Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Beseda svätého Izáka Sýrskeho o najvnútornejšej modlitbe

Beseda svätého Izáka Sýrskeho o najvnútornejšej modlitbe

Všetkými svojimi kosťami a celým svojím srdcom, prinášam Ti službu dôstojnú Teba, skláňajúc sa hlavou mojej duše k zemi. Ó Všeslávny Boh, žijúci v nevysvetliteľnom mlčaní! Kvôli mojej obnove si postavil na zemi príbytok lásky, miesto odpočinku pre vôľu Tvoju, chrám tela, postavený s pomocou svätého oleja, ktorý prevyšuje akúkoľvek svätyňu. Naplnil si ho svätyňami Tvojimi, aby v ňom bola vykonávaná služba všetkých; a uctievanie večných Hypostáz Trojice Tvojej, ktoré si v ňom naznačil; a odkryl svetom, ktoré si stvoril blahodaťou Tvojou, neopísateľnú tajinu a silu, ktorú nemôžu pociťovať ani rozpoznať city stvorení Tvojich, ktoré boli privedené k bytiu. Pred ňou sú anjelské bytosti v mlčaní uvrhnuté do úžasu pred oblakom tejto večnej tajiny a prúdom slávy „tečúcej“ z úžasu, pretože v oblasti mlčania sa jej klania všetko mysliace, posväcuje sa i robí dôstojným Teba.

Ku chodidlám nôh Tvojich hádžem sa, Pane, i k pravici Tvojej svätej, ktorá ma stvorila a urobila ma človekom, ktorý Ťa spoznal. Ale ja som zhrešil a učinil zlo predo mnou a pred Tebou, zanechal som svätú besedu s Tebou, a oddal dni moje besedám s chtivými pudmi. Prosím ťa, Pane, neobviňuj ma za hriechy mladosti mojej, nevedomosti o starobe mojej a slabosti bytia môjho, ktoré ma premohli a potopili pri premýšľaní o nenávistných veciach. Ale z dotieravého putovania žiadostivostí obráť srdce moje k Tebe; najintímnejšie svetlo nech žije vo mne. Tvoje blahé konania ku mne vo všetky časy predvideli  všetku moju vôľu k dobru a pripravenosť srdca môjho k cnosti. Nikdy si nezdržoval Tvoju starostlivosť o mňa, aby si preveril slobodnú vôľu moju; naopak, ako otec sa stará o svojho malého syna, tak i Tvoja spravodlivosť sprevádzala ma; otcovská blahodať Tvoja navštívila slabosť moju a nepozerala na to, aby preverila vôľu moju, lebo Ty si ma znal po všetky časy – vedel si, že menej od dieťaťa viem, kam idem.

Prosím Ťa, Bože, pošli pomoc z najvyšších Tvojich nebies a odstráň zo srdca môjho všetky zlé činy a všetky telesné túžby. Neodopieraj mi, Pane, ochranu Tvoju, aby ma nenašiel nepriateľ môj a nepošliapal, ako by sa mu zachcelo, a nerozdrvil ma úplne. Lebo Ty – Ten, Ktorý dáva pokánie a srdce plačúce hriešnikovi kajúcemu sa, takže vďaka úteche od plaču i od daru sĺz oslobodíš Ty srdce jeho od ležiaceho na ňom bremena hriechu.

Na dvere súcitu Tvojho klepem ja, Pane; pošli pomoc mojim rozptýleným poryvom, otrávených množstvom vášní a silou temnoty. Vzbuď vo mne utrpenie z videnia rán mojich, aj keď by to nezodpovedalo sile hriechov mojich, pretože ak dostanem podľa povedomia stupňov hriechov mojich, Pane, neznesie duša moja horkú bolesť od nich. Pomôž mojim slabým poryvom k pravému pokániu, a nech môžem nájsť úľavu od bremena hriechov cez toto utrpenie, ktoré (je) z Tvojho daru; pretože bez sily blahodati Tvojej som úplne neschopný ísť dovnútra seba a poznať hriechy moje, že by som sa pri uvidení ich mohol upokojiť od hojnosti rozptýlení.

