Modlitby

Kajúcny kánon k Hospodinovi Isusovi Christovi

Hlas 6.

 Pieseň 1.

Keď morom Izrael ako po súši prešiel a videl nepriateľa faraóna topiaceho sa, zvolal: Bohu víťaznú spievajme pieseň.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Teraz pristúpil som ja hriechmi zaťažený k Tebe, Vládcovi a Bohu svojmu. Nesmiem k nebu hľadieť, len modliť sa slovami: Hospodine, daj mi rozum, aby som vrúcne oplakával svoje skutky.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Beda mi hriešnemu. Najúbohejší som zo všetkých ľudí, nemám v sebe pokánie. Daruj mi slzy, Hospodine, aby som vrúcne oplakával svoje skutky.

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu;

Nerozumný, úbohý človeče, v lenivosti čas márniš. Maj na mysli život svoj, obráť sa k Hospodinu Bohu a vrúcne oplakávaj svoje skutky.

I teraz, i navždy, až na veky vekov. Amen.

Prečistá Matka Božia, vzhliadni na mňa hriešneho, zbav ma diabolských sietí a na cestu pokánia ma usmerni, aby som vrúcne oplakával svoje skutky.

 

Pieseň 3.

Nie je svätého, ako si Ty, Hospodine Bože môj, pozdvihol si údel svojich verných a utvrdil nás na základe vyznania svojho.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Keď budú stáť tróny strašného súdu, vtedy skutky všetkých ľudí budú zjavené. Zle tam bude hriešnym, na mučenia posielaným. Toho si buď vedomá, duša moja, konaj pokánie zo zlých svojich skutkov.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Ctihodní sa budú radovať, hriešnici však zaplačú. Vtedy nebude nikoho, kto by nám pomohol, ale vlastné skutky nás odsúdia. Preto, skôr než bude koniec, konaj pokánie zo zlých svojich skutkov.

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu;

Beda mne, veľkému hriešnikovi, ktorý som sa skutkami aj myšlienkami poškvrnil, zo zatvrdnutosti nemám ani kvapku slzy. Teraz odpútaj sa od zeme, duša moja a konaj pokánie zo zlých svojich skutkov.

I teraz, i navždy, až na veky vekov. Amen.

Vládkyňa, Syn Tvoj hlása a učí nás dobrému, avšak ja hriešny sa dobrému stále vyhýbam. Ty však, Milostivá, nado mnou sa zmiluj, aby som konal pokánie zo zlých svojich skutkov.

Sedálen:

Uvažujem o onom strašnom dni a oplakávam zlé svoje skutky: Ako sa budem zodpovedať nesmrteľnému Kráľovi? Či azda budem môcť dívať sa na Sudcu, ja - hriešnik? Milostivý Otče, Synu jednorodený, Svätý Duchu, zmiluj sa nado mnou.

Sláva Otcu i Synu, i Svätému Duchu; i teraz i navždy, až na veky vekov. Amen.

Spútaný teraz mnohými okovami hriechov a držaný zväzujúcimi vášňami a závislosťami, k Tebe sa utiekam a volám k svojmu spaseniu: Pomôž mi, Panna, Matka Božia. (Bohorodičen)

 

Pieseň 4.

Christos je moja sila, Boh a Hospodin, dôstojne spieva a hlása slávna Cirkev, jasnou mysľou oslavuje Hospodina.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Široká je tu cesta a lákavá ku konaniu rozkoší, ale horúco bude v posledný deň, keď duša od tela sa bude odlučovať. Stráň sa toho, človeče, pre Kráľovstvo Božie.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Prečo nebohého klameš, robotníkovi mzdu odopieraš, brata svojho nemiluješ, za smilstvom a pýchou sa štveš? Zanechaj toho, duša moja, a čiň pokánie pre Kráľovstvo Božie.

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu;

Nerozumný človeče, ako dlho sa budeš pachtiť a ako straka zbierať svoje majetky? Lebo rýchlo zmiznú ako prach a popol. Preto je lepšie sa zháňať po Kráľovstve Božom.

I teraz, i navždy, až na veky vekov. Amen.

Bohorodička, nado mnou hriešnym sa zmiluj, posilni ma v konaní dobra a chráň ma, aby ma náhla smrť nezastihla nepripraveného. Priveď ma, Panna, do Kráľovstva Božieho.

