Modlitby

Každodenné modlitby za deti

      Pane Isuse Christe, nech bude Tvoja milosť nad mojimi deťmi (mená). Zachovávaj ich pod svojou záštitou, ochráň ich od všelijakej zlej žiadostivosti, odožeň od nich všetkých nepriateľov a tých, ktorí im škodia, otvor oči a uši ich srdciam a daruj ich srdciam ľútosť a pokoru.

Pane, my všetci sme Tvoje stvorenie, zľutuj sa nad mojimi deťmi (mená) a obráť ich k pokániu.

Spas a zmiluj sa, Pane, nad mojimi deťmi (mená) a osvieť ich myseľ svetlom múdrosti Tvojho Evanjelia, veď ich po ceste Tvojich prikázaní a nauč ich konať Tvoju vôľu, Spasiteľ, lebo Ty si Boh náš.

      Pane Isuse Christe, Syn Boží, na príhovory Tvojej Presvätej Matky, vypočuj ma, svoju nehodnú služobnicu (meno). Pane, v Tvojej milostivej moci sú moje deti, Tvoji služobníci (mená). Zmiluj sa a spas ich pre svoje Meno. Pane, odpusť im všetky hriechy úmyselné i neúmyselné, ktorých sa pred Tebou dopustili. Christe, Bože, veď ich na pravú cestu Tvojich prikázaní a osvieť ich myseľ svojím svetlom ku spaseniu duše a uzdraveniu tela. Pane, požehnaj im doma, v škole, na ceste a na každom mieste Tvojho panovania. Pane, zachovaj ich pod svojou Svätou ochranou, pred letiacou strelou, jedom, ohňom, smrtonosnou ranou a zbytočnou smrťou. Pane, ochraňuj ich od všetkých viditeľných i neviditeľných  nepriateľov, od každej nemoci, očisti ich od všelijakého poškvrnenia a daj im úľavu v ich duševných utrpeniach. Pane, daruj im blahodať Tvojho Svätého Ducha na mnoho rokov života, zdravie a čistotu. Pane, rozmnož a upevni ich duševné schopnosti a telesné sily, ktoré si im daroval. Daj im svoje požehnanie ku zbožnému, a ak je to Tvoja vôľa, rodinnému životu a nezahanbujúcemu rodeniu detí. Pane, daruj mne, nehodnej a hriešnej služobnici Tvojej (meno), rodičovské požehnanie pre moje deti a Tvojich služobníkov na nadchádzajúce ráno, deň i noc, pre Tvoje meno, lebo Tvoje Kráľovstvo je večné, nad všetko mocné a silné. Amen.

 Modlitba k Nebeskému Otcovi                                         

       Bože, náš milosrdný nebeský Otec. Zmiluj sa nad našimi deťmi (mená), za ktoré sa k Tebe pokorne modlíme, a ktoré odovzdávame do Tvojej opatery a ochrany. Zasaď do nich pevnú vieru, nauč ich zbožnej úcte k Tebe a učiň ich hodnými milovať zo všetkých síl Teba, nášho Stvoriteľa a Spasiteľa. Veď ich po ceste pravdy a dobra, aby všetko činili pre slávu Tvojho Mena. Nauč ich žiť zbožne a cnostne, a byť dobrými kresťanmi a užitočnými ľuďmi. Daruj im duševné i telesné zdravie a úspech v diele. Vysloboď ich od pomstychtivých úkladov diabla, všetkých pokušení, nečistých vášní a od všetkých bezbožných a neovládajúcich sa ľudí. Pre svojho Syna, Pána nášho Isusa Christa, a na príhovory Jeho Najčistejšej Matky a všetkých svätých ich doveď do tichého prístavu Tvojho večného Kráľovstva, aby so všetkými spravodlivými navždy chválili Teba, spolu s Tvojím jednorodeným Synom a životodarným Tvojím Duchom. Amen.

 

      Pane Vládca všetkého, zľutuj sa nad mojimi deťmi (mená). Priveď ich ku viere a spáse, zachovaj ich pod svojou záštitou, ochraňuj ich od všelijakých zlých žiadostí, odožeň od nich každého nepriateľa a škodcu, otvor uši i oči ich srdciam a daruj ich srdciam dojatie a pokoru.