Ó, meno Isusovo, kľúč ku všetkým darom, otvor mi dvere, aby som mohol vstúpiť do pokladnice Tvojej a chválou z celého srdca vychváliť Ťa za milosti Tvoje, ktoré boli na mne na konci času; lebo Ty si prišiel a obnovil ma poznaním nového veku.

Chválim, Pane, svätú prirodzenosť Tvoju, lebo Ty si urobil moju prirodzenosť svätyňou tajomstiev Tvojich i archou tajomstiev Tvojich, miestom príbytku Tvojho a svätým chrámom Božstva Tvojho – ‘chrámom‘ Toho, Kto drží žezlo Kráľovstva Tvojho, Kto vládne všetkým existujúcim, Kto je Archou večnej slávy Tvojej, Obnova pre slúžiacich Tebe ohnivých hodností, Cesta k poznaniu Tvojmu, Dvere do domu vízií Tvojich, kombinácia sily Tvojej a veľkej múdrosti – Isusa Christa, Jednorodeného z lona Tvojho a ‘zvyšok‘, zhromaždený zo stvorenia Tvojho, tak viditeľného ako i umom pochopiteľného.

Ó, Tajina, povznesená za hranice slov i ticha, vtelená, aby nás obnovila prostredníctvom dobrovoľného zjednotenia s telom, otvor mi cestu, po ktorej by som bol povznesený k tvojim tajinám, a kráčal po jasnej ceste mlčania z myšlienok tohto sveta. Zober moju myseľ do ticha modlitby, a vďaka tejto osvietenej konverzácii modlitby a úžasu, naplnenej tajomstvom, nech utíchnu vo mne putujúce myšlienky.

K Trónu vznešenosti Tvojej hádžem sa, Pane môj – ja, ktorý je prach i popol, i spodina ľudstva. Tisíce tisícov Anjelov a nespočetné légie Serafínov s ohnivými chválami a svätými pohybmi prinášajú Tebe duchovnú službu v tajomstve ich prirodzeností – Tebe, svätej Prirodzenosti, schovanej pred cítením a poznaním každého stvorenia; lebo s Tvojimi pomocami, ó, Pane, si Ty vždy blízko kedykoľvek každému v časoch nešťastí; a v správny i v nesprávny čas sú dvere Tvoje otvorené pre odpustenie všetkým. Neopovrhuješ Ty hriešnikmi, a veľkosť Tvoja sa neodvracia od duší pošpinenými všetkými druhmi hriechov; ale vyberáš Ty každého z nekonečných ziel – tak aj mňa, Pane, úplne poškvrneného, ktorého si Ty urobil dôstojným padnúť svojou tvárou pred Tebou, aby som sa i ja odvážil vysloviť meno svätosti Tvojej ústami mojimi, hoci som nádobou akejkoľvek nečistoty, nehodným byť pripočítaný medzi potomkov Adama. Daruj mi, Pane, posvätiť sa chválami Tvojimi a očistiť sa spomienkou na Teba; obnov život môj cez zmenu myslenia a blahotvornými myšlienkami, ktoré Ty blahodaťou Svojou vzbudzuješ vo mne. Buď voditeľom umu môjho v mojom premýšľaní o Tebe, a pomôž mi zabudnúť na skutky, ktoré ma zrážajú z pravej cesty, prostredníctvom obnovy mysle, ktorú Ty vzbudzuješ vo mne. Vzbuď vo mne také prosenia, ktoré prinášajú prospech vďaka súhlasu mojej vôle s Tvojou vôľou, pretože Ty – Ten, Ktorý dáva modlitbu modliacim sa. Upevni vo mne jedinú vôľu, ktorá nazerá na Teba po celý čas, a pomysel, ktorý sa nikdy neoslabí v nádeji na Teba cez neustále umieranie pre Teba. Daruj, Pane, aby som sa nie necitlivými slovami mojich pier modlil k Tebe, ale aby som pokľakol na zem v tajomnej pokore srdca a pokání rozumu.

Ó, Bože, vďaka trpezlivosti Tvojej k hriechom mojim, mi dávaš Ty život v tomto svete; nezbav ma života vo svete, ktorý má prísť, a ktorý s nádejou očakávajú tí, ktorí tu uprostred zármutkov hľadajú Teba.

