Modlitby

Akafist Kristu, lékaři těl a duší

Kondak 1

Vyvolený Vévodo a  Pane,  podivuhodný  Stvořiteli  lidstva, slyš z nebeských výšin své slávy naše modlitby:

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

Ikos 1

Milosrdný Pane, ke své službě jsi stvořil nespočetné množství archandělů  a  andělů  a  z  prachu  země  jsi  učinil  člověka, kterého sis nade vše zamiloval. My jsme pak poznali tvou nevýslovnou lásku a jako tvé děti k tobě voláme:

Ježíši, který jsi nás uvedl do tohoto podivuhodného světa, daruj nám, abychom s tebou navždy přebývali;

Ježíši, který jsi nás povolal, abychom se stali dětmi Stvořitele, daruj nám, abychom ho na věky opěvovali.

Ježíši, daruj nám uzdravení z našich hříchů, jimiž jsme tě zarmoutili;

Ježíši, učiň, abychom v den všeobecného vzkříšení mrtvých stanuli po tvé pravici.

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

 

Kondak 2

Nebeský Otče, když jsi viděl záhubu lidstva, zatoužils ho zachránit. A tak jsi miloval svět, že ses rozhodl pro jeho spásu poslat na něj k naší spáse svého jednorozeného Syna Ježíše Krista, k němuž voláme: Aleluja.

Ikos 2

Předobrý Pane, své stvoření jsi obdařil nebeskou moudrostí, aby přebývalo ve tvém nebeském Království a zpívalo ti písně chval a díků. My jsme však zotročeni hříchy a naše mysli jsou nemocné.  Proto  se  k  tobě  modlíme,  abys  naši  prázdnotu zaplnil svou milostí a my tak poznali, že v sobě nosíme tvou podobu, a stali se tvými důstojnými dětmi. Proto od nás přijmi tyto modlitby:

Ježíši, který jsi naše těla učinil Božími chrámy, očisti je ode všeho poskvrnění;

Ježíši,  který  jsi  do  našich  těl  vdechl  dech  života,  opět  je posvěť Svatým Duchem.

Ježíši, který jsi naše duše stvořil nesmrtelnými, zbav nás smrtelných hříchů;

Ježíši, který jsi nás obdařil důvtipným rozumem, vyžeň z našich srdcí temnotu.

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

 

Kondak 3

I když jsme hříšní, jsme posilováni Boží mocí, a proto kvůli své spáse nezoufáme, ale jen do tebe jediného vkládáme svou naději a z hlubin srdcí voláme: Aleluja.

Ikos 3

Pane, ty jsi nesmírně dobrý, proto   vejdi   do našich srdcí a učiň si v nich příbytek, abychom přebývali spolu s tebou a celou svou duší i celým svým myšlením poznali, že jsi Bohem kajícníků a nic ti není nemožného. Proto k Tobě voláme:

Ježíši, který jsi stvořil naše oči, daruj nám, abychom jimi na tebe v čistotě hleděli;

Ježíši, který jsi stvořil naše uši, daruj nám, abychom jimi slyšeli tvůj sladký hlas.

Ježíši, který jsi stvořil naše ústa, daruj nám, abychom tě jimi neustále chválili;

Ježíši, který jsi stvořil naše smysly, daruj nám, abychom jimi v tobě jediném zakusili všechnu plnost života.

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

Kondak 4

Spasiteli, zmítáme se v bouřích života a utíkáme se ke tvému Božskému zastání. Posiluj naše slabé síly, abychom po celý zbytek svého života mohli bez reptání nést svůj kříž a chválit tě: Aleluja.

Ikos 4

Pane, když jsi slyšel naše nekonečné sténání, řekl jsi nám jako svým přátelům: „Neplačte, mí milovaní, nezapomenu se o vás starat. Uzdravím vás z každé   nemoci a pomohu   vám   v každém  trápení.“  Z těchto zaslíbení se radujeme a voláme k Tobě:

Ježíši,  pravé  Světlo,  ozař  nás  světlem  svého  Božského poznání;

Ježíši, živý Bože, přiveď nás do věčného života.

Ježíši, který jsi nám daroval své tělo jako nepomíjející pokrm, nasyť naše hladovějící duše;

Ježíši, který jsi pro nás trpěl na kříži, uzdrav svou krví rány našich duší.

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

 

Kondak 5

Kriste, klaníme se bezpočátečné Trojici a pokorně tě prosíme, abys uprosil svého nebeského Otce, aby neodnímal svého Svatého Ducha od nás hříšných, kteří mu zpíváme: Aleluja.

Ikos5

Pane,  vidíme,  že  nám  stále  sesíláš  své  dary,  jichž  nejsme hodni,  proto    jsme    udiveni    tvým    milosrdenstvím    a trpělivostí  a  voláme  k tobě:

Ježíši, víme, že jsme slabí a nedbalí, ale přesto tě stále prosíme o pomoc;

Ježíši, víme, že jsme zatvrzelí a krutí, a proto velmi trpíme svými neduhy.