Ďalšie modlitby k Pánu Isusu Christu

       Najsladší Isuse, Bože môjho srdca! Ty si mi daroval deti telom, ale ich duše patria Tebe; moje i ich duše si vykúpil svojou drahocennou Krvou. Pre Tvoju Božskú Krv Ťa prosím, môj Najsladší Spasiteľu: dotkni sa svojou blahodaťou sŕdc mojich detí (mená) i mojich krstných detí (mená), ohraď ich svojou bázňou, odvráť ich od špatných sklonov a návykov, veď ich na svetlú cestu života pravdy a dobra, ozdob ich život všetkým dobrým a spasiteľným, veď ich osud tak, ako Ty sám chceš, a spas ich duše.

 

      Pane, Bože otcov našich! Mojim deťom (mená) a mojim krstným deťom (mená) daruj spravodlivé srdce k tomu, aby zachovávali Tvoje prikázania, zjavenia i ustanovenia a všetky ich naplňovali.

      Bože, Tvorca všetkého stvorenia, Ktorý pridávaš milosť ku milosti, Ty si ma učinil hodnou, aby som bola matkou rodiny. Tvoja dobrota mi darovala deti a ja sa odvažujem povedať: sú to Tvoje deti. Veď Ty si im daroval bytie, oživil si nesmrteľnú dušu a obnovil krstom k životu podľa Tvojej vôle, učinil si ich svojimi deťmi a prijal ich do lona svojej Cirkvi. Pane, zachovávaj ich v milosti svojej do konca života a učiň ich hodnými byť účastníkmi Tajín Tvojej zmluvy. Osvieť ich svojou pravdou, nech sa v nich a skrze ne posväcuje Tvoje Sväté meno. Zošli mi svoju blahodatnú pomoc k ich výchove, pre slávu Tvojho mena a k úžitku blížneho. Daruj mi k tomuto cieľu prostriedky, trpezlivosť a silu. Nauč ma zasadiť do ich sŕdc koreň svojej pravej múdrosti - bázeň pre Tebou. Osvieť ich svetlom Tvojej najväčšej múdrosti, ktorá ovláda celý vesmír. Nech si Ťa zamilujú zo svojej celej duše a z celej mysle, nech sa k Tebe pripútajú celým srdcom, a nech sa celý svoj život chvejú pred Tvojím slovom. Daruj mi rozum k tomu, aby som ich uistila, že pravý život spočíva v dodržiavaní Tvojich prikázaní, že práca posilnená zbožnosťou dáva nášmu životu pokojnú spokojnosť a vo večnosti nevýslovnú blaženosť. Odhaľ im pochopenie Tvojho zákona. Nech do konca svojich dní jednajú s vedomím Tvojej všadeprítomnosti. Zasaď do ich sŕdc odpor a hnus k akejkoľvek neprávosti, nech sú bezúhonnými na svojich cestách, nech vždy pamätajú na to, že Ty, Najdobrotivejší Bože, miluješ zákon a pravdu. Zachovaj ich v cudnosti a zbožnej úcte k Tvojmu Menu. Nech nepoškvrňujú Tvoju Cirkev svojím chovaním, ale nech žijú podľa jej ustanovení. Vlož do nich nadšenie k Tvojmu prospešnému učeniu a učiň, aby boli schopné každého dobrého skutku. Nech získajú pravdivé pochopenie tých vecí, ktorých znalosť je pre ne práve dôležitá, a nech sú osvietení vedomosťami prospešnými pre ľudstvo. Pane, nauč ma vtisnúť nezmazateľnými rysmi do myslí a sŕdc mojich detí obavu z priateľstva s ľuďmi, a celou silou im vštepiť vylúčenie každého zväzku s bezbožnými ľuďmi. Daj nech nevenujú pozornosť zvráteným rozhovorom, nech nepočúvajú ľahkomyseľných ľudí, nech ich z Tvojej cesty neodvrátia škaredé príklady, nech sa nenechajú zlákať tým, že niekedy býva cesta bezbožných na tomto svete úspešná.