Ó, Christos, Ktorého láska oddelila svätých od rodiny, príbuzenstva a pohodlného ľudského obydlia, takže sila prirodzených vášní umĺkla v nich pred tvárou sladkosti lásky Tvojej, – Ty, Pane, daruj mi znenávidieť život môj z lásky ku Tebe, a nech sa urobím v mojom živote mŕtvym v súvislosti so všetkými potešeniami tohto sveta; a mocou Tvojou, Pane, nech utíchnu búrky, zapaľujúce sa v mojich údoch; a láska Tvoja nech oddelí ma od sveta a besedovaniu s ním. Nakresli v mojom ume jediný neviditeľný obraz, aby tak bola porazená príťažlivosť všetkej sladkosti spomienok o časnom a viditeľnom svete.

Ja skláňam kolená pred majestátnosťou Tvojou a hádžem sa pred Tebou na zem, Bože, pretože Ty si ma priviedol k bytiu, hoci som Ťa  o to nežiadal, a vskutku vôbec neexistoval. Predtým, ako si ma utvoril v lone, vedel si, že život môj bude neusporiadaný a odpadlícky, jednako to Ti nebránilo v tom, aby si ma stvoril a udelil mi všetky práva, ktorými si uctil ľudskú prirodzenosť, hoc si už vopred vedel o všetkým mojich zlozvykoch. Ty vieš o proseniach mojich ešte predtým, ako sa ony stanú známymi mne samému, a o modlitbách mojich – predtým, ako sa prednesené pred Tebou; daruj mi, Bože môj, v túto hodinu tiež to, čo Ty považuješ za potrebné pre moju biednu prirodzenosť, ktorá sa nachádza v nebezpečenstve. Ty vieš o smútku duše mojej, a v rukách Tvojich je jej uzdravenie.

Ó, Sila, vďaka ktorej dávni otcovia prekonali mocné a hrozné útoky vzbúrenca – ľudia, ktorí nachodiac sa v ľudskej prirodzenosti s jej mnohými potrebami boli podobní tým, ktorí nemali nijakých potrieb, ukazujúc na zemi podobu budúcich reálností; a hroby ľudí, jaskýň a puklín si urobil Ty miestom Obydlia Tvojich zjavení im; Ty vlej do môjho srdca horlivosť ich myšlienok, aby som týmto posilnený zboril moju prirodzenú túžbu i strach z protivníkov; zasadiť do mňa poznanie pokory a nekontrolovateľnú túžbu priamo ísť k Tebe. Ó, Útočisko slabých, Priama Cesta pre všetkých, ktorí sa stratili na ceste, Miesto útočiska pre tých, ktorí sú pohltení búrkami, Ty sám zvrhni pýchu protivníka môjho predo mnou, Ty znič moc trikov jeho proti mne, Ty poníž vysokú pýchu jeho, urob hladkými Tvoje najvnútornejšie cesty pred myšlienkami mojimi, buď mi utešením v čase nešťastí, a voditeľom v mieste nebezpečenstva.

Ó, Slnko spravodlivosti, vďaka ktorému spravodliví uvideli samých seba a stali sa zrkadlom pre ich pokolenia, Ty otvor vo mne dvere poznania Teba; daruj mi horlivú myšlienku, ktorá nenarazí na nástrahy chýb, až kým nedosiahnem to svetlé útočisko, ktoré dosiahli dávni otcovia potešujúci Ťa všetkými ich podvihmi.

Posväť ma tajinami Tvojimi, presvieť rozum môj poznaním Teba, nech nádej Tvoja žiari v mojom srdci, urob na dôstojným vnútorne sa modliť o tomto. Ó Bože, Otec môj a Pán života môjho, zažni svietnik Tvoj v mojom vnútri, vmesti do mňa to, čo (je) Tvoje, aby som zabudol na svoje. Prebuď vo mne silu  údivu Tebou, aby ona prekonala nátlak prirodzenosti. Prebuď vo mne videnie tajín Tvojich,  aby som si uvedomil, čo bolo do mňa vložené pri Svätom Krste. Dal si mi Voditeľa cestou: nech mi On v každý čas ukazuje slávu Tvoju. Svetlom a soľou sveta určil si mi byť: nech sa nestanem prekážkou pre priateľov mojich. Odkedy som opustil svet, nech neobrátim svoj zrak späť naň a na veci, ktoré som odmietol, keď som dával svoj sľub Tebe. Vlož na moje srdce príjemné uzdy, aby moje pocity nepozerali na to, čo je mimo ciest Tvojich zákonov. Zhromaždi moje poryvy pre loď pokánia, aby som sa v nej radoval uprostred mora života, až kým nedosiahnem prístav nádeje Tvojej. Cez spomienku na Teba  nech získa moja myseľ odvahu v pokušeniach. Cez žiarivosť poznania o Tebe nech sa osvieti predo mnou cesta temnoty.

