Modlitby

Akafist sv. Kosmovi a Damiánovi

Kondak 1

Vyvolení divotvůrci, Kristovi nezištníci a moudří lékaři, vy jste zdarma přinášeli zdraví nemocným lidem, proto vám zpíváme chvály jako našim zastáncům a pomocníkům v nesnázích. Vy jste se stali nádobami milosti a uzdravujete naše duševní i tělesné rány. Proto oslavujeme Boha podivuhodného v jeho svatých a vás velebíme:

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

Ikos 1

Zatoužili jste po andělském životě, proto jste pohrdli pozemským životem, ověnčili jste se nezištností a stali se hodnými hledět na Pána. Proto se přimlouvejte za nás, kteří se utíkáme k vaší pomoci a zpíváme vám chvály:

Buďte pozdraveni, horliví přímluvci za ty, kdo uctívají vaši svatou památku;

buďte pozdraveni, neboť často uzdravujete ty, které lékaři zanechali jejich osudu.

Buďte pozdraveni, neboť jste za nic nepovažovali dům, jmění ani všechen majetek rodičů;

buďte pozdraveni, neboť ve svém milosrdenství jste se starali o ubohé.

Buďte pozdraveni, neboť jste utěšovali ty, které sužovalo lakomství;

buďte pozdraveni, neboť svou čistotou a svatostí jste se podobali andělům.

Buďte pozdraveni, svícny Božského světla;

buďte pozdraveni, nebeští lidé a pozemští andělé.

Buďte pozdraveni, neboť jste mocným útočištěm křesťanů; buďte pozdraveni, neboť jste celý svůj život až do posledního dechu odevzdali službě Bohu.

Buďte  pozdraveni,  zářivé  nádoby  Svatého  Ducha  naplněné milostí;

buďte pozdraveni, neboť jste rychlými pomocníky všech, kdo vás vzývají.

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

 

Kondak 2

Když Kristus viděl vaše dobré konání a vaši touhu po zbožnosti, neboť jste vše pozemské považovali za smetí, neustále jste v lásce sloužili bližním a své duše jste okrášlili ctnostmi, naplnil vás Svatým Duchem. Proto i nám vyproste u Krista Boha, aby nás jím ozářil a my mu spolu s vámi mohli zpívat:Aleluja.

Ikos 2

Bezbožný lid jste učili moudrosti pravého poznání Boha a povzbuzovali  jste  ho  mocí  svých  slov,  jimiž  jste  odvážně vyznávali Krista. Proto chválíme vaši horlivost a voláme: Buďte    pozdraveni,    neboť    jste    se    nenechali    ulovit nepřátelským klamem;

buďte pozdraveni, neboť skrze skutky své lásky jste vyznávali pravdu o Kristu.

Buďte  pozdraveni,  neboť  jste  uzdravovali  všechny  lidské rány;

buďte pozdraveni, neboť jste od lidí zaháněli zlé duchy. Buďte pozdraveni, nebojácní vyznavači Boží lásky; buďte pozdraveni, horliví lékaři lidí.

Buďte pozdraveni, horlitelé za pravou víru;

buďte   pozdraveni,   neochvějné   pilíře   naplněné   láskou   a horlivostí za Boží slávu.

Buďte  pozdraveni,  hlasití  zvěstovatelé  Pánových  přikázání;

buďte pozdraveni, věrní učitelé Boží moudrosti.

Buďte   pozdraveni,   naši   mocní   průvodcové   do   Kristova

Království;

buďte pozdraveni, neboť nás neopouštíte ani po své smrti. Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

 

Kondak 3

Nejvyšší  vám  ještě  během  života  na  zemi  daroval  moc zázračně uzdravovat veškeré neduhy a po vaší smrti vás Bůh oslavil mnohými zázraky, abychom všichni, kteří se k vám utíkáme a prosíme vás o uzdravení tělesných a duševních nemocí, hlasitě zpívali Bohu: Aleluja.

