Modlitby

  • Úvod
  • Modlitby
  • Akafist ku sv. Spiridonovi Trimifuntskému (po česky)

Akafist ku sv. Spiridonovi Trimifuntskému (po česky)

Akafist ku sv. Spiridonovi Trimifuntskému

Kondak 1

Pánem oslavený biskupe a divotvůrce Spiridone, nyní oslavujeme tvou svatou

památku a vroucně k tobě voláme, neboť mnoho zmůžeš u Krista, který tě

oslavil: Zachraň nás ode všech běd a zla, abychom k tobě s díky volali:

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

Ikos 1

Biskupe Spiridone, od mládí jsi byl okrášlen všemi ctnostmi a svým životem

ses podobal andělům, proto ses stal Kristovým přítelem. My jsme pak v tobě

poznali nebeského člověka a pozemského anděla, a proto k tobě zbožně a

vroucně voláme:

Raduj se, mysli, která nahlížela na tajemství přesvaté Trojice;

Raduj se, neboť jsi byl obohacen přejasným ozářením Ducha.

Raduj se, přejasný svícne;

Raduj se, neboť jsi svou mysl ozářil bezvášnivostí.

Raduj se, neboť sis od mládí zamiloval pravou jednoduchost a mlčení;

Raduj se, okraso čistoty.

Raduj se, prameni nevyčerpatelné lásky;

Raduj se, neboť ses podobal putujícímu Abrahámovi.

Raduj se, neboť jsi všem s láskou otvíral dveře svého domu;

Raduj se, zastánce ubohých.

Raduj se, neboť vedeš lidi ke zbožnosti;

Raduj se, neboť jsi byl příbytkem přesvatého Ducha.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

Kondak 2

Biskupe, když ostrov Kréta a všechny křesťanské krajiny spatřily tvé netlející

ostatky, z nichž vytéká hojné uzdravení, zaradovaly se. My tě pak uctíváme jako

pramen hojné milosti, který nám byl seslán z výšin, a voláme k nejvyššímu

Dárci nebeského a pozemského dobra: Aleluja!

 

Ikos 2

Získal jsi Boží moudrost a jako pastevec ovcí jsi byl vrchním Pastýřem

Kristem vybrán, abys pásl ovce lidské. Věřící pak v tobě poznali dobrého

pastýře, který se pečlivě staral o své stádce, a proto k tobě volají:

Raduj se, veleknězi nejvyššího Boha, který jsi ve svém svěcení přijal hojnou

Boží milost;

Raduj se, zářivý a hořící svícne, který svítíš do dálek.

Raduj se, věrný dělníku v Kristově sadu;

Raduj se, pastýři, který jsi sytil své stádce na pastvinách víry a zbožnosti.

Raduj se, neboť jsi září svých ctností ozářil svět;

Raduj se, neboť jsi na Kristově obětním stole přinášel svatou oběť.

Raduj se, biskupe okrášlený chápáním pravé víry;

Raduj se, neboť jsi byl naplněn apoštolským učením a věřící napájels proudy

spasitelné nauky.

Raduj se, neboť jsi ozařoval i moudré;

Raduj se, neboť jsi obnovoval lidi prostého srdce.

Raduj se, slávo pravověrných a neochvějný pilíři církve;

Raduj se, okraso otců a slávo a chválo zbožných kněží.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

 

Kondak 3

Biskupe Spiridone, mocí Nejvyššího, který tě ozářil, ses stal moudrým, a když

jsi sevřel v ruce hlínu, objasnil jsi všem trojici Božských osob. Proto lživí

filosofové, kteří se účastnili sněmu, žasli. Věrní pak oslavili nevýstižného Boha,

který ti dal k jejich spáse moudrost, a zpívali mu: Aleluja!

 

Ikos 3

Otče Spiridone, když svatí otcové sněmu poznali tvé prosté myšlení, jehož se

nedotkla knižní nauka, prosili tě, aby ses nepokoušel stavět proti řečníkovi,

který chtěl ukázat svou moudrost. Ty pak, biskupe, rozpálen horlivostí pro

Boha, jsi věřil, že zvěstování Krista nespočívá ve výmluvnosti lidských slov, ale

usvědčil jsi ho projevy ducha a moci a přivedls ho na cestu pravdy. Když

všichni viděli tento zázrak, zvolali:

Raduj se, světlo pravoslavné moudrosti;

Raduj se, neboť jsi zahanbil známé řečníky.