Ó, Bože, urob ma dôstojným pochopiť tajinu lásky Tvojej, ktorá sa odráža v blahosklonnosti Tvojej vo vzťahu k rozumnému svetu, vo vytvorení Tebou stvoreného bytia, a v tajomstve zabitia Milovaného Tvojho!

Stvoriteľ náš, ktorý vie o bolestivosti mojej prirodzenosti, Ty Sám odstráň odo mňa násilie protivníka, Ty vyžeň z končatín mojich povstanie hriechu, Ty uhas horúčavu jeho v srdci mojom; natiahni uzdravujúcu ruku k porazenej duši mojej, zviaž moje vnútorné city väzbami Kríža; znásob vo mne plnosť lásky k Tebe pokračujúcej od poznania Ukrižovaného; urob rozum môj vnútorne zameraným vďaka skrytým tajinám, ktoré sú obsiahnuté v Kríži; posilni vo mne spomienku na pokoru Milovaného Tvojho; znásob vo mne úžas blahosklonnosti Tvojej voči mne.

Ó, Bože, ešte predtým, ako si sa zmieril so svetom, Ty dal si mu Jednorodeného Tvojho, ​​a po zmierení si Mu dal Ty zdediť trón Božstva Tvojho; nenechávaj ma zbaveného nádeje zostúpiť do hrobu, i nech sa nenájdem sediacim v reťaziach temnoty hriechov mojich, ako mŕtvy pre večnosť.

Ďakujem Ti, Bože, za dar Tvoj svetu, lebo stvorené bytosti nie sú v silách hovoriť o bohatstve jeho. Pretože aj ja – súčasť tohto sveta, nech nebudem ľutovať svoju časť vďakyvzdania, ktoré musím priniesť Tebe. Preto nech chválim Ťa a blahodarím meno Tvoje. Celý svoj poklad oddal si svetu: ak Jednorodeného z Tvojho lona a od Trónu Tvojho Bytia si oddal pre prospech všetkých, je ešte niečo väčšie, čo si neoddal Tvojmu stvoreniu? Svet sa zmiešal s Bohom, a stvorenie so Stvoriteľom sa stalo jedným! Chvála Tebe za Tvoju nepochopiteľnú Prozreteľnosť! Toto je vskutku veľká tajina! Sláva Ti za tajiny Tvoje, ktoré sú skryté pred nami! Urob ma dôstojným, Pane, ochutnať túto veľkú, skrytú a najvnútornejšiu tajinu, ktorú si svet ešte nezaslúži poznať. Môže byť, že si z nej ukázal niečo svätým Tvojim – tým, ktorí žijú nad svetom, a ktorí sú celú dobu nad telesnými túžbami.

Prúd tajín Christových, podobný vlnám oceánu, premáha rozum môj. Chcel by som si, Pane, mlčať pred nimi a nehovoriť, ale ony sa ukázali byť horiacim plameňom v srdci mojom spaľujúcom kosti moje. Svedomie moje ma usvedčuje a ukazuje mi hriechy moje. Tajina Tvoja ohromuje ma, no núti ma sa na ňu pozerať. V mlčaní ma upozorňuje: „Neváhaj sa priblížiť kvôli strachu zo hriechov svojich, ó, hriešnik, pretože práve cez rozmýšľanie o nich bude škvrna hriechu odstránená z rozumu tvojho.“

Ó, Osloboditeľ prirodzenosti našej, vysloboď ma zo skrytých pút, ktorými sú spútané moje vnútorné údy, a od zjavných prekážok pred tvárou vonkajších pocitov mojich, aby som sa ponáhľal vstúpiť do raja tajín Tvojich a ochutnať zo stromu života, z ktorého Adamovi nebolo dovolené jesť.