Ikos 3

Ctihodní   otcové,   vaše   léčivé   ostatky   jsou   nám   jako drahocenný poklad, proto se radujeme, s láskou opěvujeme Bohem vám darovanou milost uzdravování a vděčně voláme: Buďte pozdraveni, naši mocní zastánci u Boha;

buďte  pozdraveni,  neboť  jste  opustili  pohanské  smýšlení vašeho otce.

Buďte pozdraveni, jasné svícny Asie;

buďte pozdraveni, neboť přinášíte světlo zemím přebývajícím v temnotách nevědomosti.

Buďte pozdraveni, učitelé mužnosti a trpělivosti;

buďte  pozdraveni,  dva  svícny,  které  jste  na  zemi  zazářily dobrými skutky.

Buďte pozdraveni, bratři, které vaše matka Teodota vyučila dobru;

buďte pozdraveni, Boží služebníci, kteří jste od Krista Boha přijali vítězné věnce.

Buďte pozdraveni, neboť jste všem dali podivuhodný a překrásný příklad pokory;

buďte pozdraveni, neochvějné pilíře pravé víry. Buďte pozdraveni, podivuhodná slávo nezištníků;

buďte pozdraveni, stateční lékaři, kteří jste od nikoho nebrali odměnu za jeho uzdravení.

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

 

Kondak 4

Svatý Damiáne, když se ti jistá Paládie, kterou jsi spolu se svatým Kosmou uzdravil ze smrtelné nemoci, chtěla z vděčnosti jako svému lékaři odměnit, byl jsi naplněn zármutkem. Viděl jsi, že tvůj bratr odmítl, ale protože tě zapřísahala v Božím jménu, tajně jsi od ní přijal tři vejce ve jménu nejsvětější Trojice. To zarmoutilo svatého Kosmu a požadoval,  aby  po  své  smrti  nebyl  položen  blízko  tvého hrobu. Když pak po tvé smrti byli lidé v rozpacích, kde tě mají pochovat, promluvil velbloud lidským hlasem a řekl jim, že tě mají pohřbít v blízkosti svatého Kosmy, neboť ses spolu s ním proslavil před Bohem, protože jsi ta tři vejce nepřijal jako odměnu, ale ve jménu Božím. Lidé se divili tomuto velkému zázraku, pohřbili tě společně s tvým bratrem a radostně zpívali Bohu: Aleluja.

Ikos 4

Když lidé v Asii slyšeli o vaší podivuhodné lásce k trpícím a o vašem zázračném léčení, ze všech stran se k vám sbíhali s vírou  ve  vás  působící  léčivou  Boží  milost.  Tehdy  bývali rychle uzdravováni, oslavovali Boha, vás velebili jako své uzdravitele a volali:

Buďte pozdraveni, nepřemožitelní zvěstovatelé pravého Boha; buďte  pozdraveni,  neboť  jste  mocí  Kristova  kříže  zdarma léčili nemocné.

Buďte pozdraveni, dobří lékaři a rychlí pomocníci trpících; buďte pozdraveni, neboť jste zdarma léčili všechny nemoci. Buďte  pozdraveni,  neboť  i  nyní  přinášíte  hojná  uzdravení; buďte pozdraveni, milostiví utěšitelé těch, kdo se nacházejí v bědách a trpí.

Buďte  pozdraveni,  neboť  nás  chráníte  za  všech  okolností;

buďte pozdraveni, pomocníci bezmocných. Buďte pozdraveni, slavná okraso spravedlivých; buďte pozdraveni, naši mocní zastánci.

Buďte pozdraveni, neboť se za nás přimlouváte u Boha;

buďte pozdraveni, rychlí pomocníci všech, kdo vás s vírou vzývají.

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

 

Kondak 5

Kristovi svatí služebníci, kráčeli jste Boží cestou, neboť jste kvůli službě nemocným opustili všechny krásy světa. Sloužili jste jen Pánovi, kvůli čemuž jste snášeli velké trápení, ale vše jste vytrpěli za Krista, který vás miloval. Proto se divíme vaší velké trpělivosti a vaší nesmírné lásce k Pánovi a společně s vámi mu zpíváme: Aleluja.

