Modlitby

Modlitby za zdravie telesné a duchovné

Ku sv. veľkomučeníkovi a liečiteľovi Pantelejmonovi

     Svätý veľkomučeník a liečiteľ Pantelejmon, podobajúci sa milostivému Bohu! Vzhliadni milosrdne a vypočuj nás, hriešnych, ktorí sa snažíme modliť pred Tvojou svätou ikonou. Vyprosuj nám u Pána Boha, Ktorému slúžiš v nebi spolu s Anjelmi, odpustenie našich hriechov a pokleskov. Zahoj duševné i telesné choroby Božích služobníkov, teraz spomínaných, tu stojacich i všetkých pravoslávnych kresťanov, utiekajúcich sa ku Tvojmu príhovoru. Lebo kvôli našim hriechom sme ťažko postihnutí mnohými chorobami a nemáme pomoci ani útechy. K Tebe sa utiekame, lebo Tebe je daná milosť prihovárať sa za nás a uzdravovať všetky neduhy a každú chorobu. Ty sám nám daruj skrze Tvoje sväté príhovory zdravie duše i tela, prospievanie vo viere a zbožnosti a všetko potrebné k nášmu dočasnému životu i ku spáse. Aby sme skrze Teba boli učinení hodnými veľkých a hojných milostí, oslavovali Teba i Darcu všetkého dobra, podivuhodného vo svojich svätých, Boha nášho, Otca i Syna, i Svätého Ducha na veky vekov. Amen.

 

Za uzdravenie nemocného

     Najmilosrdnejší Bože Otče i Synu, i Svätý Duchu, uctievaný a oslavovaný v nerozdielnej Trojici, milosrdne vzhliadni na svojho služobníka (meno), postihnutého  chorobou, odpusť mu všetky jeho previnenia, daruj mu uzdravenie z choroby, navráť mu zdravie a telesnú silu, daj mu dlhý a šťastný život, daruj mu blahá svetské i nebeské, aby spoločne s nami prinášal ďakovné modlitby Tebe, najzľutujúcejšiemu Bohu a nášmu Stvoriteľovi.

Presvätá Bohorodička, pomôž mi svojím najmocnejším orodovaním uprosiť Tvojho Syna a môjho Boha, aby uzdravil Božieho služobníka (meno). Všetci svätí a Anjeli Pána, proste Boha za jeho nemocného služobníka (meno).

 

Iná modlitba za uzdravenie

      Pane, Vládca všetkého, lekár našich duší i tiel, Ktorý ponižuješ a povznášaš, trestáš a opäť uzdravuješ. Navštív svojou milosťou svojho chorého služobníka (meno), vztiahni svoju dlaň plnú liečenia a uzdravenia, uzdrav ho a pozdvihni z lôžka a choroby. Vyžeň z neho ducha choroby, horúčku a zimnicu. Ak je v ňom hriech či neprávosť, oslab ju, odpusť a prepáč mu pre svoju ľudomilnosť. Ó, Pane, skrze svoju ľudomilnosť uštedri milosť svojmu stvoreniu v Christu Isusu, v našom Pánovi, s Ktorým si blahoslavený s presvätým, blahým a oživujúcim Tvojím Duchom, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

 

Ďakovná modlitba po uzdravení sv. Jána Kronštadtského

     Sláva Tebe, Pane Isusu Christe, jednorodený Synu bezpočiatočného Otca, Ktorý jediný uzdravuješ ľuďom akúkoľvek chorobu, Ktorý si sa zmiloval nado mnou, hriešnym, a zbavil si ma mojej choroby a nedopustil si, aby sa rozvinula a usmrtila ma kvôli mojim hriechom. Vládca, daj mi od teraz silu, aby som pevne konal Tvoju vôľu ku spáse svojej úbohej duše a k Tvojej sláve, s Tvojím bezpočiatočným Otcom i jednobytným Duchom, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

 

Za to, aby sme sa s láskou starali o chorých

     Pane Isusu Christu, Syn Boha živého, Baránok Boží, Ktorý snímaš hriechy sveta, dobrý Pastier, Ktorý dávaš svoj život za svoje ovce, nebeský Lekár duší i tiel, Ktorý uzdravuješ každú ranu a chorobu svojho ľudu. Pred Tebou sa klaniam, pomôž mi, nehodnej svojej služobníčke. Mnohomilostivý, vzhliadni na moje dielo i službu, aby som Ti bola verná v malom, pre Teba slúžila chorým, niesla chorobu nemohúcich, a neslúžila sebe, ale Tebe po celý svoj život. Lebo Ty, najsladší Isuse, si povedal: „Čokoľvek urobíte jednému z týchto najmenších, mne ste urobili.“ Súď ma hriešnu, Pane, podľa týchto svojich slov, učiň ma hodnou, aby som plnila Tvoju blahú vôľu pre potešenie a útechu Tvojich skúšaných a chorých služobníkov, ktorých si vykúpil svojou drahocennou krvou. Zošli mi svoju blahodať, spaľujúcu tŕne mojich vášní, povolaj ma hriešnu k dielu službe Tvojmu Menu. Bez Teba nemôžem  nič učiniť. Navštív teda v noci moje srdce a vyskúšaj ho, keď mám slúžiť uprostred chorých a ponížených, zraň moju dušu Tvojou láskou, nech všetko znáša a nikdy neochabuje. Potom budem môcť, posilnená Tebou, viesť dobrý zápas a zachovávať vieru do svojho posledného vzdychu. Lebo Ty si Prameň uzdravenia duší i tiel, Christe, Bože náš, a Tebe ako Spasiteľu človeka a Ženíchovi duši, prichádzajúcemu o polnoci, vzdávame slávu, vďaku a úctu, teraz i vždy až na veky vekov. Amen.