Spasiteľ môj, zachráň ma od démonického preľstenia; Bože môj, vysloboď ma zo zoslabnutia svedomia; Nádej moja, vlej do môjho srdca opojenie nádejou na Teba. Vzkriesenie a Svetlo všetkých svetov, Isus Christos, polož korunu poznania Teba na hlavu duše mojej; otvor náhle predo mnou bránu milosrdenstva; nech žiaria v mojom srdci lúče blahodati Tvojej; buď voditeľom pre nohy mojich myšlienok, až kým nedosiahnem Sion, svätú horu Tvoju. Urob ma dôstojným toho svätého mesta, do ktorého vstúpili svätí na konci cesty svojej. Stvoriteľ môj a Nádej moja, Kotva života môjho uprostred búrok, Palica v slabosti mojej, Česť v nečestnosti mojej, zodvihni hlavu moju sklonenú k zemi, neodovzdaj ma do vôle protivníka môjho; nedávaj príležitosť jeho nehanebnosti. Postav pred ním veľkú priepasť, aby nestál naprieč cesty mojej a nezmietol ma. Daruj mi v slúžení Tebe ukončiť môj krátky a prchavý život; aby som bol blízko Teba na konci dní mojich, nech budem na vinici Tvojej na konci života môjho. Pocti ma tým denárom, ktorý si určil pracovníkom ešte pred časom môjho odchodu. Po blahodati, Pane, a nie podľa skutkov mojich, ucti ma i o jedenástej hodine života môjho ukázať sa bdiacim v slúžení Tebe. Nech ma nezaujme svet jeho besedami, ktoré sú plné pokušení, a nech ma neuzavrie do klietky jeho starostí.

Ó, Christos, oblečený v svetle ako v rúchu, Ktorý si pre mňa stál obnaženým pred Pilátom, obleč ma do sily Tvojej, ktorou si zatienil svätých, a vďaka ktorej vyšli oni ako víťazi so zápasmi tohto sveta. Ó, Pane, Božstvo Tvoje nech sa upokojí vo mne a nech ma vedie nad (tento) svet k prebývaniu s Tebou.

Ó, Christos, na Ktorého mnohookí Cherubíni nemôžu hľadieť kvôli sláve Tváre Tvojej, z lásky si dostal pľuvanie na Tvár Tvoju: odstráň hanbu z tváre mojej a daruj mi modlitbu s odkrytou tvárou pred Tebou.

Ó, Christos, Ktorý kvôli dlhu našej prirodzenosti pred Bohom šiel do púšte a porazil vládcu temnoty, odňajúc od neho víťazstvo, ktorým sa potešoval päťtisíc rokov; donúť ho utiecť odo mňa – toho, ktorý po všetky časy núti ľudský rod k hriechu.

Hanebný Kríž, ktorý si Ty niesol pre mňa, nech bude pre mňa mostom k tomuto pokojnému útočisku. Tŕňovú korunu, ktorou bola hlava Tvoja korunovaná, nech mi bude prilbou spasenia v horúci deň boja. Pľuvanie, prijaté Tvojou Tvárou, nech ma pripraví k tomu, aby som mal odkrytú tvár pred súdom Tvojho príchodu. Telo Tvoje sväté, ktoré bolo obnažené na Kríži, nech ma ukrižuje tomuto svetu a jeho chtivými pudmi skrze lásku k Tebe. Odev Tvoj, o ktorý sa hádzal žreb, nech roztrhá na kúsky pred očami mojimi odev temnoty, do ktorého som vnútorne oblečený. Voda a krv, vytekajúce z Teba, nech budú pre mňa knihou vyslobodenia z bývalého otroctva. Telo Tvoje a Krv Tvoja, zmiešané s mojím telom, nech zostanú vo mne ako sľub toho, že nestratím neustále videnie Teba v tom mieste, ktorému niet hraníc. Tajiny viery, ktoré som zachoval vo svojom vnútri neporušenými, nech zachovajú pre mňa čokoľvek slávne v ten deň, keď sa svet bude pripravovať na stretnutie príchodu Tvojho, a nech tam ony doplnia nedostatok podvižníctva môjho.