Ikos 5

Když vyléčení viděli, že jste je uzdravili Kristovou mocí, vzdávali chválu Pánovi. My pak slavíme Boha, velebíme vás, jeho slavné služebníky, a zpíváme:

Buďte pozdraveni, neboť jste si nebeské věci zamilovali víc než pozemské;

buďte pozdraveni, neboť jste na zemi žili andělským životem.

Buďte  pozdraveni,  neboť  jste  zavrhli  modloslužbu  vašeho otce a nevzdali se zbožnosti své matky;

buďte pozdraveni, neboť jste podle Pánových slov rozdali celé své jmění ubohým, abyste tak získali Krista.

Buďte pozdraveni, neboť jste lidi poučovali nejen slovy, ale především svými skutky a neustálou modlitbou;

buďte pozdraveni, neboť jste se nyní stali nevyčerpatelným pramenem uzdravení.

Buďte pozdraveni, neboť nás obohacujete vyléváním zázraků darovanými vám Bohem;

buďte pozdraveni, neboť v sobě samých jste Bohu připravili chrám.

Buďte pozdraveni, neboť rychle vyslyšíte ubohé;

buďte pozdraveni, neboť se staráte o trpící. Buďte pozdraveni, naděje beznadějných;

buďte pozdraveni, rychlé uzdravení nemocných.

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

Kondak 6

Ve svém životě jste byli hlasateli Kristova jména a nyní jeho moc potvrzujete zázraky, které vycházejí z vaší svaté ikony. Nepohrdli jste ani vírou Paládie, přišli jste do jejího domu a uzdravili jste ji ze smrtelné nemoci. Proto, svatí nezištníci, slyšte i naše modlitby. Všimněte si víry a lásky vašeho lidu a ochraňujte nás, kteří vás chválíme a zpíváme Bohu: Aleluja.

Ikos 6

Vaše  spravedlnost  zazářila  jako  světlo,  neboť  když  vás nevěřící obviňovali, že dar uzdravování jste neobdrželi od Boha, řekli jste lidem svého města: Nemoci neléčíme čarodějnickou chytrostí, ale mocí našeho Pána Ježíše Krista,

který nám přikázal: Uzdravujte nemocné a očišťujte malomocné. Zdarma jste dostali, zdarma dávejte. Proto se divíme vašim požehnaným slovům a velebíme vás:

Buďte pozdraveni, neboť jste nám dali příklad víry a lásky; buďte pozdraveni, neboť se na věky sytíte rajskou radostí. Buďte pozdraveni, moudří rozsévači zbožnosti;

buďte pozdraveni, slavní hlasatelé pravé víry.

Buďte pozdraveni, učitelé života, který vede do nebes;

buďte  pozdraveni,  neboť  jste  si  pečlivě  chránili  čistý  a neposkvrněný život.

Buďte pozdraveni, neboť upřímně posloucháte ty, kdo se k vám modlí;

buďte pozdraveni, podivuhodní a jistí průvodcové ke spáse. Buďte pozdraveni, neboť nás učíte žít zbožným a Bohu milým životem;

buďte  pozdraveni,  prostředníci  všeho  dobrého  těch,  kdo uctívají vaši památku.

Buďte pozdraveni, neboť jste ve světě dobře ukončili svůj život;

buďte pozdraveni, neboť od Krista Vládce jste obdrželi věnce spravedlnosti.

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

 

Kondak 7

Když si chtěl jeden člověk za slunečního horka v době žní trochu odpočinout a tvrdě usnul, vlezl mu do úst had, kterého spolkl. Když se pak probudil, pocítil ve svém břiše velkou bolest a začal hlasitě křičet: Svatí lékaři, Kosmo a Damiáne, pomozte mi. Tu jste mu přispěchali na pomoc, uspali jste ho a svými modlitbami jste začali hada vyhánět. Všichni, kdo tam byli, uviděli, jak z úst tohoto člověka vylezl had. Proto žasli nad tímto zázrakem a zbožně zpívali Bohu: Aleluja.

