Modlitby

Ranná Bohoslužba na sviatok sv. Gorazda II.

Ranná Bohoslužba na sviatok sv. Gorazda II.

Spevník pravoslávnych kresťanov

Kňaz: Požehnaný je Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

  Veľké okiadzanie chrámu.

Žalmista: Svätý Bože, svätý Silný ,svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Presvätá Trojica, zmiluj sa nad nami. Pane, očisť hriechy naše. Vládca, odpusť prestúpenia naše. Svätý, príď a uzdrav nemoci naše pre meno svoje.

Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Otče náš, ktorý si na Nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď Kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa Tvoja ako v Nebi tak i na zemi. Chlieb náš k bytiu daj nám dnes a odpusť nám naše viny ako aj my odpúšťame vinníkom našim. A neopúšťaj nás v pokušení, ale zbav nás zlého.

Kňaz: Lebo Tvoje je Kráľovstvo, moc i sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Hospodine, zmiluj sa. (12x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Poďte, pokloňme sa Kráľovi nášmu Bohu. (+)

Poďte, pokloňme sa a padnime pred Christom, Kráľom našim Bohom. (+)

Poďte, pokloňme sa a padnime pred samotným Christom, Kráľom a Bohom našim. (+)

Kňaz: Sláva svätej, jednobytnej, oživujúcej a nedeliteľnej Trojici stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Kadidelnicou robí znamenie kríža pred sv. prestolom.

Veriaci: Amin.

Žalmista: Sláva na výsostiach Bohu a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa.  (3x)

Hospodine, pery moje otvor a ústa moje zvestovať budú chválu Tebe. (2x)

 

Žalm 3.  +  Žalm 38.  + Žalm 63. (Pozri ranné vianočné Bohoslužby str. 111)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Aliluja, aliluja, aliluja, sláva Tebe, Bože! (3x)

Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Žalm 88.  +  Žalm 103.  +  Žalm 143.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, sláva Tebe, Bože! (3x)

Kňaz číta potichu modlitby svetla:

 1.Ďakujeme Tebe, Hospodine Bože náš, že si nás pozdvihol z lôžok našich a vložil do našich úst slovo chvály, aby sme sa Ti klaňali a vzývali meno Tvoje sväté. Prosíme o zľutovania Tvoje, ktorých si vždy pre náš život mnoho daroval, aj teraz zošli pomoc svoju tým, ktorí stoja pred tvárou svätej slávy Tvojej a očakávajú od Teba hojných milostí. A daj im, s bázňou i láskou Tebe slúžiacim, aby oslavovali nevýslovnú Blahodať Tvoju.

Lebo Tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  2.Z noci prebúdza sa duch náš k Tebe, Bože náš, lebo svetlom na zemi sú zákony Tvoje. Nauč nás konať v bázni Tvojej, čo spravodlivé a sväté je, lebo Teba oslavujeme, vpravde Boha nášho. Nakloň ucho svoje a vyslyš nás, rozpomeň sa, Hospodine, na všetkých prítomných a modliacich sa s nami, na každého z nás a spas ich svojou mocou. Požehnaj ľud svoj a posväcuj dedičstvo svoje. Udeľ pokoj svetu svojmu, Cirkvi svojej, duchovným, drahej vlasti našej a celému ľudu svojmu.

Lebo blahoslavené a zvelebované je prečestné a veľkolepé meno Tvoje, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  3.Z noci prebúdza sa duch náš k Tebe, Bože, lebo svetlom sú nám zákony Tvoje. Nauč nás, Bože, Pravde svojej, zákonom svojim i spravodlivosti svojej. Osvieť oči mysle našej, aby sme nikdy neusnuli v hriechoch spánkom smrti. Odožeň každú temnotu zo sŕdc našich. Daruj nám slnko spravodlivosti a bez úkladov život náš zachovaj pečaťou Svätého Ducha Tvojho. Veď kroky naše cestou pokoja. Daruj nám uzrieť ráno i deň v radosti, aby sme k Tebe vysielali ranné modlitby.

Lebo tvoja je moc a Tvoje je Kráľovstvo i sila a sláva, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  4.Vládca Bože, svätý a nepostihnuteľný, Ty si svetlu prikázal, aby z tmy zažiarilo, Ty si nám dal pokoj v nočnom spánku, a pozdvihol si nás, aby sme oslavovali a prosili Tvoju dobrotivosť, uprosený svojím vlastným milosrdenstvom prijmi aj nás, ktorí sa klaniame Tebe a veľmi Ti ďakujeme, daruj nám všetko o čo prosíme k spaseniu. Ukáž nás ako synov svetla i dňa a ako dedičov večných Tvojich bláh. Rozpomeň sa, Hospodine, v množstve zľutovaní svojich aj na všetok ľud svoj, prítomný a modliaci sa s nami a na všetkých bratov našich, ktorí na zemi, na mori, na každom mieste vlády Tvojej potrebujú Tvojej ľudomilnosti a pomoci. A všetkým daruj veľkú Blahodať svoju, aby sme navždy dušou i telom súc spasení s dôverou oslavovali obdivuhodné a blahoslavené Tvoje meno.

Lebo Ty si Boh milosrdenstva, zľutovania a ľudomilnosti a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  5.Poklad blaha, Prameň večne tryskajúci, Otče svätý, Divotvorca, všemocný a vševládnuci, všetci sa Tebe klaniame a Teba prosíme, vzývajúc milosť Tvoju a štedrosť na pomoc a k ochrane našej pokory. Rozpomeň sa, Hospodine, na sluhov svojich. Prijmi od nás všetkých ranné modlitby ako kadidlo, nedopusť ani jednému z nás nehodným byť, ale obdaruj nás všetkých Blahodaťou svojou. Rozpomeň sa, Hospodine, na tých, ktorí bdejú a spievajú k sláve Tvojej, aj jednorodeného Tvojho Syna a Boha nášho i Svätého Tvojho Ducha, buď im pomocníkom a záštitou, prijmi ich modlitby na Nebeský a duchovný oltár svoj.