Nech budú spomenutí, Pane, na svätom Oltári Tvojom v strašný čas, keď Telo Tvoje i Krv Tvoja sa prinášajú ako obeť  za spasenie sveta, všetci otcovia i bratia, ktorí sú v horách, v jaskyniach, v roklinách, v skalách, v miestach drsných a pustých, ktorí sú skrytí pred svetom, a len Tebe je známe, kde sú – tí, ktorí zomreli, i ktorí sú ešte stále nažive a slúžia Ti telom i dušou, ó, Svätý, Ktorý žije vo svätých, na ktorých spočíva Božstvo Tvoje; tí, ktorí opustili dočasný svet a už sa stali mŕtvymi pre jeho život, pretože vyšli hľadať Teba a usilovne Ťa hľadali uprostred ich nešťastí a utrpení. Ó, Kráľ všetkých svetov a všetkých pravoslávnych otcov, ktorí kvôli pravdivej viere znášali vyhnanstvo a pohromy od prenasledovateľov; tí, ktorí v monastieroch, príbytkoch, púšťach i opustených miestach celého sveta, na všetkých miestach i v každom teréne sa starajú o potešenie Teba prácami na cnostiach; nech ich sprevádza, Pane, pomoc Tvoja, a buď pre nich prilbou po všetky časy, pošli im neustále tajné potešenie a priviaž rozum ich k Tebe vo všetkých zápasoch ich; nech žije v nich moc Trojice Tvojej, a nech Ti slúžia až do konca svojich životov s dobrým svedomím i dobrým správaním sa. Poskytni im útočisko pokoja, kým sú stále v tele. A tým, ktorí znášajú kruté bitky s démonmi, otvorene alebo tajne, pošli pomoc, Pane, a zatieň ich oblakom blahodati Tvojej; polož prilbu spásy na ich duševnú hlavu; zvrhni silu nepriateľa pred nimi; moc pravice Tvojej nech ich podporuje vo všetky časy, aby neprestávali vo svojich myšlienkach neustále vzhliadať na Teba; obleč ich do brnenia pokory, aby sa z nich šírila v každú chvíľu sladká vôňa, potešujúca vôľu Tvoju.

Nech sú spomenutí pred Tebou, Pane, tiež i tí, ktorí trpia vážnymi bolesťami a trpkými chorobami;  pošli im Anjela milosrdenstva a zmierumilovni duše ich, trápené intenzívnymi utrpeniami ich tiel. Zľutuj sa, Pane, tiež nad tými, ktorí sa nachádzajú v rukách krutých, zlých a bezbožných ľudí; pošli im skoro Anjela milosrdenstva a zachráň ich z rúk bezbožníkov. Pane môj a Bože môj, pošli útechu všetkým, ktorí nevinne znášajú pohromy akéhokoľvek druhu.

Zaštíť, Pane, svätú Cirkev Tvoju, vykúpenú Krvou Tvojou; nech žije v nej Tvoj skutočný pokoj, ktorý si Ty dal svätým Tvojim apoštolom; zviaž jej deti svätými putami nerozbitnej lásky; vzbúrenec nech nemá nad ňou nijakú moc, a odstráň od nej prenasledovania, vzbury i vojny tak vnútorné ako aj vonkajšie; a nech sú králi a kňazi zviazaní veľkým pokojom a láskou, takže ich myseľ bude po všetky časy naplnená videním Teba; i nech bude svätá viera stenou pre stádo Tvoje. A mňa, hriešnika, cez ich modlitby, tiež urob dôstojným zachovať sa v každej chvíli pod mocnou ochranou svätej ruky Tvojej, ktorá je Prozreteľnosť Tvoja, zahŕňajúca všetko. Amen.

Modlím sa a prosím Ťa, Pane, ucti všetkých blúdiacich pravým poznaním Teba, aby spoznali slávu Tvoju.

Pre tých, ktorí prešli z tohto sveta zbavení cnostného života a nemali vieru, buď ochrancom kvôli telu, ktoré si Ty vzal od nich, aby od jediného spojeného tela sveta sme priniesli slávu Otcu, Synu i Svätému Duchu v Kráľovstve Nebeskom i v tom potešení, ktoré nemá konca na veky vekov. Amen.

 

Svaty Izak Syrsky 2