S vděčným srdcem opěvujeme naše podivuhodné přímluvce, lékaře našich těl a duší i naše pomocníky na cestě k věčné spáse, pějeme píseň díků Bohu, který nám daroval tak velké divotvůrce, a zpíváme jim tyto chvály:

Buďte pozdraveni, neboť jste svou trpělivostí udivili anděly; buďte pozdraveni, neboť jste všechny ozářili svatým jasem svých zázraků.

Buďte  pozdraveni,  rychlí  a  nezištní  lékaři  všech  nemocí; buďte  pozdraveni,  neboť  skrze  vaši  přímluvu  jsou uzdravováni ochrnulí.

Buďte pozdraveni, neboť lidi uzdravujete z nevyléčitelných nemocí;

buďte pozdraveni, neboť jste důstojně prošli svými pozemskými boji.

Buďte pozdraveni, neboť se stále přimlouváte za nás, kterým chybí dobré skutky;

buďte pozdraveni, neboť všechny věřící osvěcujete září moudrosti, kterou vám daroval Pán.

Buďte  pozdraveni,  naši  podivuhodní  přímluvci  a  zastánci;

buďte pozdraveni, Kristovi hrdinní lékaři.

Buďte pozdraveni, neboť jste všechny zdarma léčili;

buďte pozdraveni, neboť svými zázraky jste odhalili nerozumnost modloslužby.

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

 

Kondak 8

Svatí nezištníci, když jsme viděli váš život, chceme se také my vzdát  marností  tohoto    světa,    a    proto    svou    mysl zaměřujeme k nebesům a voláme k vám: Zažeňte naše nemoci a dejte vytrysknout požehnanému uzdravení pro všechny, kdo se utíkají k vaší pomoci a zpívají Bohu: Aleluja.

Svatí nezištníci Kosmo a Damiáne, celý svůj život na zemi jste naplnili láskou k Bohu a bližním a nyní jste se stali rychlými   pomocníky   všech,   kdo   vás   s   vírou   vzývají. Uzdravení však nepřinášíte jen těm, kdo přicházejí k vašim ostatkům, ale i těm, kdo jsou daleko. Proto vám zpíváme tyto chvály:

Buďte pozdraveni, neboť jste věrně sloužili jedinému Bohu oslavovanému v Trojici;

buďte pozdraveni, neboť jste si moudře vyvolili to jediné, co je potřebné.

Buďte pozdraveni, neboť bez malomyslnosti jste celé dny trávili  v neustálé námaze;

buďte pozdraveni, neboť jste tímto svým přísným a těžkým životem rozmnožili mezi lidmi Boží slávu.

Buďte pozdraveni, Kristovi hrdinní následovníci;

buďte pozdraveni, neboť jste učili Kristovým přikázáním a zachovávali jste je.

Buďte pozdraveni, neboť vaše jména jsou velká v nebeském

Království;

buďte  pozdraveni,  neboť  jste  celý  svět  ozářili  Kristovou slávou.

Buďte pozdraveni, neboť skrze lásku k bližním jste dosáhli bezvášnivosti;

buďte pozdraveni, neboť skrze léčení zdarma jste dosáhli nesmrtelnosti.

Buďte pozdraveni, neboť jste se na nebi i na zemi proslavili jako andělé;

buďte pozdraveni, neboť nyní stojíte před Bohem ověnčeni vítěznými věnci.

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

Kondak 9

Svatí Kosmo a Damiáne, všichni lidé se divili Boží milosti, která ve vás působila, neboť když nespravedliví lidé viděli zázraky, které jste činili ve jménu Pána Ježíše Krista, uvěřili a oslavovali Boha. Proto i my oslavujeme Pána, který vám daroval takovou moc, a zpíváme mu: Aleluja.