Lebo Ty si Boh náš a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  6.Ďakujeme Tebe, Bože spasenia nášho, lebo všetko činíš k dobru života nášho, aby sme vždy na Teba hľadeli, Spasiteľa a dobrodinca našich duší. Ty si nám poslal pokoj v minulej časti noci a pozdvihol nás z našich lôžok a postavil nás, aby sme sa klaňali čestnému menu Tvojmu. Preto prosíme Teba, Hospodine, zošli nám Blahodať a silu, aby sme sa stali hodnými ospevovať Teba s pochopením a prosiť neustále v bázni a s chvením, svoje spasenie pripravujúc pod ochranou Christa Tvojho. Hospodine, pamätaj na tých, ktorí v noci k Tebe volajú, vyslyš ich a zmiluj sa nad nimi. Pokor pod nohami ich neviditeľných a zlých nepriateľov.

Lebo Ty si Kráľ sveta a Spasiteľ duší našich a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  7.Bože a Otče Vládcu nášho Isusa Christa, ktorý si nás pozdvihol z lôžok našich a zhromaždil v hodinu modlitby, daruj nám Blahodať k otvoreniu úst našich a prijmi usilovné vďakučinenie naše a nauč nás spravodlivostiam Tvojim. Lebo ako je potrebné sa modliť nevieme, ak teda Ty, Hospodine, svojím Svätým Duchom nepoučíš nás. Preto prosíme Teba, ak sme niečím zhrešili až do tejto chvíle slovom, či skutkom, alebo myšlienkami, vedome i nevedomky, prepáč, odpusť, lebo ak budeš na prestúpenia pozerať, Hospodine, Hospodine, kto obstojí, lebo u Teba je vykúpenie. Ty si jediný Svätý, mocný Pomocník, ochranca života nášho a Teba vždycky ospevujeme.

Nech je moc Kráľovstva Tvojho blahoslavená a zvelebovaná, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  8.Hospodine Bože náš, Ty si bezstarostnosť spánku od nás odohnal a zvolal nás svätým pozvaním, aby sme aj v noci dvíhali ruky svoje a vyznávali spravodlivé Tvoje súdy, prijmi prosby, modlitby, vyznania, nočné služby. A daj nám, Bože, vieru bez zahanbenia, pevnú nádej, lásku nezištnú. Požehnaj naše vchádzanie i vychádzanie, činy, skutky, slová, myšlienky a daj dosiahnuť počiatku dňa nám, ktorí chválime, ospevujeme, dobrorečíme dobrotu Tvojej nevýslovnej láskavosti.

Lebo požehnané je najsvätejšie meno Tvoje a oslavované je Kráľovstvo Tvoje, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  9.Rozsvieť v srdciach našich, ľudomilný Vládca, nehynúce svetlo Tvojho Božského poznania a otvor naše duchovné oči k chápaniu Evanjeliových hlásaní. Vlož do nás aj bázeň pred blahými Tvojimi zákonmi, aby sme telesné žiadosti potlačili, duchovný život viedli, mysleli a konali všetko v čom máš zaľúbenie.

Lebo Ty si osvietenie duší i tiel našich, Christe Bože, a Tebe chválu vzdávame s bezpočiatočným Otcom Tvojím a najsvätejším, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  10.Hospodine Bože náš, Ty si ľuďom skrze pokánie odpustenie daroval a ukázal nám príklad odpustenia, poznania a vyznania hriechov skrze pokánie proroka Dávida, Ty sám, Vládca, zmiluj sa pre veľké milosrdenstvo svoje nad nami, ktorí sme upadli do mnohých a ťažkých hriechov a pre množstvo zľutovaní Tvojich očisť prestúpenia naše. Lebo zhrešili sme, Hospodine, ktorý tajnosti skryté ľudského srdca poznáš a jediný máš moc odpúšťať hriechy. Srdce čisté stvoril si v nás, Duchom statočným nás posilnil a radosť spasenia svojho zjavil si nám. Neodvracaj od nás svoju Tvár, ale ako dobrotivý a ľudomilný dovoľ, aby sme až do posledného výdychu nášho prinášali Tebe obeť spravodlivosti a dary na svätých Tvojich žertvenníkoch.

Milosťou a zľutovaním i ľudomilnosťou jednorodeného Syna Tvojho, s ním zvelebovaný si s presvätým, blahým a oživujúcim Duchom Tvojím, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  11.Bože,Bože náš, Ty si duchovné a rozumné mocnosti z vôle svojej stvoril, Teba prosíme a s námahou žiadame: Prijmi náš usilovný chválospev so všetkými tvormi svojimi a daj hojné dary dobrotivosti svojej, lebo pred Tebou skláňa sa každé koleno Nebeských, pozemských i podsvetných bytostí a všetko čo dýcha a každé stvorenie ospevuje nevýstižnú slávu Tvoju, lebo Ty si jediný Boh pravý a mnohomilostivý.

Lebo Teba chvália všetky mocnosti Nebeské a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

  12.Teba chválime, ospevujeme, zvelebujeme a ďakujeme Tebe, Bože otcov našich, lebo odviedol si tieň noci a ukázal nám znova svetlo denné. Avšak prosíme Tvoju dobrotivosť: Očisť hriechy naše a prijmi prosby naše pre veľké milosrdenstvo Tvoje, lebo k Tebe sa utiekame, milosrdnému a všemocnému Bohu. Rozsvieť v srdciach našich pravé slnko spravodlivosti Tvojej, osvieť rozum náš a zmysly všetky zachovaj, aby sme ako vo dne chodili zbožne po ceste zákonov Tvojich a dosiahli života večného, lebo u Teba je prameň života, a tak sa stali hodnými užívania neprístupného svetla Tvojho.

