.

Čítať Ďalej

Pravoslávna Cirkev - Proskomídia

Pravoslávna Cirkev -  Proskomídia

Služebník pravoslávnych kňazov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz sa postaví pred kráľovské dvere a urobí, prekrižujúc sa, tri poklony k východu. Potom hovorí:

Blahoslavený je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Sláva Tebe, Bože náš, sláva Tebe!

Čítať Ďalej

Pravoslávna Cirkev - Postup spovede

Pravoslávna Cirkev -  Postup spovede

Služebník pravoslávnych kňazov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz stojí pred kráľovskými dvermi obrátený k východu a hovorí:

Blahoslavený je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Kráľu nebeský, Utešiteľu, Duchu pravdy, všadeprítomný a všetko napĺňajúci, Poklad blaha a Darca života, príď a usídli sa v nás, očisť nás od každej poškvrny a spas, Blahý, duše naše.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Čítať Ďalej

Ranné vianočné Bohoslužby

Pravoslávna Cirkev - Ranné vianočné Bohoslužby

Spevník pravoslávnych kresťanov podľa sv. Gorazda II.

 

Kňaz: Požehnaný je Boh náš, stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Čítať Ďalej

Chválospev k sv. mučeníčke Ľudmile

Kondak 1.

Vyšla si nad českou krajinou ako hviezda ranná, svätá mučeníčka Ľudmila, Bohom vyvolená pochodeň, povolaná z pohanského pokolenia. Ty si rozptýlila tmu modloslužby v českej zemi a osvietila ju svetlom Božskej viery Christovej. Kvietkom si jari duchovnej, pretože k nám otváraš prúdy Blahodate ako jedna z prvých u nás. Aj keď Teba i slovanské Bohoslužby chceli uvrhnúť do zabudnutia, aj tak tu doteraz ospevujeme Tvoju svätosť. S odvahou pred Hospodinom sa neprestávaj prihovárať za nás, duchovné deti svoje, aby sme boli vyslobodení od každého trápenia a upevňujúc sa vo viere, takto po všetky časy zvelebovali Teba:

Raduj sa, blažená kňažná Ľudmila, mučeníčka a osvietiteľka zeme českej!

Čítať Ďalej