Ikos 9

Svatí Boží služebníci, výřeční řečníci nejsou schopni popsat vaši svatou lásku k lidem, jíž jste byli přeplněni. Proto k vám z hlubin našich srdcí voláme:

Buďte  pozdraveni,  neboť  svému  Pánovi  jste  sloužili  až  k prolití vlastní krve;

buďte  pozdraveni,  neboť  ohněm  lásky  k  Bohu  jste  uhasili oheň obětí modloslužby.

Buďte pozdraveni, neboť jste bližní milovali víc než sebe; buďte   pozdraveni,   neboť   jste   navštěvovali   nemocné   a churavé.

Buďte  pozdraveni,  neboť  jste  ubohým  pomáhali  v  nouzi;

buďte pozdraveni, neboť jste těšili zarmoucené. Buďte pozdraveni, zastáncové zoufalých;

buďte pozdraveni, živitelé sirotků.

Buďte pozdraveni, pomocníci těžce trpících;

buďte pozdraveni, osvobozovatelé utiskovaných.

Buďte pozdraveni, neboť jste prožili dobrý život a odešli jste ke Kristu;

buďte pozdraveni, neboť jste vstoupili do jeho Království. Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

Kondak 10

Když chtěl Pán spasit mnohé lidi, zjevil nám vás, své divotvůrce. Kdo by se nedivil, když vidí váš nesmírný soucit, a kdo by se neradoval, když poznává, že uzdravujte nejen lidi z   jejich   nemocí,   ale   záleží   vám   i   na   dobytku.   Proto nepohrdejte našimi modlitbami, ale hojně na nás vylejte své velké a bohaté milosti, abychom zpívali Bohu: Aleluja.

Ikos 10

Nezištníci,  jste  záštitou  všech,  kdo  chválí  vaše  zázraky  a utíkají se k vašemu zastání, a chráníte před bědami ty, kdo vás upřímně prosí o pomoc, proto nás chraňte před chudobou, útoky nepřátel, nemocemi a utrpením, neboť k vám vroucně voláme:

Buďte pozdraveni, neboť jste ve své nezištnosti byli pevnější než diamant;

buďte pozdraveni, neboť jste podivuhodně překonali pokušení chamtivosti.

Buďte pozdraveni, naši slavní zastánci v bědách;

buďte pozdraveni, posily nemocných a potupených.

Buďte pozdraveni, naši mocní zastánci při útocích nepřátel; buďte pozdraveni, neboť štědře obohacujete ubohé a chudé. Buďte pozdraveni, milosrdní sytitelé hladových;

buďte pozdraveni, neboť moudře léčíte lidi trpící těžkými neduhy.

Buďte pozdraveni, neboť ty, kdo se k vám s vírou utíkají, chráníte přede vším utrpením a nemocemi;

buďte pozdraveni, neboť všichni lidé na zemi slaví vaši památku.

Buďte   pozdraveni,   neboť   vaše   jména   jsou   zapsána   na nebesích;

buďte pozdraveni, neboť jste byli oslaveni Bohem.

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

 

Kondak 11

Náš zpěv, který vám nyní přinášíme, není schopen dostatečně vynachválit všechny vaše slavné námahy a boje, které jste ve svém životě pro Krista vykonali. Přesto se však odvažujeme prosit, abyste přijali tyto naše upřímné prosby a svými přímluvami nás zbavili běd, abychom z celého srdce zpívali Bohu: Aleluja.

Ikos 11

Projevili jste svou zářivou a svatou mysl, neboť jste za své léčení nechtěli obdržet slávu od lidí, ale toužili jste jen po Boží slávě na nebesích. Též i dnes nás vaše netlející ostatky upevňují skrze množství zázraků v pravé víře. Proto vděčně voláme:

Buďte  pozdraveni,  neboť  jste  odvážně  hlásali  hypostatické

Slovo;

buďte pozdraveni, neboť jste přemohli moc model.

Buďte  pozdraveni,  neboť  jste  odhalili,  že  modloslužba  je službou běsům;

buďte pozdraveni, neboť jste zvěstovali úctu ke Kristu. Buďte pozdraveni, moudří učitelé;

buďte pozdraveni, neboť jste svou horlivostí dosáhli všech ctností.