Lebo Ty si Boh náš a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Veľká ekténia

Kňaz alebo diakon: V pokoji k Hospodinovi modlíme sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za pokoj z výsosti a spásu duší našich k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za mier celého sveta, za blaho svätých Božích cirkví a zjednotenie všetkých k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za svätý chrám tento a za vchádzajúcich doň s vierou, zbožnosťou a bázňou Božou k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za metropolitu nášho vladyku (meno) a za biskupa nášho vladyku (meno), za dôstojné kňazstvo, diakonstvo v Christu, za celé duchovenstvo a ľud k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za vlasť našu a jej predstaviteľov k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za toto mesto (za túto obec, za tento svätý monastier), za všetky miesta a krajiny, aj za tých, ktorí podľa viery v nich žijú, k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za priaznivé počasie, za hojnosť plodov zeme a pokojné časy k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Za cestujúcich po zemi, vode aj vzduchom, za chorých, trpiacich, zajatých a za ich spásu k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby sme boli vyslobodení od zármutku, hnevu a núdze k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých, sami seba i druh druha, a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Lebo Tebe patrí všetka sláva, česť a poklona, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Kňaz: Boh je Hospodin a zjavil sa nám, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Oslavujte Hospodina, lebo je dobrý a na veky milosrdenstvo jeho.

Veriaci spievajú (4.hlas): Boh je Hospodin a zjavil sa nám, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.

Kňaz: Vôkol obkľúčili ma a v mene Hospodina som ich zničil.

Veriaci spievajú: Boh je Hospodin…

Kňaz: Nezomriem ,ale živý budem a hlásať budem skutky Hospodinove.

Veriaci spievajú: Boh je Hospodin…

Kňaz: Kameň od staviteľov zavrhnutý, ten stal sa kameňom uholným(základným).Od Boha bol kameň ten a je slávny v očiach našich.

Veriaci spievajú: Boh je Hospodin…

Kňaz: Lebo dobrotivý a ľudomilný Boh si Ty a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Ak je nedeľa, spieva sa dvakrát nedeľný tropár z triodu podľa hlasu.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu;

2x tropár sviatku Zosnutia (1. hlas)

Rodiac, panenstvo si si zachovala,

pri zosnutí svet si neopustila Bohorodička.

Prešla si k životu, súc Matkou Života

a príhovormi svojimi zbavuješ smrti duše naše.

I teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

2x tropár sviatku (4. hlas)

Pravoslávnych vodca a moravskej Cirkvi obnoviteľu,

v Bohu múdry, predný z pastierov, otče Gorazdu.

Ty, ktorý si s radosťou trpel za pravdu,

pros milostivého Boha, aby spasil duše naše.

Sedálen (7. hlas)

S veľkou láskou k nevďačným ľuďom priniesol si sám seba za obeť

za svoj národ, svätiteľu, otče Gorazdu.

Svoje posvätné rúcha si si ozdobil krvou a preukázal lásku k svojmu národu.

Nad toto lásky väčšej nikto nemá, než život položiť za blížnych svojich.

Teraz však stojíš pred Christom, Jemu si slúžil,

pros za nás, ktorí s láskou uctievame Tvoju pamiatku.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Najctihodnejší zbor premúdrych Apoštolov

obdivuhodne sa zhromaždil,

aby slávne pochoval najčistejšie telo Tvoje

Bohorodička najsvätejšia.

S nimi aj množstvo Anjelov spievalo a dôstojne chválilo Tvoj odchod,

ktorý tiež my s vierou oslavujeme.

Sedálen (4. hlas)

Zažiaril si moravskej zemi ako lúče slnka,

svietiš jasne svojím učením celému svetu,

ctihodný bohovravný Gorazdu,

svetlonosná chvála mučeníkov.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

V rodení Tvojom bolo počatie bez účasti muža,

v zosnutí Tvojom bola smrť bez zániku a tlenia.

Zázrak sa násobí ďalším zázrakom, Bohorodička,

veď ako sa len mohla tá, ktorá muža nepoznala, stať čistou živiteľkou Dieťaťa?

A ako je možné, že Matka Božia vydáva po smrti vôňu myra?

Preto s Anjelom voláme k Tebe: Blahodate plná, raduj sa!

Polyjelej (2. hlas):

Chváľte meno Hospodinovo, chváľte, sluhovia Hospodinovi.

Aliluja. (3x)

Hospodine, meno Tvoje naveky, a pamiatka Tvoja rod od rodu.

Aliluja. (3x)

Blahoslavený Hospodin zo Sionu, Ktorý sídli v Jeruzaleme.

Aliluja. (3x)

Vyznávajte Hospodina, lebo je dobrý, a na veky milosrdenstvo Jeho.

Aliluja. (3x)

Rukou mocnou a ramenom pozdvihnutým

vyslobodil nás od nepriateľov našich.

Aliluja. (3x)

Vyznávajte Boha nebeského, lebo na veky milosrdenstvo Jeho.

Aliluja. (3x)

Kňaz spieva Velebenie: Velebíme Ťa, velebíme Ťa, biskup mučeník Gorazdu; a uctievame Tvoju svätú pamiatku, lebo Ty sa modlíš za nás u Christa, Boha nášho.

Veriaci spievajú: to isté

Kňaz: Lebo blahoslavené je meno Tvoje a oslávené je Kráľovstvo Tvoje, Otca i Syna i Svätého Ducha, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Sedálen (4. hlas):

Tvojím utrpením je oslávená moravská Cirkev.

Nový biskup mučeník Gorazd, dobitý bezbožnými za vieru i národ,

pros Christa za spásu nás, ktorí spievame:

Blahoslavený si, Vysloboditeľu Bože.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 

Zaspievaj Dávid, čo je to za sviatok,

ktorý si ospevoval kedysi v knihe žalmovej!

Ako svoju dcéru, Božie dieťatko a Pannu premiestnil ju do Nebeských príbytkov Christos,

Ktorý sa z nej bez účasti muža narodil.

Z toho sa radujú všetky matky i dcéry a nevesty Christove, spievajúc:

Raduj sa, Ty, ktorá si prešla do Kráľovstva na výsostiach.

Antifóny (4.hlas)

Od mladosti mojej

utláčali ma bolesti mnohé,

Ty však sám ma chráň

a spas ma, Spasiteľu môj.

Vy, ktorí nenávidíte Boží vrch,

zahanbite sa pred Hospodinom,

lebo ako tráva od ohňa,

tak aj vy uschnete.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Svätým Duchom

oživuje sa každá duša

a čistotou sa povznáša,

ožiarená posvätne jednobytnou Trojicou.

Kňaz: Vnímajme! Pokoj všetkým. Premúdrosť!

Žalmista: Prokimen

1.Čestná pred Hospodinom je smrť svätých Jeho.