 

Pieseň 5.

Božským svetlom svojim, Dobrotivý, osvieť duše, ktoré sa včasne z rána s láskou modlia k Tebe, vyveď ich z tmy hriechov, aby sme poznali Slovo Božie, pravého Boha.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Pamätaj, úbohý človeče, ako klamstvám, ohováraniam, zlým skutkom, slabostiam, ohavným nerestiam otročíš. Duša moja hriešna, toto si si azda priala?

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Chvejú sa mi údy, lebo som sa všetkými previnil. Očami som na zlo hľadieval, ušami zlo počúval, jazykom zlo hovorieval, celkom zlu podľahol. Duša moja hriešna, toto si si azda priala?

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu;

Zblúdilého syna a lotra na Kríži si prijal, Spasiteľu, pretože sa kajali. Len ja pod ťažobou hriešnej lenivosti zlým skutkom otročím. Duša moja hriešna, toto si si azda priala?

I teraz, i navždy, až na veky vekov. Amen.

Zázračná a rýchla pomocníčka všetkých ľudí, Matka Božia, pomôž mne nehodnému, lebo duša moja hriešna si to žiada.

 

Pieseň 6.

Vidím, áno zmietané je búrkou nástrah more života, a keď som priplával k tichému Tvojmu prístavu, volám k Tebe: Búrku plesne zotri z môjho života, Mnohomilostivý.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Život na zemi viedol som zhýralý a dušu do tmy uviedol. Teraz Ťa však prosím, milostivý Vládca, vysloboď ma z toho zhubného otroctva a daj mi rozum, aby som plnil Tvoju vôľu.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Kto robí to čo ja? Ako prasa v hnoji sa váľa, tak aj ja hriechom otročím. Ty však, Hospodine, vysloboď ma z tej nečistoty a daj mi srdce také, ktoré by plnilo zákony.

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu;

Prebuď sa, úbohý človeče, k Bohu sa obráť, rozpomeň sa na svoje prehrešenia, padni pred Tvorcom, plač a nariekaj. On ako milosrdný ti dá rozum, aby si plnil vôľu Jeho.

I teraz, i navždy, až na veky vekov. Amen.

Prečistá Bohorodička Panna, od viditeľného a neviditeľného zla ma chráň, prijmi moje modlitby a dones ich Synovi svojmu, aby mi dal rozum k plneniu vôle Jeho.

 

Kondak:

Duša moja, prečo sa hriechmi obohacuješ, prečo plníš vôľu diablovu, na neho skladáš nádej? Zanechaj toho a obráť sa k Bohu, s plačom volajúc: Milosrdný Hospodine, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

 

Ikos:

Pamätaj, duša moja, na poslednú hodinu smrti a na strašný súd Tvorcu svojho a Boha, lebo hrozní démoni ťa uchopia, duša, a do večného ohňa ťa zvrhnú. Preto ešte pred smrťou čiň pokánie, volajúc: Hospodine, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

 

Pieseň 7.

Anjel učinil pec rosonosnú ctihodným mládencom. Chaldejcov však zasiahlo dopustenie Božie, takže aj mučitelia museli zvolať: Blahoslavený si, Bože otcov našich.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Nespoliehaj sa, duša moja, na pominuteľné bohatstvá a na nespravodlivú chamtivosť, lebo komu to všetko zanecháš, ale zvolaj: Zmiluj sa, Christe Bože, nado mnou nehodným.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Nespoliehaj sa, duša moja, na telesné zdravie a na rýchlo pominuteľnú krásu, lebo vidíš, ako silní a mladí umierajú, ale zvolaj: Zmiluj sa, Christe Bože, nado mnou nehodným.

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu;

Pamätaj, duša moja, na večné žitie, Kráľovstvo nebeské, pre svätých pripravené, a na tmu pekelnú, a na hnev Boží pre nehodných, a zvolaj:

Zmiluj sa, Christe Bože, nado mnou nehodným.

I teraz, i navždy, až na veky vekov. Amen.

Padni, duša moja, pred Matkou Božou a modli sa k nej, lebo je rýchlou pomocníčkou kajúcnikov, prihovorí sa u Syna, Christa Boha, aby sa zmiloval nado mnou nehodným.