Ježíši, víme, že proti tobě neustále hřešíme, ale přesto ti v slzách přinášíme své pokání;

Ježíši, víme, že na své cestě každý den padáme, dej nám však svou sílu, abychom ze svých pádů vstávali.

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

 

Kondak 6

Otče, toužil jsi nás zachránit z věčné záhuby, a proto jsi k naší spáse přinesl jako oběť svého jednorozeného Syna. Nyní svou milostí uzdrav naše těla a duše postižené malomocenstvím hříchů, abychom tě mohli ještě zde na zemi oslavovat důstojnými slovy: Aleluja.

Ikos 6

Pane, zazař v našich duších svým nehasnoucím Světlem, abychom jím ozářeni mohli chodit ve světle tvých přikázání, abychom nehřešili před tvou tváří a abychom Ti zpívali:

Ježíši, nevýslovná Lásko, zahřej naše chladná srdce svou láskou;

Ježíši, tiché Světlo, ozař naše potemnělé duše svým nehasnoucím světlem.

Ježíši,  nebeská  Slasti,  potěš  celou  naši  přirozenost  svou milostí;

Ježíši, přeštědrý Vládce, naplň naše životy svou štědrostí. Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

 

Kondak 7

Pane, když jsi zatoužil zjevit světu velikost své lásky a svého milosrdenství, přebývals mezi námi v těle. Tak jsi přivedl k pokání mnohé hříšníky a celníky. Také my k tobě voláme jako celník:

Bože, buď milostiv mě hříšnému!“, a s nadějí ve tvé nesmírné milosrdenství voláme: Aleluja.

Ikos 7

Ježíši,  když  jsi  nás  svým  křtem  zbavil  dědičného  hříchu, učinils z nás nové stvoření. Za takovouto dobrotu vůči nám Tě chválíme:

Ježíši, oslavujeme tvou nevýslovnou lásku k lidem; Ježíši, chválíme tvé velké milosrdenství.

Ježíši, velebíme tvé spasitelné utrpení; Ježíši, děkujeme ti za tvou štědrost.

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

 

Kondak 8

Láskyplný Pane, podivuhodné a úžasné je tvé nevýslovné milosrdenství a starost o nás. My pak známe své nemoci a slabosti a se slzami tě prosíme: Milosrdný Pane, snášej nás ještě, a pokud nalezneme Tvou milost, nepřehlížej nás, Tvé služebníky, kteří k tobě volají: Aleluja.

Ikos 8

Kriste, Bože náš, celý jsi naší touhou a slastí, jimiž posilujeme a těšíme svá těla a duše. Proto k tobě voláme:

Ježíši, ty jsi naše radost a potěšení; Ježíši, ty jsi naše něžnost a veselí. Ježíši, ty jsi naše sláva a posila; Ježíši, ty jsi naše síla a zastání.

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

 

Kondak 9

Všemohoucí Lékaři, každá lidská bytost, která je tebou uzdravena ze svých slabostí a nemocí, tě vděčně chválí, a když  pozná,  jak  se  Boží  moc  projevuje  v  naší  slabosti,  s dojetím k tobě volá: Aleluja.

Ikos 9

Pane, i když zbožní řečníci o tobě mnoho mluví, nejsou schopni důstojně oslavit tvé velké zázraky. Ty jsi uzdravil ženu trpící krvotokem, z mrtvých jsi povolal Lazara ležícího čtyři dny v hrobě, vzkřísils Jairovu dceru a uzdravils mnoho dalších lidí. My si to vše dobře uvědomujeme a voláme k tobě:

Ježíši, který jsi z lůžka  pozvedl  ochrnulého, pozvedni naše duše  z hříchů;

Ježíši, který jsi otevřel oči člověka od narození slepého, otevři i naše duchovní oči.

Ježíši, který jsi vzkřísil syna naimské vdovy, vzkřis i naše dobré myšlenky;

Ježíši, který jsi uzdravil z těžké nemoci krále Abgara, daruj i nám uzdravení ze všech našich nemocí.

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

 

Kondak 10

Kriste Spasiteli, protože jsi chtěl spasit všechny, kdo v tebe věří, vystoupils na nebesa, abys jim připravil místo ve svém Království. Proto i nám poté, co opustíme tento svět, dej, abychom nalezli Otcovský dům na nebesích, kde tě budeme moci oslavovat zpěvem: Aleluja.

Ikos 10

Ježíši Kriste, předvěký Králi, který jsi pro naši spásu přijal tělo z přečisté Panny Marie a svým Božstvím jsi ho posvětil, posvěť  jím  také  naše  hříšná  těla,  abychom  k  tobě  vděčně volali:

Ježíši, očisti naše ruce, abychom tě oslavili dobrými skutky; Ježíši, posiluj naše nohy, abychom tě radostně následovali.