2.Čím odplatím sa Hospodinovi za všetko, čo mi preukázal?

Kňaz: K Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Kňaz: Lebo svätý si, Bože náš a vo svätých prebývaš a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Kňaz: Všetko čo dýcha, chváľ Hospodina.

Veriaci spievajú: to isté

Kňaz: Chváľte Boha vo svätých jeho, chváľte Ho v tvŕdzi mocností jeho.

Veriaci spievajú: Všetko čo dýcha, chváľ Hospodina.

Kňaz: Všetko čo dýcha

Veriaci spievajú: chváľ Hospodina.

Kňaz: Aby sme boli hodní pozorne počúvať sväté Evanjelium, Hospodina prosme.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Kňaz: Premúdrosť! Evanjeliové čítanie podľa sv. Lukáša.

Veriaci: Sláva Tebe, Hospodine, sláva Tebe.

Kňaz: Vnímajme!   číta Luk.12,32 – 40

Veriaci: Sláva Tebe, Hospodine, sláva Tebe.

Žalmista: 50. žalm...

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu;

Na príhovory svätého mučeníka Gorazda

milostivo očisti množstvo prehrešení našich.

i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Na príhovory Bohorodičky

milostivo očisti množstvo prehrešení našich.

Stichira (6. hlas – stichirový)

Dosiahol si veľkej viery a obdivuhodnej trpezlivosti i lásky k nepriateľom,

svätý biskup mučeník Gorazdu.

V krutých skúškach si zložil nádej na Boha,

v žalári si sa neustále modlil za národ a Cirkev svoju.

Pokorne si prijal aj mučenícky koniec života pre Christa,

preto Ťa zvelebil Christos na Nebesiach.

Modli sa k Nemu za tých,

ktorí Ťa s vierou a láskou uctievajú.

Kňaz: Spas, Bože, ľud svoj a požehnaj dedičstvu svojmu. Navštív svet svojou milosťou a štedrosťou, pozdvihni vlajku kresťanov Pravoslávnych a zošli na nás hojne Blahodať svoju. Na príhovory najčistejšej Vládkyne našej, Bohorodičky a vždy Panny Márie, mocou uctievaného a životodarného Kríža, skrze pomoc ctihodných Nebeských beztelesných mocností, dôstojného a slávneho proroka, predchodcu a Krstiteľa Jána, svätých, slávnych a všade chválených Apoštolov, svätých otcov našich veľkých učiteľov celého sveta a svätiteľov Bazila Veľkého, Gregora Bohoslovca a Jána Zlatoústeho, arcibiskupa Mikuláša divotvorcu, apoštolom rovných Cyrila a Metoda, učiteľov slovanských a ich žiakov Klimenta, Nauma, Sávu, Gorazda, Angelára, svätého mučeníka, zbožného vyznávača kráľa Rastislava Moravského, svätého mučeníka a kniežaťa Václava, svätej mučeníčky kňažnej Ľudmily, ctihodných a bohonosných otcov našich, Ivana, pustovníka českého a Prokopa, igumena Sázavského, svätiteľa mučeníka biskupa Gorazda II. a všetkých svätých, prosíme Teba, mnohomilostivý Hospodine, vyslyš nás hriešnych, modliacich sa k Tebe a zmiluj sa nad nami.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.  (40x)

Kňaz: Blahodaťou, štedrosťou a ľudomilnosťou Syna svojho, s ním blahoslavený si s presvätým, blahým a oživujúcim Duchom svojím, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Kánon hlas 4.

Pieseň 1.

Keď prešli Izraeliti vodou ako po pevnine a unikli egyptskému zlu, volali: Spievajme Vysloboditeľovi a Bohu nášmu.

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Nado všetko ospevovaný Bože,

Ty si svojou spravodlivosťou viedol ľud a vyslobodil ho,

aj usmerňoval kroky svojho svätca, Gorazda,

nauč nás dôstojne ospevovať jeho činy.

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Všemohúci Boh skrze svojho proroka Mojžiša

viedol vyvolený ľud z egyptského otroctva do zasľúbenej zeme,

priviedol skrze Teba, svätý vladyko,

obyvateľov vybraných z moravskej zeme

z otroctva pilátnickej trojjazyčnosti

k slobode Christovej a pravde Pravoslávia.

 

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Poslovia kráľa Rastislava vyšli kedysi z krajiny,

v nej bola záhrada Tvojich rodičov, otče náš, Gorazdu,

a našli dobrý zákon

v meste Konštantínovom.

Ako vtedy oni, aj Ty si v svojej dobe našiel

dobrý zákon Pravoslávia, žiariaci na všetky strany lúčmi pravdy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

 

To, čo zjavil sen dávnemu praotcovi Jákobovi

na Tebe, Bohorodička, sa zjavne uskutočnilo.

Nie Anjel – vykonávateľ príkazov,

ale predvečný Boh samotný zostúpil a vtelil sa z Teba.

Daruj i nám, Tvojim ctiteľom, svoju lásku materskú,

nech s Tvojou pomocou stúpame k Nebu a telo odejeme do neporušiteľnej Božskej krásy.

Pieseň 3.

Hospodine, zvrchovaný Tvorca nebeskej kopule a Cirkvi Budovateľu, upevni ma v láske Tvojej, Raj vytúžený, utvrdenie veriacich, jediný Ľudomilu.

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

Hospodin, On slabého pozdvihuje zo zeme, aby ho postavil v kruhu kniežat a do dedičstva mu dáva trón slávy,

učinil Ťa, otče Gorazdu, pre Tvoju horlivosť

stĺpom v chráme Boha nášho

a postavil Ťa v blízkosti

Svetla slávy Tváre svojej.

 

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Meno Pavlík, ktoré patrilo Tvojmu rodu,

určilo povolanie, k nemu Ťa vybral Boh,

lebo sa Mu zaľúbilo učiniť Ťa

v malej znovuzrodenej moravskej Cirkvi malým Pavlom,

aby si, ako on to konal po celom svete,

aj Ty zrozumiteľne zvestoval v otčine našej slávu Vzkrieseného.

 

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Dar Hospodinov, tak sa prekladá apoštolovo meno Matej,

dané Ti pri krste, ním si bol pochovaný s Christom.