 

Modlitba k piatim ranám Spasiteľovým, ktorú učil modliť sa svoje duchovné deti starec Izidor

      Na čo trpíš? Polož ruku na čelo a povedz: Pane, tŕňovým vencom na hlave do krvi a mozgu korunovaný pre moje hriechy; polož ruku dole na pravú nohu a povedz: Isusu, na pravej nohe pribitý železným klincom pre moje hriechy; polož ruku dole na ľavú nohu a povedz: Christe, na ľavej nohe pribitý železným klincom pre moje hriechy; zdvihni ruku na pravé plece a povedz: Synu, na pravej ruke pribitý železným klincom pre moje hriechy; prenes ruku na ľavé plece a povedz: Boží, aj na ľavej ruke pribitý pre moje hriechy; i na rebrách kopijou prebodnutý z hrude prelievajúci krv a vodu na vykúpenie a spasenie našich duší; skrze Bohorodičku osvieť môj rozum! Obráť sa tvárou k ikone Matky Božej a povedz: A Tebe samej meč prenikne dušu, aby sa v mnohých srdciach otvoril prameň kajúcnych a vďačných úprimných sĺz celého ľudstva.

 

Kajúcna modlitba schiarcibiskupa Alipija Pogrebnjaka

      Pane Isuse Christe, Syn Boží, modlitbami Tvojej Matky, Svätého Veľkomučeníka a Vyznávača Cára Nikolaja a všetkých cárskych mučeníkov a novomučeníkov –  osvietených v Ruskej Zemi, predĺž nám čas nášho pokánia, spoj nás v jedno Tvoje stádo Tvojou „všemocnou pravou rukou“,  nezbav nás pastierskej starostlivosti a spoločenstva Tvojich Svätých Darov, zbav nás od zvádzania a pečate nezákonného antichrista, spas Svätú Rus, ustanov nám Panujúceho Obrancu – pravoslávneho Cára, Tebou pomazaného, a tak spas naše duše. Amen.

 

Modlitba pokánia prepodobného Antiocha

      Dúfajúc, Vladyka, v hĺbku Tvojej dobroty, prinášam Ti poškvrnenými ústami a nečistými perami túto modlitbu: spomeň si, že mi je pripísané Tvoje sväté meno, že si ma vykúpil cenou Tvojej krvi, že si ma zapečatil prisľúbením Tvojho Svätého Ducha a vyviedol z priepasti mojich nepravosti: nech ma neuchváti nepriateľ. Isuse Christe, zachráň ma a buď mi silným pomocníkom v boji lebo som sluha vášní a som nimi zmáhaný. Ale Ty, Hospodin, nenechaj ma na zemi pohodeného na odsúdenie mojich skutkov: osloboď ma, Vladyka, od zlej poroby svetovládou a upevni ma v Tvojich prikázaniach. Cesta môjho života, Christe môj, a svetlo mojich očí –  Tvoja tvár, Bože, Vladyka a Hospodin, nedopusť povýšený pohľad mojich očí, zlú vášeň odstráň odo mňa: zastúp ma Tvojou svätou rukou. Nech ma neobstanú želania a žiadostivosti a neoddaj ma nehanebnej duši. Zažni vo mne svetlo Tvojej tváre, Hospodin, aby ma nezachvátila tma, a ten, čo v nej prebýva, nech ma nezajme. Nevydaj, Hospodin, neviditeľnej zveri dušu, ktorá sa Ti spovedá. Nedopusť, Hospodin, aby Tvoj služobník bol ranený cudzími psami. Urob ma hodným byť príjemným príbytkom Tvojho Svätého Ducha a učiň ma domom Tvojho Christa, Svätý Otče. Sprievodca zblúdených, veď ma po ceste, aby som neodbočil naľavo. Tvoju tvár, Pane, som zatúžil vidieť. Bože, svetlom Tvojej tváre ma sprevádzaj. Daruj mi prameň sĺz, Tvojmu sluhovi, a daj rosu Svätého Ducha Tvojmu stvoreniu, aby som nevyschol ako figovník, ktorý si preklial. Nech sú slzy mojím nápojom a moja modlitba je jedlom. Obráť, Pane, môj plač na radosť a prijmi ma do Tvojich večných príbytkov. Nech ma zastihne Tvoja milosť, Hospodin, a Tvoja štedrosť nech ma objíme, a odpusť mi všetky hriechy. Lebo Ty si Boh skutočný, odpúšťajúci nezákonnosti. Nedopusť, Pane, aby bolo zahanbené dielo Tvojich rúk kvôli množstvu mojich neprávostí, ale privolaj ma, Vladyka, Tvojím Jednorodeným Synom, naším Spasiteľom. Zdvihni ma, ležiaceho ako Matúša mýtnika, a oživ ma, usmrteného hriechmi ako syna vdovy. Lebo Ty jediný si vzkriesenie mŕtvych a Tebe patrí sláva naveky. Amen. (Antioch, Slovo 77)