 

      Nebeský Otče! Daruj mi blahodať, aby som sa so  všetkou  silou chránila pred tým, že by som svojimi skutkami uvádzala svoje deti do pokušenia, ale daj, aby som sa snažila mať neustále na zreteli ich chovanie, a odvracať ich od omylov, napravovať ich poklesky, mierniť ich tvrdohlavosť a vzdorovitosť a zdržiavať ich od márnosti a ľahkomyseľnosti. Nech nie sú priťahované bláznivými myšlienkami, nech nesledujú žiadosti svojho srdca, nech sa nepýšia vo svojich myšlienkach a nezabúdajú na Teba a Tvoje prikázania. Nech neprávosť nezničí ich rozum a zdravie, nech hriechy neoslabujú ich duševné a telesné sily. Spravodlivý Sudca, Ktorý trestáš deti za hriechy rodičov do tretieho a štvrtého pokolenia, odvráť takýto trest od mojich detí, netrestaj ich za moje hriechy, ale pokrop ich rosou svojej blahodati, aby prospievali v cnostiach a svätosti a vyrastali v Tvojej láske a v láske zbožných ľudí.

 

      Otče zľutovania a všelijakého milosrdenstva! Z rodičovského citu by som priala svojim deťom hojnosť každého pozemského blaha, priala by som im požehnanie nebeskej rosy a pozemského blahobytu, ale predovšetkým nech je s nimi Tvoja Svätá vôľa. Usporiadaj ich život podľa svojej lásky, neodopieraj im v živote chlieb každodenný, zošli im včas všetko nutné k získaniu blaženej večnosti. Buď k nim milostivý, keď pre Tebou zhrešia. Nepripočítaj im hriechy mladosti a neznalosti, doveď ich srdce ku stiesnenosti, keď sa budú protiviť Tvojmu dobrotivému vedeniu. Káraj ich a miluj, obracaj ich na cestu, ktorá sa Ti páči, ale nezavrhuj ich od svojej Tváre. Prijímaj láskavo ich modlitby, daruj im úspech v každom dobrom diele, neodvracaj od nich svoju Tvár v čase zármutku, nech ich nepostihnú pokušenia, ktoré sú nad ich sily. Požehnaj ich svetlom svoje milosti, nech ich sprevádza Tvoj Anjel a chráni ich pred rôznymi nešťastiami a zlou cestou. Najdobrotivejší Bože! Učiň ma matkou, ktorá sa môže radovať zo svojich detí, nech sú mi potešením v dňoch môjho života a oporou v mojej starobe. Učiň ma hodnú, aby som spolu s nimi s nádejou na Tvoje milosrdenstvo predstúpila pred Tvoj  Strašný Súd, a aby – aj keď nehodná – sa mohla osmeliť povedať: „Tu som s deťmi, ktoré si mi dal, Pane!“ Nech spoločne s nimi oslavujem Tvoju nevysloviteľnú dobrotu a Tvoju večnú lásku, vyvyšujem Tvoje Meno, Otca i Syna, i Svätého Ducha, na veky vekov. Amen.

(Modlitba z Kazaňského Ambrosianského ženského monastiera pri Šamordine)

 

Modlitby ku Bohorodičke

      Ó, prečistá Vládkyňa, Panna Bohorodička, spas a zachovaj pod svojou ochranou moje deti (mená), všetkých chlapcov a dievčatá, deti pokrstené i tie bez mena, a tiež tie, ktoré sú zatiaľ v materinskom lone.

      Pokry ich plášťom svojho materstva, zachovaj ich v bázni Božej a v poslušnosti rodičov, upros nášho Pána a Syna svojho, aby im daroval všetko, čo je prospešné k ich spáse. Odovzdávam ich do Tvojej materinskej opatery, pretože Ty zosielaš Božskú ochranu na svojich služobníkov. Matka Božia, uveď ma do podoby Tvojho nebeského materstva. Uzdrav duševné i telesné rany mojich detí (mená), spôsobené mojimi hriechmi. Najčistejšia, úplne odovzdávam svoje deti Pánu Isusu Christu a do Tvojej nebeskej ochrany. Amen.