Z krstnej vody si vskutku vyšiel

ako pravý dar Hospodinov,

lebo si bol po celý život vykonávateľom Slova

a mnohým ľuďom si ukázal cestu k spaseniu.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

V tieni Starého Zákona

bol ohnivý stĺp svedectvom Hospodinovej starostlivosti o ľud.

Vo svetle dní veku Blahodate

si však Ty, Bohorodička, pevným stĺpom,

na Ktorom samotný Boh vtelením Slova

vytesal zápis svedectva svojej starostlivosti o stvorenie.

 

Kňaz: Znova a ešte v pokoji k Hospodinovi modlíme sa.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Lebo Ty si Boh náš a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Kondak sviatku Zosnutia (1.hlas – stichirový)

V príhovoroch neúnavnú Bohorodičku

a ako zástankyňu, neochvejnú našu nádej.

Hrob ani skonanie nezajali,

lebo ju ako Matku Života

do života preniesol Ten, kto sa usídlil

v jej lone navždy panenskom.

Ikos sviatku

Ohraď moje myslenie, Christe môj,

lebo sa osmeľujem ospevovať hradbu sveta, čistú Matku Tvoju.

Utvrď ma ako zvestovateľa volajúceho z výšin,

v búrkach hriešnych myšlienok sa ma zastaň.

Veď spĺňaš prosby tých,

ktorí Ťa vzývajú a s vierou prosia.

Ty sám mi daruj hlas prinášajúci Ti obeť chvály,

očisť moju myseľ od každej zvrhlosti.

Každý žiarivý dar totiž zostupuje od Teba, Darcu svetla,

Ktorý si sa v lone vždy panenskom usídlil.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu;

Sedálen mučeníka (5.hlas)

Aby si sa zaľúbil tomu, ktorý vybudoval svoju Cirkev

na kameni viery v Jeho Božstve

a On zborený chrám svojho Tela

do troch dní znova postavil;

vybudoval si v svojej eparchii veľa chrámov,

aby v nich bola hlásaná Pravda o vtelení Boha Slova

a veriaci v nich boli budovaní

na chrám svätý Hospodinovi.

I teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Sedálen sviatku Zosnutia

Chrámom i bránou,

nádvorím aj prestolom Kráľa si, ctihodná Panna!

Tebou zjavil sa spiacim v tme

Vykupiteľ môj, Christos Hospodin.

Slnkom je spravodlivosti, aby osvietil ľudstvo,

ktoré stvoril Rukou svojou na Jeho obraz.

Preto ako Matka ospevovaná smieš Ho prosiť s odvahou,

neustále sa prihováraj, aby spasil duše naše.

Pieseň 4.

Z Tvojho Tela žiarili prorokom aj Apoštolom lúče Božstva, preto volali ich vodcovia so spevom: Sláva sile Tvojej, Hospodine.

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

Našiel si východisko videnia svetla Spasiteľovej Božskej slávy

v dogmách svätej Pravoslávnej Cirkvi,

zavrhol si mylné pochopenie

slobody svedomia

a ľudský rozum si z povrchnej temnosti pýchy

priviedol k vnútornému svetlu múdrej pokory.

 

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Ako kedysi svätý Prokop získal pre sázavské bratstvo

posvätné knihy zo starobylého Kyjeva,

očakával si aj Ty, svätý vladyko,

z východu svetlo spásy

a preto si v mladosti putoval

do sídelného mesta kniežaťa Vladimíra,

aby si sa zbožne poklonil

jeho dávnym svätyniam.

 

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Pamätajúc slová Spasiteľa sveta:

Čokoľvek ste urobili jednému z bratov týchto mojich najmenších, Mne ste učinili,

prijal si po rukopoložení na kňaza

službu duchovného v dome bolesti,

aby si utešoval chorých,

trpiacich a ľuďmi odvrhnutých.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Nie v prorockom videní z hory zatienenej húštinami,

ale vpravde z Teba, ker nezhorievajúci, vzišiel Boh.

Preto Ťa, Bohorodička,

všetci pozemšťania za Tvoje dielo zvelebujeme.

Pieseň 5.

Osvieť nás Tvojimi zákonmi, Vládca, a svojou vznešenou Rukou nám daruj pokoj Tvoj, Ľudomilu, s prorokom od noci túžila moja duša po Hospodinovi, lebo mi boli svetlom zákony Božie na zemi.

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

V deň, kedy všetky slovanské Cirkvi

konali slávnosť narodenia Najsvätejšej,

vyznal si v svätom monastieri v Krušedole

svoju túžbu po obraze anjelského života

a umrel si pre život svetský,

aby si bol naďalej živý len Christovi, svojmu Spasiteľovi.

 

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Pri mníšskom postrihnutí

stal sa Tvojím nebeským ochrancom

svätý Gorazd, slobodný muž moravskej zeme,

žiak a nasledovník prestola svätého Metoda.

S jeho menom vrátila svätá srbská Cirkev moravskej zemi,

čo od nej dávno prijala: horlivého učiteľa pravdy Christa.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Vpravde duchovná archa svätosti si, čistá Bohorodička,

lebo si do seba pojala zápis novej zmluvy,

nie písaný na kamenných doskách pre srdcia kamenné,

ale pre živú pečať spásy nových sŕdc.

Pieseň 6.

Jonáša jediného si usídlil v útrobách veľryby. Ako si jeho zachránil od poníženia, spas aj mňa spútaného sieťami nepriateľa.

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Splnil si Bohu viac, než si sľúbil,

lebo si mučenícky preukázal lásku k Bohu i svojmu ľudu

a život svoj si položil

ako obetu Bohu ľúbeznú za mnohých.

Preto si povstal z porušenia

k Bohu Hospodinovi svojmu.

 

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

S Bohonosnými otcami v svätých monastieroch Gergetek a Chopovo

si sa modlil k Bohu

a vo veľkom chráme mesta Belehrad

si na seba vzal poslanie apoštola a veľkňaza,

čo si tiež slávne plnil

až do vyliatia mučeníckej krvi.

