Modlitby

Žalmy pre ťažké životné situácie

Voda nepotopí, oheň nespáli, náboj nezabije, bomba nezničí, keď ku svojmu modlitebnému pravidlu pripojíte ráno, na obed, večer či na ceste, trikrát "Bohorodička Panna, raduj sa", a prečítate žalmy 26, 50 a 90.

 

Tieto tri žalmy treba čítať v ťažkých životných situáciách aj niekoľkokrát denne + 3x vždy doplniť:

Bohorodička Panna, raduj sa, Blahodatná Mária, Pán s Tebou: požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod Tvojho lona, pretože si porodila Spasiteľa našich duší.

Žalm 26

Hospodin je moje osvietenie i ochranca môj, koho sa mám báť? Hospodin je ochranca života môjho, koho sa mám báť? Keď sa zlostníci približujú ku mne, aby mi zožierali telo, utláčatelia a nepriatelia moji stratia silu a padnú. Keď zaútočí na mňa pluk, nevystraší sa moje srdce, a keď na mňa vstane zlo, v Neho dúfam. Jediné, čo prosím od Hospodina, to dostanem: aby som býval v dome Hospodinovom po všetky dni svojho života, aby som videl nádheru Hospodinovu i navštevoval Jeho svätý chrám. Lebo ma skryje vo svojom príbytku v ten deň, keď na mňa príde zlo, pokryje ma v tajine príbytku svojho, na kameň povznesie ma. I teraz povýši moju hlavu nad mojich nepriateľov; a aj obídem a zjem obetu v príbytku jeho, žertvu chválospevu a nadšenia, spievam i spievať budem Hospodinovi. Vypočuj, Hospodine, môj hlas, ktorým ja k Tebe volám, zmiluj sa nado mnou a vyslyš ma. Tebe rečie srdce moje, Hospodina nájdem. Nájde Teba moja tvár, Tvoju tvár Hospodine nájdem. Neodvracaj svoju tvár odo mňa, i neodvráť sa s hnevom od svojho služobníka: Buď mi pomocníkom, nezavrhni i nenechaj ma, Bože Spasiteľu môj. Keď ma otec môj a matka moja zanechali, Hospodin ma prijal. Daj mi svoj zákon, Hospodine, na Tvojej ceste, a naveď ma na pravú cestu kvôli mojím nepriateľom. Nevydávaj ma pažravosti mojich protivníkov, lebo povstali proti mne falošní svedkovia a klamú sami seba. Verím, že uvidím blahá Hospodinove v krajine živých. Očakávaj na Hospodina! Buď mužný! Nech je zmužilé tvoje srdce a očakávaj Hospodina!

Žalm 50

Zmiluj sa nado mnou, Bože, podľa Svojej veľkej milosti! Pre Svoje veľké milosrdenstvo zahlaď moje priestupky! Dokonale ma umy od mojej viny a očisti ma od môjho hriechu! Lebo som si vedomý svojich priestupkov a môj hriech je stále predo mnou. Jedine proti Tebe samému som zhrešil, páchal som, čo je zlé v Tvojich očiach, aby si bol spravodlivý, keď hovoríš, a nestranný, keď súdiš. Hľa, v neprávosti som splodený a v hriechu porodila ma moja matka. Hľa, obľubuješ pravdu, v skrytosti mi daj poznať múdrosť. Pokrop ma yzopom a ja budem čistý, umy ma, a budem belší ako sneh. Daj mi počuť radosť a veselosť, nech zajasajú kosti, čo si zdrvil. Odvráť si tvár od mojich hriechov a zmaž všetky moje viny! Srdce čisté stvor vo mne, ó, Bože, a obnov v mojom vnútri ducha pevného. Od Svojej tváre neodvrhni ma a Svojho Svätého Ducha mi neodnímaj! Navráť mi radosť tvojho spasenia a utvrď ma Vládcovským Duchom! Naučím priestupníkov Tvojím cestám, a nečestní sa  k Tebe obrátia. Zbav ma, ó Bože, z krvnej viny, Ty Bože mojej spásy, môj jazyk sa bude radovať Tvojej spravodlivosti. Ó, Bože, otvor moje pery, nech moje ústa zvestujú Tvoju chválu. Ak by si mal záľubu v obeti, dal by som ju ochotne, zápalné obete neprijímaš. Obetou pre Boha je skrúšený duch, skrúšené a pokorné srdce Boh neponíži. Dobre čiň Sionu vo Svojej priazni, nech sa opäť vybudujú múry Jeruzalema! Vtedy si zaľúbiš pravdivé obete, zápaly a celožertvy, vtedy ti pokladú junce na Tvoj oltár.

 

Žalm 90

Kto prebýva v pomoci Najvyššieho, odpočíva v tieni Boha Nebeského. Hovorím Hospodinu: Si moje útočište a moja obrana, môj Boh, v Ktorého dôverujem.  Lebo On ťa vyslobodí ťa zo sietí lovca, od ničivej pohromy. Svojím perím ťa zatieni a pod jeho krídlami budeš v bezpečí. Ako štít ťa bude chrániť pravda Jeho. Nebudeš sa báť nočných hrôz, ani strely letiacej vo dne, veci, ktorá chodí v tme, nákazy či démona, ktorý ničí na poludnie. Tisíc ich padne po tvojom boku a desaťtisíc po tvojej pravici, k tebe sa však záhuba tá nepriblíži. Budeš sa len pozerať svojimi očami a uvidíš odplatu bezbožných. Lebo si povedal: Hospodin je moja nádej. Vyvolil si si Najvyššieho za svoje útočisko, takže ťa nestihne nič zlé a žiadna rana sa nepriblíži k tvojmu príbytku. Svojim Anjelom totiž prikáže, aby ťa strážili na všetkých cestách tvojich. Ponesú ťa na rukách, aby si si nenarazil nohu o kameň. Po zmiji a škorpiónovi šliapať budeš, premôžeš leva i draka. Vraví Boh: Pretože vo Mňa dúfal, vyslobodím ho, budem ho chrániť, pretože poznal Meno moje. Bude ku mne volať a ja ho vypočujem, som s ním v súženiach, vyslobodím ho a oslávim. Nasýtim ho dlhým životom a ukážem mu spasenie moje.

 

Pozn. Je veľmi účinné tieto tri žalmy čítať sústredene a pomaly, a na konci každého veršu – pri každej bodke – sa zastaviť a zopakovať úpenlivo a pokorne prosbu Všemohúcemu Bohu o to, za čo sa modlíme.