Raduj se, hojný prameni milostí;

Raduj se, neochvějný pilíři, který pevně podpírá věřící.

Raduj se, neboť jsi přemohl zhoubnou herezi;

Raduj se, neboť skrze tebe byl překonán nerozum.

Raduj se, neboť skrze tvé ruce zvěstovala hlína země svatou Trojici; Raduj se,

neboť jsi z hlíny vyvedl oheň a vodu, abys tak potvrdil nauku o Nejsvětější Trojici.

Raduj se, neboť jsi lidi ozářil, aby oslavovali Slovo soupodstatné s bezpočátečným Otcem;

Raduj se, neboť jsi přemohl hadovu hlavu skrytou ve zhoubné Áriově herezi.

Raduj se, neboť skrze tebe byla požata zloba;

Raduj se, neboť jsi nevěřícího mudrce, který s tebou vedl spor, obrátil k pravé

víře.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

 

Kondak 4

Vedl jsi ubohý život v chudobě a byl jsi pomocníkem a sytitelem chudých a

ubohých. Z lásky k chudým jsi proměnil hada ve zlato a daroval ho tomu, který

potřeboval tvou pomoc. My se pak divíme tomuto zázraku a s díky voláme

k Bohu: Aleluja!

 

Ikos 4

Po celém světě se rozneslo, že biskup Spiridon je skutečným příbytkem

Nejsvětější Trojice, neboť v něm přebýval Bůh Otec, Bůh Syn i Bůh Duch

Svatý, a proto slovy i skutky zvěstoval vtěleného pravého Boha všem

křesťanům, kteří volají:

Raduj se, tajemná nádobo Božích slov;

Raduj se, neboť jsi objasnil Boží úradek o spáse světa.

Raduj se, neboť jsi učil nezkoumat to, co převyšuje lidský rozum a moudrost;

Raduj se, neboť jsi projevil Boží moc, která v tobě nevýstižně působila.

Raduj se, neboť tvými ústy mluvil sám Bůh;

Raduj se, neboť tvá slova byla všem, kdo je poslouchali, slastí.

Raduj se, neboť jsi rozehnal temnotu modloslužby;

Raduj se, neboť jsi mnohé přivedl k pravé víře.

Raduj se, neboť jsi zašlápl hlavy neviditelných hadů;

Raduj se, neboť skrze tebe byla oslavena křesťanská víra.

Raduj se, neboť jako světlo ozařuješ všechny, kdo tě velebí;

Raduj se, bojovníku za pravou víru a pravoslaví.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

 

Kondak 5

Biskupe Spiridone, pro svůj ctnostný život jsi byl naplněn Božským Duchem,

neboť jsi byl tichý, milosrdný, trpělivý, nepamatoval sis zlé, měl jsi čisté srdce a

hostils poutníky. Proto tě Stvořitel proslavil zázraky. My pak oslavujeme Boha,

který tě oslavil, a zpíváme mu: Aleluja!

Ikos 5

Spiridon rovný apoštolům je velký divotvůrce. Kdysi země nesmírně trpěla

suchem a vyprahlostí, byl hlad a zemřelo mnoho lidí. Skrze modlitby biskupa

Spiridona spadl z nebe na zem déšť a lidé, kteří tak byli zachráněni z běd, s díky volali:

 

Raduj se, neboť ses podobal velkému prorokovi Eliášovi;

Raduj se, neboť jsi přivolal déšť, který lidi zbavil hladu a neduhů.

Raduj se, neboť jsi svými modlitbami znovu uzavřel nebe;

Raduj se, neboť jsi nemilosrdného kupce potrestal ztrátou jmění.

Raduj se, neboť jsi potřebným dával hojný pokrm;

Raduj se, neboť k lidem skláníš Boží dobrotu.

Raduj se, neboť jsi zbavoval nemocné nemocí;

Raduj se, neboť jsi pomáhal zbožným lidem.