 

Pieseň 8.

Z plameňa zoslal si ctihodným rosu a obeť spravodlivého vodou si spálil. Teba, Christe, Ktorému je všetko možné, budeme vyvyšovať naveky.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Ako to, že nemám plakať, keď myslím na smrť, lebo vidím v hrobe brata svojho, ležiaceho bez slávy a nemá on podoby Božej. Načo teda čakám a načo sa spolieham: Daruj mi pokánie, Hospodine, skôr než nastane koniec.

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu;

Verím, že prídeš súdiť živých aj mŕtvych a všetci tam budú stáť podľa zásluh. Starí i mladí, vládcovia a kniežatá, panny aj kňazi. Kde sa ja ocitnem? Preto volám: Daruj mi pokánie, Pane, skôr než nastane koniec.

I teraz, i navždy, až na veky vekov. Amen.

Prečistá Bohorodička, prijmi nehodnú modlitbu moju, chráň ma pred náhlou smrťou, a daruj mi pokánie skôr, ako nastane koniec.

 

Pieseň 9.

Boha ľuďom nemožno vidieť, na Neho ani chóry anjelské neodvážia sa pozrieť. Tebou však, Najčistejšia, zjavené je ľuďom Slovo vtelené, velebiac Ho s nebeskými zástupmi, blahoslavíme Teba.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Teraz sa k vám utiekam, Anjeli, Archanjeli a všetky mocnosti nebeské pri prestole Božom stojace. Modlite sa k Tvorcovi vášmu, aby zbavil dušu moju od večných útrap.

Zmiluj sa nado mnou, Bože, zmiluj sa!

Teraz plačem pred vami, svätí patriarchovia a proroci, apoštoli a svätitelia, i všetci verní Christovi, pomôžte mi na súde, aby od síl zhubných zachránil moju dušu.

Sláva Otcu, i Synu, i Svätému Duchu;

Teraz pozdvihujem k vám ruky, svätí mučeníci, pustovníci, mnísi, ctihodní a všetci svätí, ktorí Boha prosíte za celý svet, aby sa zmiloval nado mnou v hodine mojej smrti.

I teraz, i navždy, až na veky vekov. Amen.

Pomôž mi, Matka Božia, v Teba pevne dúfam. Upros Syna svojho, aby mňa nehodného postavil po pravici, keď zasadne k súdu živých aj mŕtvych. Amen.

Christos 3

 

Modlitba:

Vládca, Christe Bože náš, Ty si utrpením svojim vyhojil bolesti moje a ranami svojimi vyliečil rany moje, daruj mi, aj keď som sa proti Tebe prehrešil, slzy ľútosti, posilni telo a dušu moju vôňou Tvojho životodarného Tela a Tvojou čestnou Krvou proti horkosti, ktorou ma môj nepriateľ napojil. Pozdvihni k sebe skleslú myseľ moju a vyveď ju od priepasti zahynutia, lebo nemám pokánie, nemám ľútosti, nemám slzy útechy, ktoré vedú dietky do ich dedičstva. Otupeným rozumom vášňami sveta, nemôžem v bolesti vzhliadnuť na Teba, nemôžem sa zohriať slzami, ktoré by vytryskli z lásky k Tebe. Ty, však, Vládca Isuse Christe, Poklad blaha, daj mi pokánie dokonalé a srdce túžiace, aby hľadalo Teba. Daruj mi Blahodať a obnov vo mne obraz Tvojej podoby. Neopúšťaj toho, ktorý opustil Teba. Vyjdi ma vyhľadať, vyveď ma na pastviny Tvoje a pripočítaj ma k ovciam verného Tvojho stáda, nasycuj ma spolu s nimi z hojnosti Božských Tajín na príhovory prečistej Matky Tvojej a všetkých svätých Tvojich. Amen.

 

ISUS CHRISTOS 2

 

Modlitby a bohoslužobné postupy sú preložené na základe tvorby sv. novomučeníka Gorazda II. našim bratom Lukášom s požehnaním milovaného, nedávno zosnulého starca Chrysostoma, igumena monastiera sv. Nikodéma Svätohorca v Grécku.

Tags: kánon, Isus, Christos, pokánie