Buďte  pozdraveni,  neboť  se    po  své    pozemské  námaze radujete  v nebeských příbytcích;

buďte pozdraveni, neboť nás neopouštíte ani po své smrti. Buďte pozdraveni, neboť rychle pomáháte všem, kdo vás s vírou vzývají;

buďte pozdraveni, svatí lékaři, kteří léčíte naše nemoci.

Buďte  pozdraveni,  neboť  nepohrdáte  modlitbami  věřících;

buďte pozdraveni, neboť se za nás nehodné přimlouváte před

Božím trůnem.

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

 

Kondak 12

Svatí nezištníci Kosmo a Damiáne, dnes jsme se sešli, abychom si uctili vaši památku, neboť Pán vám daroval milost uzdravovat duševní i tělesné neduhy. Proto se zbožně díváme na vaši svatou ikonu, s vroucím srdcem se k ní utíkáme a modlíme  se,  abychom  byli  zbaveni  všeho  zla  a  nemocí  a mohli tak zpívat Bohu: Aleluja.

Ikos 12

Svatí nezištníci, opěvujeme vaše zázraky a chválíme vaše námahy a boje, velebíme vaši svatou smrt ve světě a uctíváme si  vaše  orodování  a  mocné  zastání,  které  projevujete  vůči všem, kdo potřebují vaši pomoc. Velebíme Boha, který nám dává vše dobré a ve vás nám daroval tak podivuhodné přímluvce, a vroucně voláme:

Buďte pozdraveni, neboť jste zbožně zvěstovali Pána Ježíše; buďte pozdraveni, neboť jste odvážně hlásali jeho pravdu. Buďte pozdraveni, naši horliví zastánci u jeho trůnu;

buďte pozdraveni, soucitní lékaři našich těl.

Buďte pozdraveni, dědicové nebeského Království a věčných blah;

buďte pozdraveni, naše velké naděje po Bohu.

Buďte pozdraveni, neboť z vás vyvěrá vonné myro uzdravení; buďte pozdraveni, neboť skrze své přímluvy od nás zaháníte smrad vášní.

Buďte pozdraveni, neboť nás léčíte a jste prameny zázraků; buďte pozdraveni, mocné opory církve a naše neochvějné hradby.

Buďte   pozdraveni,   svaté   vinné   révy   pravého   Božího vinohradu;

buď pozdravena, zářivá dvojice moudrých nezištníků.

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

 

Kondak 13

Podivuhodní nezištníci a divotvůrci, lékaři a slavní Boží služebníci Kosmo a Damiáne, přijměte naše modlitby, které k vám vysíláme z našich zkroušených srdcí. Uzdravte rozličné neduhy našich těl a duší a skrze svou mocnou přímluvu nám u Krista Boha vyproste záchranu ze všech běd a útoků nepřátel, odpuštění našich hříchů a naději ve věčnou spásu, abychom mohli spolu s vámi a se všemi svatými na věky zpívat Bohu, našemu Spasiteli: Aleluja.

Tento kondak se opakuje 3x.

Ikos 1

Zatoužili jste po andělském životě, proto jste pohrdli pozemským životem, ověnčili jste se nezištností a stali se hodnými hledět na Pána. Proto se přimlouvejte za nás, kteří se utíkáme k vaší pomoci a zpíváme vám chvály:

Buďte pozdraveni, horliví přímluvci za ty, kdo uctívají vaši svatou památku;

buďte pozdraveni, neboť často uzdravujete ty, které lékaři zanechali jejich osudu.

Buďte pozdraveni, neboť jste za nic nepovažovali dům, jmění ani všechen majetek rodičů;

buďte pozdraveni, neboť ve svém milosrdenství jste se starali o ubohé.

Buďte pozdraveni, neboť jste utěšovali ty, které sužovalo lakomství;

buďte pozdraveni, neboť svou čistotou a svatostí jste se podobali andělům.