Raduj se, neboť jsi nemocným přinášel zdraví;

Raduj se, neboť se před tebou třesou démoni.

Raduj se, prameni nesčíslných zázraků.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

 

Kondak 6

Starozákonní závěs zakrýval ve velesvatyni archu, mannu a desky. I tvůj

chrám, biskupe Spiridone, obsahuje schránu s tvými ostatky jako archu

s mannou a tvé srdce jako desky Božské milosti, na nichž vidíme napsánu píseň:

Aleluja!

 

Ikos 6

Pán kdysi pro roznožení nepravostí potrestal lid Kypru neplodností země.

Tehdy přišel ke svatému Spiridonovi známý zemědělec a prosil ho o pomoc, a

proto mu dal světec zlato. Když pak bědy pominuly, zemědělec mu zlato vrátil a

to se, jaký to zázrak, proměnilo v hada. Proto oslavujeme Boha podivuhodného

ve svých svatých a zpíváme:

Raduj se, neboť ses podobal Mojžíšovi, který podivuhodně proměnil hůl

v hada;

Raduj se, láskyplný pastýři, který jsi ovce svého stádce zbavoval běd.

Raduj se, neboť jsi všechny obohacoval všemožným blahem;

Raduj se, neboť jsi jako Eliáš sytil ubohé.

Raduj se, neboť jsi nemilosrdné obracel k milosrdenství;

Raduj se, neboť jsi lidem na světě dával příklad lásky. Raduj se, útěcho věrných i nevěrných v bědách;

Raduj se, strome s hojným listím, který zastiňoval města i zemi.

Raduj se, slávo a chválo obyvatel Kerkyry;

Raduj se, neboť jsi skrze Boží milost ovládal déšť a sucho i horko a zimu.

Raduj se, neboť jsi skrze modlitbu měnil přírodní zákony;

Raduj se, neboť jsi budoucí věci viděl jako přítomné.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

 

Kondak 7

Biskupe Spiridone, stal ses před Pánem zastáncem všech lidí, proto se i my,

když hledáme spásu, utíkáme pod tvou ochranu, neboť všem pomáháš ve všech

potřebách: v období hladu, smrtelných ran i ve všech časech běd a pokušení.

Proto s díky voláme k Bohu: Aleluja!

 

Ikos 7

Vidíme nový a pozoruhodný zázrak: Když jsi, otče, spěchal zachránit člověka

nespravedlivě odsouzeného na smrt, zahradil ti cestu rozbouřený potok, ale tys

mu ve jménu všemohoucího Boha nařídil, aby se zastavil, a spolu se svými

průvodci jsi ho přešel suchou nohou. Zvěst o tomto zázraku se roznesla po celé

zemi a všichni oslavovali Boha a zpívali ti:

Raduj se, neboť jako kdysi Jozue přes Jordán i ty jsi přešel řeku suchou nohou;

Raduj se, neboť jsi svým slovem zastavil říční proudy.

Raduj se, neboť ses vydal na obtížnou cestu hnán milosrdenstvím;

Raduj se, neboť jsi odhalil pomluvu a nevinného zachránil z vězení a od krutého trestu.

Raduj se, náš pomocníku ve zbožném životě;

Raduj se, ochránce nevinně odsouzených.

Raduj se, neboť jsi změnil přirozenost toku vody;

Raduj se, neboť jsi soudce přivedl k poznání pravdy a zachránil ho od spáchání vraždy.

Raduj se, pravá nápravo duší;

Raduj se, mocná sílo, která zadržovala řeky.

Raduj se, neboť jsi těšil srdce lidí, kteří k tobě přicházeli;

Raduj se, neboť ses v lásce k lidem podobal Abrahámovi.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

 

Kondak 8

Biskupe Spiridone, stejně jako ostatní lidé jsi byl na zemi jen cizincem.

Ovšem už od matčina lůna tě vševědoucí Pán zjevil jako svého velkého

služebníka a divotvůrce, neboť jsi zaháněl démony, uzdravoval každou nemoc a

ránu a znal jsi lidské myšlenky. Tak ses ukázal jako podivuhodný světec. My

pak vysíláme modlitbu k Bohu, dobrodinci všech, a zpíváme mu: Aleluja!