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Tvoju apoštolskú horlivosť

nezastavili ani vlny oceánu,

vstúpil si na loď, nie aby si ako Jonáš v ľudskej slabosti

ušiel preč od Hospodina,

ale aby si so zbožnou snahou ako Filip ohlasovateľ blahej zvesti

aj vzdialeným pravoslávne zvestoval slovo Božie.

Preto so všetkými svätými

navždy sa v sláve raduješ.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

V Efrate Ťa našli pastieri a mudrci,

Prečistá archa novej zmluvy,

lebo si v dome chleba

zrodila Chlieb života nášho.

Malá ekténia

Kňaz ukončuje ohlasom: Lebo Ty si Kráľ pokoja a Spasiteľ duší našich, a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

      Ak je nedeľa, spieva sa kondak a ikos:

Kondak (2. hlas)

Uprostred prúdov neistoty duchovnej

zotrval si v pravde ako diamant najtvrdší

a svojmu rodnému národu

zvestoval si cestu spásy – Pravoslávie.

Po bohumilom živote učiteľa Evanjelia, veľkňaza a pastiera

prijal si trpezlivo a hrdinsky mučenícku korunu od Spasiteľa Christa.

Mučeníku, svätiteľu, otče Gorazdu,

pros za nás v Kráľovstve Božom.

Ikos (3. hlas)

Poďme, spievajme oslavnú pieseň novému mučeníkovi a takto k nemu volajme:

Túžobne si chcel, svätý vladyko, zhromaždiť pod krídlami svätého Pravoslávia všetky dietky svojej krajiny a svojho jazyka,

aby pod ochranou všetkých svätých, ktorí žili od vekov,

podľa vôle Najvyššieho prinášali Bohu stonásobný plod.

Nechceli však; jeden pri ceste, iný na skale, či v tŕní zasiaty.

Nepočítaj im to za hriech, ale modli sa horlivo, aby im Boh dal poznanie a prijatie Jeho pravdy.

Pieseň 7.

Traja mládenci v peci odvážne premohli plamene a premenili oheň na rosu, keď spievali: Blahoslavený si, Hospodine, Bože naveky.

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

Skrze Teba, svätý, dávala Božia Blahodať

ducha života do kostí vyschnutých,

lebo Tvoja zbožnosť zapaľovala plameň viery

v srdciach topiacich sa v páchnucej vode neviery.

Preto teraz s Ezechielom a Eliášom, prorokmi Božími, v sláve vyznávaš:

Blahoslavený si, otcov i náš Bože.

 

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Pretože si chcel budovať Tebe zverenú Cirkev

ako pevné obydlie Ducha,

daroval si veriacim knihy modlitieb a katechizmu

ako duchovné steny pravého chrámu,

aby z nich ľud poznával cesty Božej spásy,

dogmy viery aj spôsob pravej oslavy Boha,

a mohol s odvahou spievať:

Blahoslavený si, otcov i náš Bože.

 

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Skôr než prehovoril kameň,

skôr, ako samotná zem vydala jasné svedectvo

o pravoslávnosti slovanských osvecovateľov

o vzdelávaní množstva šíriteľov diela Božieho,

zvestoval si, usmernený láskou,

pravdu o ich vzťahu k Rímu a Carihradu,

aby veriaci navždy vyznávali:

Blahoslavený si, otcov i náš Bože.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Pohľad zľahčujúci tajomstvo archy svedectva

vzal život ľuďom v krajine Betsemetskej.

Rôzne prekrúcania Tvojich tajomstiev, Prečistá,

ničia život, ktorý je v poznaní Boha z Teba vteleného.

Nás však, ktorí s vierou a láskou Teba uctievame,

usmerňuj do života večného.

Pieseň 8.

Aj keď znela hudba organu a veľa ľudí sa klaňalo modle v Dure, traja mládenci sa nepodriadili, ale ospevovali Hospodina a oslavovali Ho na večné časy.

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Pevný vo viere ako traja starozákonní mládenci,

neváhal si preukazovať prvorodenecké právo Pravoslávia v Tvojej zemi,

aj proti skresľovačom podoby cyrilometodstva,

tak i proti mocným tohto sveta.

Preto Ťa Boh povolal

do Jeho večnej slávy,

odkiaľ nás povzbudzuješ:

Ospevujte Hospodina a oslavujte Ho na večné časy.

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

V deň hrôzy a hnevu, kedy Boh načas dopustil,

aby diviak z divočiny rozrýval Jeho vinice,

obetoval si život za svojich priateľov

aj za tých, ktorí Ti predtým nastrájali úklady.

Vtedy prikázal Boh svojim Anjelom:

Otvorte brány, nech vstúpi Môj nový mučeník.

My v pravej viere voláme:

Ospevujte Hospodina a oslavujte Ho na večné časy.

 

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Vzhliadni z Nebeských príbytkov, vladyko svätý,

a pozeraj, že uplynul čas dopustenia a kvitne krajina Tvojho ľudu.

Pros však Boha, aby rozkvitlo

aj Tvoje stádo – Cirkev, modliaca sa k Tebe,

nech celému národu znie jej hlas:

Ospevujte Hospodina a oslavujte ho na večné časy.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Tichým prístavom všetkých búrkou zmietaných

si požehnaná Bohorodička.

Pomôž, nech usmernení Tvojou milosrdnou rukou

uzrieme po rokoch bojov a utrpení, žiariace svetlo tváre Tvojho Syna

a budeme počuť Jeho hlas hovoriaci:

Poďte, požehnaní Otca môjho.

Kňaz: Bohorodičku, matku Svetla, v piesňach velebíme.

Veriaci spievajú: Zvelebuj, duša moja, Pannu prečistú,

nad Nebeské zástupy ctenejšiu a slávnejšiu, Bohorodičku.

Pieseň 9.

Žasol ten, kto iba započul o nevýslovnom Božom zostúpení, lebo Najvyšší z vlastnej vôle vstúpil do tela. Z panenského lona sa stal človekom, preto zvelebujeme, veriaci, prečistú Bohorodičku.

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

Ako kedysi prorok Jeremiáš si s bolesťou videl,

že už vyše tisíc rokov bola Tvojmu ľudu ukradnutá Cirkev, ustanovená svätými vierozvestcami

a násilím susedov západných umlčiavaná reč,

ktorá mala podľa Apoštola spolu s ostatnými jazykmi znieť k oslave Boha.