Ježíši, daruj čistotu našim myšlenkám, abychom své životy žili ke tvé slávě;

Ježíši, daruj pokoj našim duším, abychom milovali všechny

Tvé služebníky.

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

 

Kondak 11

Náš nejsladší Ježíši, přinášíme ti vroucí zpěv, chválíme tvé nevýslovné milosrdenství k nám, klaníme se ti a v pokoře a s láskou voláme: Aleluja.

Ikos 11

Dárce věčného života, zapal v našich duších velké Božské světlo, abychom jím ozářeni dospěli do nebeského Království a jako apoštolové na hoře Tábor volali: „Je dobře, že jsme zde!” Nyní ale přijmi naše modlitby:

Ježíši, odpusť nám všechny naše hříchy; Ježíši, přijmi naše zkroušené pokání.

Ježíši, přiveď naše duše do nebeských příbytků; Ježíši, proměň při všeobecném vzkříšení naše těla. Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

 

Kondak 12

Kriste, Bože náš, daruj nám svou milost, kterou jsi zde na zemi vylil na své milované učedníky. Přijmi vyznání našich hříchů, slyš naše vzdechy a sešli nám svého Svatého Ducha, abychom jím očištěni mohli k tobě na zemi volat stejně jako andělé na nebesích: Aleluja.

Ikos 12

Kriste, všemohoucí Lékaři našich těl a duší, opěvujeme tvou nevýslovnou lásku k lidem, klaníme se velikosti tvých děl, s vírou a láskou padáme ke tvým nohám a zpíváme:

Ježíši, náš Stvořiteli, učiň nás dědici svého Království; Ježíši, náš Spasiteli, zachraň nás od věčných muk.

Ježíši, náš Vykupiteli, vyveď nás ze smrti a přiveď nás do věčného života;

Ježíši, náš Veleknězi, spas všechny své velekněze, aby se za nás na tvém soudě přimlouvali.

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

 

Kondak 13

Přesladký a přeštědrý Ježíši, pohlédni s láskou ze svého nebeského trůnu na nás slabé a vyčerpané tělesnými a duševními bolestmi. Skloň milostivě svůj sluch k našim modlitbám, které pronášíme v slzách, a svým spasitelným utrpením nás uzdrav z každé tělesné i duševní nemoci, abychom vstali z našeho lůžka bolesti, vstoupili do tvého svatého chrámu a zpívali ti: Aleluja.

Tento kondak se opakuje 3x.

Ikos 1

Milosrdný Pane, ke své službě jsi stvořil nespočetné množství archandělů  a  andělů  a  z  prachu  země  jsi  učinil  člověka, kterého sis nade vše zamiloval. My jsme pak poznali tvou nevýslovnou lásku a jako tvé děti k tobě voláme:

Ježíši, který jsi nás uvedl do tohoto podivuhodného světa, daruj nám, abychom s tebou navždy přebývali;

Ježíši, který jsi nás povolal, abychom se stali dětmi Stvořitele, daruj nám, abychom ho na věky opěvovali.

Ježíši, daruj nám uzdravení z našich hříchů, jimiž jsme tě zarmoutili;

Ježíši, učiň, abychom v den všeobecného vzkříšení mrtvých stanuli po tvé pravici.

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

Kondak 1

Vyvolený Vévodo a  Pane,  podivuhodný  Stvořiteli  lidstva, slyš z nebeských výšin své slávy naše modlitby:

Ježíši, všemohoucí lékaři, uzdrav naše těla a duše.

 

Modlitba

Pane Ježíši Kriste, všemohoucí lékaři našich těl a duší, slyš nyní modlitby pronášené v slzách od všech svých služebníků, kteří trpí vážnými nemocemi a všechnu svou naději vkládají jen v tebe jediného. Vždyť víme, že tam, kde nám lidská ruka nemůže poskytnout úlevu a uzdravení, ty to můžeš, protože pro tebe není nic nemožného. Ty jsi stvořil naše těla a duše a máš také moc nás zachránit. Proto tě, nejmilostivější Pane, prosíme: Pokud je to tvá svatá vůle, uzdrav všechny z jejich tělesných a duševních neduhů a podle své prozřetelnosti zregeneruj naši přirozenost zasaženou nemocí. Především tě ale  prosíme,  abys  nám  odpustil  všechny  naše  hříchy  a abychom se očistili pokáním, a mohli tak s čistými dušemi opěvat tebe spolu s tvým nebeským Otcem a Svatým Duchem na věky věků. Amen.

 

+ MODLITBA ZA TOHO, KDO TENTO AKAFIST PŘELOŽIL A NÁM VŠEM HO ZDARMA A NEZIŠTNĚ VĚNOVAL.