 

Ikos 8

Když celý svět uslyšel, jak smrt vrací díky tvému hlasu mrtvé z hrobů, v bázni se třásl a zvolal:

Raduj se, neboť jsi svou zemřelou dceru navrátil k životu, aby odhalila, kde se nachází jí svěřený poklad;

Raduj se, neboť jsi utěšil zarmoucenou vdovu, která jí odevzdala k úschově

zlato.

Raduj se, neboť jsi z mrtvých vzkřísil zemřelé dítě;

Raduj se, neboť jsi oživil i jeho matku, která zemřela od náhlé radosti.

Raduj se, neboť ses stal podobným Eliášovi, který svými modlitbami navrátil život synovi vdovy ze Sarepty;

Raduj se, neboť jsi napodobil toho, který probudil dítě ze smrti.

Raduj se, pastýři vroucně milující lid;

Raduj se, neboť jsi nevěstce, která omývala slzami tvé nohy, odpustil v Božím jménu její hříchy.

Raduj se, neboť jsi získal horlivost Petra, apoštolského knížete;

Raduj se, neboť podle tvých slov zemřela nekající hříšnice v krutých

bolestech.

Raduj se, neboť jsi svými modlitbami vyprosil zemi plodnost;

Raduj se, neboť jsi lidi přesvědčil o jistém vzkříšení.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

 

Kondak 9

Biskupe Spiridone, byl jsi ozářen Božskou září Ducha. Měl jsi ducha

moudrosti, neboť jsi moudrými slovy učil nemoudré a mezi otci utvrzoval víru, i

ducha rozumu, neboť jsi ozářil ty, kdo byli v temnotě, a také ducha bázně Boží,

neboť sis Bohumilými skutky očistil duši. Proto jsi stanul před trůnem

Nejvyššího a spolu se zástupy andělů mu zpíváš: Aleluja!

 

Ikos 9

I když svatý Spiridon obdržel od vrchního Pastýře Ježíše Krista pastýřskou

hůl lidského stádce, nezměnil svůj život, ale zůstal nezištný, tichý, z lásky vše

snášel a nestyděl se starat o stádo ovcí. To vše nás povzbuzuje, abychom

oslavovali Boha a zpívali mu:

Raduj se, neboť jsi slávou tohoto světa pohrdl jako marností;

Raduj se, neboť jsi na nebesích obdržel mnohou odměnu.

Raduj se, neboť jsi krásy tohoto světa považoval za odpad;

Raduj se, nádobo nebeských blah.

Raduj se, svatá pastvino Kypřanů;

Raduj se, neboť kvůli tobě Bůh spoutal neviditelnými pouty lupiče tvých ovcí.

Raduj se, neboť jsi otcovsky pokáral zloděje;

Raduj se, neboť jsi jim ve svém milosrdenství daroval za probdělou noc ovci.

Raduj se, neboť jsi neposlušností kozla, který jakoby měl rozum, zahanbil

kupce, který nezaplatil jeho cenu;

Raduj se, neboť jsi zloděje, který zatajil tvé stříbro, přivedl k pokání.

Raduj se, neboť jsi ho svým pokáráním uzdravil z vášně hamižnosti.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

 

Kondak 10

Biskupe Spiridone, když jsi své Bohem ti svěřené stádce přivedl ke spáse, byl

jsi z Boží prozřetelnosti povolán, abys svou slávu a především slávu pravého

Boha zjevoval i v jiných zemích, aby všude oslavovali Boží jméno a zpívali:

Aleluja!

 

Ikos 10

Svatý Spiridon jako rychlý pomocník a zastánce ve všech potřebách a utrpení

přišel spolu s dalšími pastýři z imperátorova rozkazu do města Antiochie, kde se

nacházel nemocný císař Konstantin. Dotkl se jeho hlavy a uzdravil ho. Tomuto

zázraku se divíme a zpíváme:

Raduj se, neboť anděl zvěstoval císaři ve snu, že ho uzdravíš;

Raduj se, neboť z lásky k Bohu ses ve stáří vydal na obtížnou cestu.