Usiloval si sa vrátiť svojmu ľudu prvotnú krásu viery

a preto Ťa Boh prijal medzi svojich verných.

 

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

Z Božej vôle odovzdal si dušu Bohu,

skôr ako si dokázal splniť svoj cieľ:

Návrat svojho stáda po tisícročnom odcudzení

do úplnej Pravoslávnej tradície.

Ty si pracoval a my sme do Tvojho diela prišli,

pros Boha neustále, nech pomôže Tvoj odkaz zveľaďovať.

 

Svätý vladyko, mučeník Gorazdu, modli sa k Bohu za nás.

 

Hľa, modlitby Ti prináša Cirkev,

ktorú si získal prácou, námahou a mučeníctvom svojím.

Pros Boha, nech dáva všetkým ľuďom našej vlasti

poznať pravdu Pravoslávia, jedinú spásonosnú.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Miesto otcov budeš mať synov,

povedal o Tebe, Najčistejšia, prorok Dávid.

Uspôsob, Blahodatná, synmi svojimi aj nás,

ktorí pravoslávne uctievame Teba ako Bohorodičku.

Malá ekténia

Kňaz ukončuje ohlasom: Lebo Teba oslavujú všetky mocnosti Nebeské a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Svetelník sv. Gorazdovi (1.hlas)

Na úsvite dňa oslávme piesňami biskupa,

ktorý z tmy skepsy a neviery prerážal cestu k Božiemu svetlu

a on počas čiernej noci nepriateľského otroctva

s istotou očakával úsvit dňa slobody.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Svetelník Zosnutia Bohorodičky (1.hlas)

Zhromaždili sa Apoštoli zo všetkých končín zeme

v Getsemanskej záhrade, aby pochovali telo moje,

a Ty, Bože a Syn môj,

prijmi ducha môjho.

 

Všetko, čo dýcha chváľ Hospodina,

chváľte Ho na Nebesiach:

Tebe náleží pieseň, ako Bohu.

Chváľte Ho všetci Anjeli jeho,

chváľte Ho všetky mocnosti jeho:

Tebe náleží pieseň, ako Bohu.

Chváľte Ho slnko a mesiac,

chváľte Ho všetky hviezdy a vesmír:

Tebe náleží pieseň, ako Bohu.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,

i teraz i navždy,

až na veky vekov. Amin.

Stichiry na “Chváľte” (4.hlas – stichirový)

Chváľte Hospodina zvukom hudby,chváľte Ho harfou a lutnou.

Pri slávnom zosnutí Tvojom sa radovali Nebesá,

jasali aj zástupy Anjelské.

Celá zem sa veselí a spieva oslavnú pieseň odchodu

Matky Vládcu nad stvorenstvom,

Presvätá Panna, manželstvo si nepoznala

a pritom si vyslobodila ľudský rod z kliatby prarodičovskej.

 

Chváľte Ho tympánom i tancom, chváľte Ho strunami aj flautou.

 

Zo všetkých končín sa na Boží pokyn zbehli Apoštoli,

aby pochovali Teba.

Keď Ťa videli, ako si bola odnášaná zo zeme do výšin,

počuli hlas Gabrielov radostne k Tebe volajúci:

Raduj sa Ty prinášateľka plného Božstva,

Raduj sa Ty, ktorá jediná svojím rodením spojila si pozemské s výsosťami.

 

Chváľte Ho zvučnými cimbalmi; všetko, čo dýcha, nech chváli Hospodina.

 

Rodička života, prešla si skrze ctihodné zosnutie svoje

k životu nesmrteľnému;

Anjeli Ťa niesli víťazoslávne s doprovodom

Mocností nebeských, Apoštolov aj prorokov a celého stvorenstva.

Panna, Matka, Božia nevesta, nepoškvrnenú dušu Tvoju

prijal Syn Tvoj do nesmrteľných svojich Rúk.

 

Aj keď mučený krutými ranami a utrpením, biskup mučeník, svätý Gorazdu,

nezriekol si sa pravého života-Hospodina nášho.

Nezľakol si sa ani bohoborcov,

preto aj nás Tvojimi modlitbami všetkých upevni.

 

Tvoje utrpenie je chválou Pravoslávnej Cirkvi v našej otčine,

vladyko mučeník Gorazdu,

pre Christa dobitý bezbožníkmi,

preto aj nás Tvojimi modlitbami všetkých vo viere upevni.

 

Tvoje rany a jazvy, slávny biskup mučeník Gorazdu,

zaceľujú jazvy hriechov kajúcnych veriacich.

Pros Boha nášho, aby spasil duše naše.

Veľký náš mučeník Gorazdu, s láskou k Tebe bežíme,

oslavujeme skutky a zbožne uctievame rany Tvoje.

Prosíme, modli sa za duše naše.

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

K Tvojmu nesmrteľnému zosnutiu, Bohorodička, Matka života,

oblaky do ovzdušia zoskupili Apoštolov roztrúsených po svete,

aby ako jediný muž stáli pred presvätým telom Tvojím

a dôstojne ho pochovali;

Gabrielov hlas Ti pri tom zaspieval:

Blahodatná Mária, raduj sa, Matka panenská, Hospodin s Tebou.

S nimi pros Syna Tvojho a Boha nášho,

aby spasené boli duše naše.

Kňaz: Sláva Tebe, ktorý si nám zjavil svetlo!

Veriaci spievajú: Veľké slávoslovie

Hlas 7.

Sláva na výsostiach Bohu

a na zemi pokoj, ľuďom dobrá vôľa.

Chválime Teba, blahoslavíme Teba,

klaniame sa Tebe, oslavujeme Teba.

Vďaku vzdávame Tebe

pre veľkú slávu Tvoju.

Hospodine, Kráľu nebeský,

Bože, Otče všemohúci,

Hospodine, Synu jednorodený,

Isuse Christe a Duchu Svätý!

Ty snímaš hriechy sveta,

zmiluj sa nad nami.

Ty snímaš hriechy sveta,

prijmi prosbu našu.

Ty sedíš po pravici Otca,

zmiluj sa nad nami.