(Zo ženského monastiera v Šue)

 

Modlitba k Anjelovi Ochrancovi

      Svätí Anjeli, ochrancovia mojich detí (mená), obostrite ich svojou ochranou pred útokmi démona, pred zrakmi zvodcov a zachovávajte ich srdcia v anjelskej čistote. Amen.

 

Modlitba za nepokrstené deti

      Rozpomeň sa, ľudomilný Pane, na duše svojich zomretých služobníkov, detí, ktoré zomreli v lone pravoslávnych matiek neočakávane za neznámych príčin alebo kvôli ťažkému pôrodu, alebo pre niekoho nepozornosť, a preto neprijali Tajinu Svätého Krstu. Pokrsti ich, Pane, v mori svojho zľutovania a spas ich svojou nevýslovnou blahodaťou. Amen.

     Pane, zmiluj sa nad mojimi deťmi, ktoré zomreli v mojom lone; kvôli viere a mojím slzám a pre Tvoje milosrdenstvo, Pane, nezbavuj ich svojho Božského Svetla.

(Od jeromonacha Arsenia Athonského)

Modlitba pred začiatkom učenia dieťaťa

      Pane, Bože a náš Stvoriteľ, Ktorý si nás ľudí ozdobil svojím obrazom, svojich vyvolených naučil Tvojmu zákonu, takže tí, ktorí Ťa chápu, sa divia, a Ktorý si deťom odhalil tajomstvo najväčšej múdrosti, a Šalamúnovi a všetkým hľadajúcim si ich daroval, otvor srdce, myseľ a ústa týchto svojich služobníkov (mená) k pochopeniu sily Tvojho zákona a úspešnému poznaniu užitočného učenia, ktoré je im podávané. Aby bolo oslávené Tvoje Meno a pre budovanie Tvojej Svätej Cirkvi a dobré a dokonalé pochopenie Tvojej vôle. Vysloboď ich od všetkých nepriateľských nástrah, zachovaj ich vo viere Christovej a čistote počas celej doby ich života, nech sú pevní rozumom i v zachovávaní Tvojich prikázaní, a tak sa naučia oslavovať Tvoje najsvätejšie Meno a stanú sa dedičmi Tvojho kráľovstva. Lebo Ty si Boh silný v milosti a dobrý v sile a Tebe patrí celá sláva, česť a klaňanie sa, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Modlitba za deti, ktoré sa ťažko učia

     Pane, Isusu Christe, Bože náš, v pravde prebývajúci v srdciach dvanástich apoštolov silou blahodate Najsvätejšieho Ducha, Ktorý zostúpil v podobe ohnivých jazykov a otvoril ich ústa tak, že začali hovoriť cudzím jazykmi. Ty sám, Pane Isusu Christe, Bože náš, zošli tohto Svätého Ducha na svojho služobníka (meno) a zasaď to jeho srdca Sväté Písmo, ktoré Tvoja ruka načrtla na dosky zákonodarcu Mojžiša, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

Modlitba manželov za darovanie detí

      Vypočuj nás, milosrdný a všemohúci Bože, nech je vďaka našej modlitbe zoslaná Tvoja blahodať. Pane, buď milostivý k našej modlitbe, rozpomeň si na svoj zákon a rozmnoženie ľudského rodu, a buď milostivým ochrancom, aby sa s Tvojou pomocou zachovávalo to, čo si ustanovil. Ty si so svojou vlastnou silou stvoril všetko z ničoho a dal si základ všetkému, čo je na svete: stvoril si i človeka, podľa svojho obrazu a vznešenou Tajinou si posvätil predobraz tajomstva zjednotenia Christa s Cirkvou. Pozri, Milosrdný, na svojich služobníkov spojených manželským zväzkom, ktorí sa modlia o Tvoju pomoc. Kiež by na nich spočinula Tvoja milosť, aby boli plodnými a uvideli synov svojich synov do tretieho a štvrtého pokolenia. Nech sa dožijú žiadúcej staroby a vojdú do Kráľovstva Nebeského skrze nášho Pána, Isusa Christa, Ktorému patrí celá sláva, česť a klaňanie so Svätým Duchom na veky. Amen.