Raduj se, neboť jsi císařovu služebníkovi, který tě uhodil po tváři, nastavil

podle Spasitelova přikázání i druhou tvář;

Raduj se, pilíři pokory.

Raduj se, neboť jsi skrze své modlitby navrátil v slzách prosícímu císaři zdraví;

Raduj se, neboť svým ponížením jsi jeho služebníka zahanbil a odvrátil ho od

nemilosrdnosti.

Raduj se, neboť jsi císaře naučil zbožnosti a milosrdenství;

Raduj se, neboť sis znenáviděl pozemské poklady a odmítl císařovo zlato.

Raduj se, neboť jsi svého služebníka Trifillia odvrátil od závislosti

k pozemským dobrům a učinil ho nádobou Boží milosti;

Raduj se, neboť když jsi přišel do Alexandrie, popadaly modly.

Raduj se, neboť tě poslouchali démoni;

Raduj se, neboť jsi mnohé odvrátil od modloslužby.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

 

Kondak 11

Biskupe Spiridone, když jsi v chrámě pronášel své večerní modlitby, ozval se

andělský zpěv, který tě doprovázel. Obyvatelé města uslyšeli podivuhodnou

píseň a přišli do chrámu, kde nikoho neviděli, ale s nebeskými mocnostmi

zpívali: Aleluja!

 

Ikos 11

Biskupe Spiridone, byl jsi zářivým sluncem světa a už na zemi společníkem

andělů. Nyní jsi odevzdal svého ducha do Božích rukou a odešels do nebeských

příbytků, kde se před trůnem Vševládce přimlouváš za svět. My pak, kteří

žijeme na zemi, k tobě voláme:

Raduj se, neboť ti, když jsi ještě žil na zemi, sloužili andělé;

Raduj se, neboť jsi slyšel, jak andělé zpívají žalmy.

Raduj se, viditelný obraze naší proměny;

Raduj se, neboť když se v chrámě nedostával olej, Bůh jím díky tobě

s nadbytkem naplnil lampády.

Raduj se, lampo Božské záře;

Raduj se, nádobo Boží milosti, která jako olej naplnila tvou duši.

Raduj se, nevyčerpatelný prameni, z něhož stále vytékaly řeky milosti; Raduj

se, neboť tvému životu se divili andělé.

Raduj se, neboť jsi v chrámě potrestal neposlušnost jáhna;

Raduj se, neboť jsi toho, který se svými ústy vyvyšoval, zbavil hlasu.

Raduj se, neboť ve vedru náhle sestoupila z výšin rosa, aby ochladila tvou

posvěcenou hlavu;

Raduj se, neboť jsi z tohoto znamení předpověděl blízkost své smrti.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

Kondak 12

Biskupe, byl jsi ochranou a útočištěm všech, kdo se k tobě utíkali ještě při

tvém životě, a ani při své smrti jsi nás nezanechal sirotky. Bůh, který přesahuje

přirozenost, uchoval tvé ostatky neporušené, aby tak posílil pravou víru a

zbožnost a byly znamením nesmrtelnosti. Proto ho oslavujeme a voláme:

Aleluja!

 

Ikos 12

Boží biskupe, opěvujeme tě, neboť jsi svět udivil zázraky, které vyvěrají ze

tvých svatých ostatků. Všichni, kdo s vírou přicházejí a líbají je, získávají vše

dobré, o co prosí. I my oslavujeme Boha, který ti dal takovou moc, ověnčil tě věncem neporušitelnosti a působí skrze tebe, a zpíváme ti:

 

Raduj se, neboť ses v době hladu zjevil námořníkům a nařídil jim, aby se najedli;

Raduj se, neboť jsi slepým, kteří s vírou přišli ke tvým svatým ostatkům, daroval zrak.

Raduj se, neboť jsi chlapce uzdravil z nevyléčitelné nemoci;

Raduj se, neboť jsi ze ženy vyhnal démona a darovals jí zdraví.

Raduj se, vyvolený vévodo Kypru;

Raduj se, neboť jsi zahnal pluky zlých Agarjanů a jejich lodě smetl vodním vírem.