Lebo Ty si jediný svätý, Ty si jediný Kráľ,

Isuse Christe, v sláve Boha Otca. Amin.

Každého dňa Ťa budem chváliť

a velebiť meno Tvoje na veky vekov. Amin.

 

Daruj nám, Hospodine,

aby sme deň tento bez hriechov prežili.

Blahoslavený si, Hospodine, Bože otcov našich,

a chválené a zvelebované je meno Tvoje na veky vekov. Amin.

Nech je, Hospodine, milosť Tvoja nad nami,

lebo dúfali sme v Teba.

Blahoslavený si, Hospodine,

nauč nás zákonom Tvojim.

Hospodine, Ty si útočisko naše

od pokolenia do pokolenia.

Vravel som: Hospodine, zmiluj sa,

uzdrav dušu moju, lebo zhrešil som proti Tebe.

Hospodine, k Tebe som sa utiekal,

nauč ma plniť vôľu Tvoju;

lebo Ty si Boh môj, u Teba je prameň života,

vo svetle Tvojom uzriem svetlo.

Podaruj Blahodať svoju tým,

ktorí poznali Teba.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný,

zmiluj sa nad nami.                       (3x)

Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu,

i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Svätý Nesmrteľný,

zmiluj sa nad nami.

Svätý Bože, svätý Silný, svätý Nesmrteľný,

zmiluj sa nad nami.

Vrúcna ekténia

Zmiluj sa nad nami, Bože, pre veľké milosrdenstvo svoje,

prosíme Ťa, vyslyš nás a zmiluj sa!

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za blažených a večnej pamäti hodných svätejších pravoslávnych patriarchov, za zakladateľov tohto svätého chrámu (tohto svätého monastiera) a za všetkých skôr zosnulých pravoslávnych otcov i bratov a sestry, tu a všade inde odpočívajúcich.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Ešte sa modlíme za tých, ktorí prinášajú dary a ktorí v tomto svätom a vznešenom chráme preukazujú dobrodenie, za prisluhujúcich, spievajúcich a prítomných ľudí, očakávajúcich od Teba veľké a hojné milosti.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa. (3x)

Lebo milostivý a ľudomilný Boh si Ty a Tebe slávu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Prosebná ekténia

Diakon (kňaz):Vykonajme rannú modlitbu našu k Hospodinovi.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Zastaň sa, spas nás, zmiluj sa a ochraňuj nás, Bože, Blahodaťou svojou.

Veriaci: Hospodine, zmiluj sa.

Aby sme celý deň dokonalo, sväto, pokojne a bezhriešne prežili, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za Anjela pokoja, verného vodcu, ochrancu duší a tiel našich, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za odpustenie a prepáčenie hriechov a pokleskov našich Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za to, čo je dobré a užitočné dušiam našim a za mier sveta Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Aby sme zvyšný čas života svojho v pokoji a pokání dožili, Hospodina prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Za kresťanské dovŕšenie života nášho, bez bolesti, bez zahanbenia, v pokoji a za dobré zodpovedanie sa na hroznom súde Christovom prosme.

Veriaci: Daruj, Hospodine.

Pamätajúc na najsvätejšiu, najčistejšiu, najblahoslavenejšiu a slávnu Vládkyňu našu, Bohorodičku a vždy Pannu Máriu a všetkých svätých, sami seba i druh druha a celý život náš Christu Bohu oddajme.

Veriaci: Tebe, Hospodine.

Lebo Ty si Boh milosti, štedrosti a ľudomilnosti a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Pokoj všetkým.

Veriaci: I duchu tvojmu.

Skloňme hlavy svoje pred Hospodinom.

Veriaci: Pred Tebou, Hospodine, pred Tebou, Hospodine.

Kňaz sa modlí potichu: Hospodine svätý, Ty na výsostiach prebývaš a k poníženému prihliadaš a svojím vševidiacim Okom na celé tvorstvo hľadíš, pred Tebou sklonili sme šiju duše svojej i tela svojho a modlíme sa k Tebe: Vystri neviditeľnú Ruku svoju zo svätého sídla svojho a požehnaj nám všetkým. Ak sme zhrešili v niečom vedome či nevedomky, odpusť nám ako dobrotivý a ľudomilný Boh a daruj nám blahá Tvoje tohto sveta i veku budúceho!

Lebo v Tvojej moci je zmilovať sa nad nami a spasiť nás, Bože náš, a Tebe chválu vzdávame, Otcu i Synu i Svätému Duchu, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin.

Prepustenie

Kňaz: Premúdrosť!

Veriaci: Požehnaj!

Požehnaný je Christos, Boh náš stále, teraz i navždy, až na veky vekov.

Veriaci: Amin. Upevni, Bože, svätú Pravoslávnu vieru a Pravoslávnych kresťanov na veky vekov.

Kňaz: Presvätá Bohorodička, zachráň nás!

Veriaci: Teba nad Cherubínov ctenejšiu a nad Serafínov bez prirovnania slávnejšiu, bez porušenia Boha Slovo porodiacu, pravú Bohorodičku zvelebujeme.

Kňaz: Sláva Tebe, Christe Bože, nádej naša, sláva Tebe!

Veriaci: Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amin.

Hospodine, zmiluj sa. (3x)         Požehnaj!

Kňaz: Christos, pravý Boh náš, na príhovory prečistej Matky svojej, svätiteľa mučeníka biskupa Gorazda II., svätých slávnych a všade chválených Apoštolov, svätých (ktorých je chrám tento a ktorých pamiatku dnes oslavujeme), svätých Cyrila a Metoda, apoštolov a učiteľov slovanských, ich žiakov Gorazda, Klimenta, Nauma, Sávu, Angelára, svätého zbožného mučeníka kráľa, vyznávača Rastislava Moravského, svätých mučeníkov českých kniežat Václava a Ľudmily, svätých ctihodných a bohonosných otcov Ivana Českého a Prokopa Sázavského, svätých mučeníkov Jeronýma a Jána i všetkých svätých, nech zmiluje sa nad nami a spasí nás ako blahý a ľudomilný.

Veriaci: Amin.

 

 

Tieto modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. a rozšíreného o preklady farností pravoslávnej Cirkvi na Morave. Prekladal ich Bohuznámy brat s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.