Modlitba pre tehotné ženy

     Ó, prečistá Božia Matka, zmiluj sa nado mnou, služobnicou svojou (meno), a príď mi na pomoc v čase mojich bolestí a nebezpečia, lebo s nimi rodia deti všetky úbohé Evine dcéry. Rozpomeň sa, Blahoslavená medzi ženami, s akou radosťou a láskou si sa rýchlo odobrala do hornej zeme navštíviť svoju príbuznú Alžbetu v dobe, keď bola tehotná, a aký divotvorný účinok malo Tvoje požehnané navštívenie na matku i na dieťatko. Pre svoje nevyčerpateľné milosrdenstvo daruj, prosím, i mne, svojej poníženej služobnici, aby som šťastne porodila. Daj mi tú milosť, aby dieťa, ktoré teraz spočíva pod mojím srdcom, sa po príchode na svet v radostnom pohnutí, podobnom svätému dieťaťu Jánovi, poklonilo Božskému Pánu Spasiteľu, Ktorý si sám z lásky k nám, hriešnym, nezošklivil stať sa dieťaťom. Nevýslovná radosť, ktorou sa naplnilo Tvoje panenské srdce pri pohľade na Tvojho novorodeného Syna a Pána, nech mi osladí súženie, nastávajúce počas pôrodných bolestí. Môj život, môj Spasiteľ, Ktorý sa z Teba narodil, nech ma zachráni od smrti, ktorá ukončuje život mnohých matiek v dobe pôrodu, a nech pripočíta plod môjho lona k počtu Bohom vyvolených. Vypočuj, prečistá nebeská Kráľovná, moju poníženú modlitbu a vzhliadni na mňa, úbohú hriešnicu, okom svojej milosti. Nezahanbi moju nádej v Tvoje veľké milosrdenstvo a osvieť ma svojím požehnaním, pomocníčka kresťanov, Liečiteľka bolestí, nech i ja na sebe pocítim, že si matkou milosrdenstva, a vždy oslavujem Tvoju milosť, ktorá nikdy neodmieta modlitby úbohých. Kiež by som sa presvedčila, že zachraňuješ všetkých, ktorí Ťa vzývajú v dobe zármutku a bolesti. Amen.

Modlitba za ženu po pôrode

      Vládca, Pane, Bože náš, Ktorý si sa narodil z našej prečistejšej Vládkyne, Bohorodičky a vždy Panny Márie, a ako dieťa si bol do tohto sveta uvedený a v jasličkách si sa nechal uložiť. Ty sám, zmiluj sa i nad touto svojou služobnicou, ktorá dnes porodila, i nad týmto nemluvniatkom a odpusť jej hriechy úmyselné i neúmyselné a ochráň ju od každého diabolského trápenia. Dieťa, ktoré porodila, zachovaj od každej otravy, hnevu i od nepokoja spôsobeného odporcom, od zlých duchov denných i nočných. Zachovaj túto ženu svojou mocnou rukou, daj nech skoro povstane, a očisti ju od poškvrny, uzdrav neduhy, daruj jej zdravie a silu tela i duše. Ohraď ich svetlými a žiariacimi Anjelmi a opatruj ju pred útokmi neviditeľných duchov. Zbav ich, ó, Pane, nemoci a slabosti, žiarlivosti, závisti a zmiluj sa nad ňou i dieťaťom podľa svojho veľkého milosrdenstva a očisti ju od telesnej poškvrny, od rozličných vnútorných bolestí, a priveď ju svojou rýchlou milosťou v jej poníženom tele k obnove. Dieťa z nej narodené učiň hodným, aby sa Ti poklonilo v pozemskom chráme, ktorý si pripravil k oslavovaniu Tvojho Svätého Mena. Lebo Tebe patrí celá sláva, česť a klaňanie, Otcu i Synu, i Svätému Duchu, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.                                                   