Raduj se, neboť nepřátelé tě viděli držet v ruce meč a obklopeného množstvím andělů, čehož se zděsili;

Raduj se, neboť jsi vévodovi zabránil, aby ti vybudoval chrám a sloužil v něm liturgii s nekvašenými chleby.

Raduj se, neboť jsi latinského vévodu zasáhl krutou smrtí;

Raduj se, neboť jsi jeho obraz v jeho domě v Benátkách spálil bleskem.

Raduj se, neboť jsi zahanbil zlo Západu;

Raduj se, neboť jsi upevnil jedinou a spasitelnou víru.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

 

Kondak 13

Ach, Kristův podivuhodný biskupe Spiridone, přijmi nyní naši malou

modlitbu, zbav nás běd a úkladů a ochraňuj naši vlast před nepřáteli, daruj nám

odpuštění hříchů a zachraň před věčnou smrtí ty, kdo volají k Bohu: Aleluja!

Tento kondak se opakuje 3x.

 

Ikos 1

Biskupe Spiridone, od mládí jsi byl okrášlen všemi ctnostmi a svým životem ses podobal andělům, proto ses stal Kristovým přítelem. My jsme pak v tobě poznali nebeského člověka a pozemského anděla, a proto k tobě zbožně a vroucně voláme:

 

Raduj se, mysli, která nahlížela na tajemství přesvaté Trojice;

Raduj se, neboť jsi byl obohacen přejasným ozářením Ducha.

Raduj se, přejasný svícne;

Raduj se, neboť jsi svou mysl ozářil bezvášnivostí.

Raduj se, neboť sis od mládí zamiloval pravou jednoduchost a mlčení; Raduj

se, okraso čistoty.

Raduj se, prameni nevyčerpatelné lásky;

Raduj se, neboť ses podobal putujícímu Abrahámovi.

Raduj se, neboť jsi všem s láskou otvíral dveře svého domu;

Raduj se, zastánce ubohých.

Raduj se, neboť vedeš lidi ke zbožnosti;

Raduj se, neboť jsi byl příbytkem přesvatého Ducha.

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

 

Kondak 1

Pánem oslavený biskupe a divotvůrce Spiridone, nyní oslavujeme tvou svatou památku a vroucně k tobě voláme, neboť mnoho zmůžeš u Krista, který tě oslavil: Zachraň nás ode všech běd a zla, abychom k tobě s díky volali:

Raduj se, Spiridone, podivuhodný divotvůrce!

 

Spiridon Trimifuntsky 

 

Modlitba

Blažený biskupe Spiridone, Kristův velký služebníku a slavný divotvůrce, nyní spolu se zástupy andělů stojíš v nebi před Božím trůnem, proto svým milosrdným zrakem pohlédni na lid, který zde stojí a prosí o tvé mocné zastání. Přemluv dobrotu láskyplného Boha, aby nás neodsoudil pro naše hříchy, ale aby s námi jednal podle svého milosrdenství. Vypros nám u Krista, našeho Boha, pokojný a klidný život a zdraví duše i těla, zemi plodnost a nám hojnost a požehnaný čas, a abychom nám štědrým Bohem darované dobro neproměnili ve zlo, ale bylo nám k jeho slávě a oslavě tvého zastání. Zbav všechny, kdo se s pevnou vírou utíkají k Bohu, všech běd duše i těla a vší trýzně i ďábelských útoků. Buď utěšitelem zarmoucených, lékařem nemocných, pomocníkem v nepřátelských útocích, ochráncem nahých, zastáncem sirotků a vdov, sytitelem dětí a posilou starých, průvodcem putujících a kormidelníkem plavících se. Zastávej se všech, kdo od tebe potřebují tvou mocnou pomoc, ve všem, co jim bude užitečné ke spáse. Daruj nám, abychom vyučováni a chráněni tvou přímluvou dosáhli věčný pokoj a spolu s tebou velebili Boha oslavovaného v Trojici: Otce i Syna i Svatého Ducha, nyní i vždycky a na věky věků. Amen.

 

PROSÍME O MODLITBY ZA PŘEKLADATELE TOHOTO AKAFISTU A ZA JEHO PODPOROVATELE.

Děkujeme