Buďte pozdraveni, svícny Božského světla;

buďte pozdraveni, nebeští lidé a pozemští andělé.

Buďte pozdraveni, neboť jste mocným útočištěm křesťanů; buďte pozdraveni, neboť jste celý svůj život až do posledního dechu odevzdali službě Bohu.

Buďte pozdraveni, zářivé nádoby Svatého Ducha naplněné milostí;

buďte pozdraveni, neboť jste rychlými pomocníky všech, kdo vás vzývají.

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

 

Kondak 1

Vyvolení divotvůrci, Kristovi nezištníci a moudří lékaři, vy jste zdarma přinášeli zdraví nemocným lidem, proto vám zpíváme chvály jako našim zastáncům a pomocníkům v nesnázích. Vy jste se stali nádobami milosti a uzdravujete naše duševní i tělesné rány. Proto oslavujeme Boha podivuhodného v jeho svatých a vás velebíme:

Buďte pozdraveni, Kosmo a Damiáne, svatí nezištníci a slavní divotvůrci.

 

 

Modlitba

Slavní  divotvůrci  a  nezištní  lékaři  Kosmo  a  Damiáne,  od mládí jste milovali Krista Boha a celým srdcem jste zachovávali jeho přikázání. I když jste se vyučili lékařství, neléčili jste ve  svém svatém životě a čistotě duše jen pomocí svých znalostí, ale od Krista Boha jste obdrželi milost uzdravovat   všechny   neuzdravitelné   nemoci.   Proto   jste milovali nejen lidi, ale ve svém milosrdenství jste uzdravovali i dobytek. Svými nespočetnými zázraky jste naplnili celý svět a  neléčíte  jen  tělesné  nemoci,  ale  skrze  víru  v  Krista osvěcujete lidské duše, posilujete lidi v trpělivém snášení utrpení, v těžkých neduzích je vedete k nápravě života a skrze pokání je přivádíte ke Kristu. Proto nyní rychle vyslyšte i nás, kteří se skláníme před vaší svatou ikonou. Svými přímluvami pomáhejte malým dětem, které při učení potřebují vaši pomoc, aby začaly napodobovat vaše životy a nezískaly tak jen pozemské vědění, ale aby hlavně prospívaly ve zbožnosti a pravé víře. Těm, kdo leží na lůžku bolesti, chybí jim lidská pomoc a utíkají se k vám s vírou a upřímnou modlitbou, darujte skrze svou zázračnou moc uzdravení z jejich nemocí.Ty, kdo kvůli nemocím a krutým neduhům upadají do malověrnosti a reptají, upevněte milostí danou vám od Boha v trpělivosti a veďte je, aby pochopili svatou a dokonalou Boží vůli a svůj život odevzdali do Kristových rukou. Doveďte ke spasitelné zkroušenosti ty, kdo během nemocí  nedbají  o  nápravu  svého  života,  a  přiveďte  je  k pokání,  aby      v  nemocném  těle  dosáhli  uzdravení  duše  a získali tak účast na Boží spasitelné milosti. Ty, kdo navštěvují tento svatý chrám a svěřují se vašemu spasitelnému zastání, i všechny,   kdo   se   k   vám   upřímně   utíkají,   chraňte   před dlouhými, zlými a neuzdravitelnými nemocemi, před rozkladem těla i pominutím mysli, před smrtelnými nákazami a nenadálou smrtí. Svým mocným orodováním je zachovejte ukotvenými v pravé víře a darujte jim, aby rostli ve zbožnosti, byli horliví v dobrých skutcích a vroucně se obraceli v modlitbě k Bohu. Kéž tak spolu s vámi mohou na nebesích na věky věků opěvovat a oslavovat přesvaté a velkolepé jméno Otce i Syna a Svatého Ducha. Amen.

 

+ MODLITBA ZA TOHO, KDO TENTO AKAFIST PŘELOŽIL A NÁM VŠEM HO ZDARMA A NEZIŠTNĚ VĚNOVAL.