Modlitba rodičov za zosnulé deti

      Pane, Bože náš, Vládca nad životom a smrťou! Vypočuj môj nárek a pozri na slzy trúchliacej matky pre svoje dieťa. Nakloň svoje ucho k mojej prosbe, vypočuj moju pokornú modlitbu a nezamietaj ju od svojej  tváre. S ľútosťou a žiaľom v srdci Ťa prosím, Pane, rozpomeň sa vo Svojom Kráľovstve na dušu Tvojho zosnulého služobníka (meno) a učiň jeho pamiatku večnou. Prosím Ťa, Pane, Bože náš, pre Tvoju  nesmiernu lásku k nám, hriešnym, neodplácaj mu podľa našich previnení, ani mu nečiň podľa našich hriechov, ale podľa Tvojej dobroty, podľa Tvojho nevýslovného milosrdenstva prejav bohatú milosť v odpustenie a prepáčenie hriechov Tvojmu zosnulému služobníkovi, môjmu dieťaťu (meno), ktoré si mi daroval. Odpusť mu, Bože, odpusť, Najzľutujúcejší, všetky prehrešky úmyselné i neúmyselné, odpusť mu všetky jeho hriechy, spáchané od mladosti slovom alebo skutkom, vedome i nevedome. Viem, Pane, že mnohokrát hrešíme, nekonáme pred Tebou spravodlivo, nedodržujeme ani nekonáme podľa Tvojich príkazov, napriek tomu Ťa prosím, odpusť naše hriechy, očisti naše neprávosti, prepáč našej nespravodlivosti, nech naše hriechy nezostanú na našich deťoch. Ak sa moje dieťa odobralo k Tebe kvôli mojim hriechom, nie som hodná milosti, ale zaslúžim si Tvoj spravodlivý hnev a odsúdenie. Ak sme sa vlastnou vinou nepoučovali v Tvojom zákone dňom i nocou, ale boli sme v tomto veku služobníkmi sveta, slúžili viac svetu a telu než Tebe, Pánu a Bohu nášmu, zamilovali sme si svetské zvody a viac než Tvoje slovo a Tvoje prikázania, oddávali sme sa dočasným slastiam života viac než ľútosti nad hriechmi, a pre nezdržanlivosť odložili v zabudnutie bdenie, pôst a modlitbu, napriek tomu Ťa naliehavo prosíme: odpusť, najmilosrdnejší Pane, odpusť k Tebe sa odoberajúcemu služobníkovi (meno), môjmu dieťaťu, všetky také previnenia, pokiaľ sa nejakými previnil, alebo niečo iné spáchal na tomto svete. Ty si, Pane, vzkriesil dcéru Jairovu pre vieru a modlitbu jej otca, uzdravil si dcéru kanaánskej ženy kvôli viere jej matky. Prosím Ťa, najsladší Isusu, prijmi rovnako i moju pokornú modlitbu za moje dieťa a vysloboď ho od večnej smrti a uzdrav jeho dušu od bolesti hriechov. Padám pred Tvojou dobrotivosťou a Tvojím milosrdenstvom, vyprosujem Ťa, Christe, Bože môj, Tvojím Svätým Menom, vyprosujem Ťa Tvojimi najdrahšími zásluhami vykúpenia. Daruj k Tebe sa odoberajúcemu služobníkovi Tvojmu najdokonalejšie odpustenie a prepáčenie hriechov a pozdvihni ho ku vzkrieseniu v poslednom dni nie k súdu a odsúdeniu, ale k osláveniu Tvojej nekonečnej milosti vo Tvojom Kráľovstve. Pane, nezatváraj mu dvere svojho Kráľovstva, ale učiň ho hodným počuť Tvoj vytúžený hlas: „Poďte, požehnaní môjho Otca, a ujmite sa Kráľovstva, ktoré je vám pripravené od stvorenia sveta.“ Lebo Ty si život a naše vzkriesenie a Tebe slávu vzdávame, s bezpočiatočným Tvojím Otcom a najsvätejším, blahým a oživujúcim  Tvojím Duchom, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.