 

Modlitby k svätému mučeníkovi kráľovi Rastislavovi

Tropár, hlas 6:

      Prvý medzi kniežatami národa svojho, Bohom nabádaný zatúžil si zanechať slúženie modlám a v pravej viere poznávať Boha živého prozreteľne opatrujúceho ľudí Jeho. K slávnosti viery povolal si múdrych učiteľov, ktorí odkryli nám perlu nesmiernej ceny k životu večnému. Sloviensky kráľ Rastislav, požehnaný svätými Cyrilom a Metodom,  ktorí veľkú lásku prejavili k ľudu slovienskemu, naučiac ho pravej bohoúcte. Na tejto skale viery blahocnostným životom si sa ozdobil, a teraz v príbytkoch Otca nebeského pros za nás, aby spasil duše naše.

Kondak, hlas 4:

      Celým svojím srdcom i dušou Boha si si zamiloval a s národom svojím snažil sa slúžiť Mu v cnosti a v pravde celým svojim životom v duchovnom zápase. Hľa, pozval si múdrych učiteľov, z Konštantínovho mesta – Bohom chráneného Carihradu, ktorí ľud Tvoj zákonu Božiemu a Svätému Písmu naučili s pomocou Božou. Z gréckych kníh do jazyka slovienskeho, písmenami zjavenými, horlivo prekladali. V nich i my upevňujúc sa Bohu vďaku vzdávame, že nezostali sme v nevedomosti, ale naučení, čo je vôľa Božia, ako spasiť duše svoje a získať nekonečný život v nebesiach na príhovory Tvoje, kráľ Rastislav, ktorého svetlú pamiatku v pravoslávnej Cirkvi oslavujeme.

 

Modlitby k svätým apoštolom rovným Cyrilovi a Metodovi

      Apoštolom rovní a slovanských zemí učitelia, Cyrilu a Metodu, v Bohu múdri, Vládcu všetkých proste, aby všetky národy slovanské utvrdil v Pravosláví a jednomyseľnosti, Svetu pokoj daroval a spasil duše naše. Ó, preslávni, národov slovienskych učitelia a osvecovatelia, Svätí apoštolom rovní Metodu a Cyrilu!

 

K vám, ako deti k otcom, svetlom učení a písmen vašich osvietení a vo viere Christovej nasmerovaní, teraz úpenlivo sa utiekame a v skrúšenosti sŕdc našich sa modlíme. Hoci sme aj odkazy vaše neuchránili a od jednomyseľnosti a lásky, ktorú Slovienom ako bratom vo viere, a podľa tela dobre odkazujete, sme odpadli; Ale tak, ako predtým v žití vašom od neblahodatných a nehodných ste sa neodvracali, no dobrom za zlé odplácali, tak i teraz neodvrhnite modlitby vašich hriešnych a nehodných detí, no ako veľkú majúc trúfalosť k Hospodinu, náležite Jeho proste, nech nasmeruje a obráti nás na cestu spásy, rozpory a nezhody medzi jednotlivými bratmi vznikajúce nech upokojí, odpadnutých ešte v jednomyseľnosť privedie, a všetkých nás zjednotením ducha a lásky v jedinej, svätej, všeobecnej a apoštolskej Cirkvi zjednotí. Vieme, bo vieme ako mnoho zmôže modlitba ctihodného k dobrosrdečnosti Vládcu, hoci i za hriešnych ľudí prinášaná býva. Neopustite nás, vaše skľúčené a nehodné deti, bo kvôli hriechu stádo vaše a vami pozbierané je nenávisťou rozdeľované. Preľstievané zvodmi bludárov sa zmenšilo, veď ovce z neho slovami od heretikov sa odchytávajú. Dajte nám modlitbami vašimi za Pravoslávie horlivosť, nech ňou zohrievaní otcovskú tradíciu dobre uchováme, zákony a obyčaje cirkevné verne dodržiavať sa pousilujeme, od všetkých lži učení cudzích ujdeme, a tak v žití milom na zemi prebývajúc, života na nebesiach sa hodnými staneme, a tam spolu s vami Vládcu všetkých v Trojici jediného Boha oslavovať na veky vekov budeme. Amen.

 

Prečistá Vládkyňa Bohorodička

      Ó, Prečistá Bohorodička, Kráľovná nebies i zeme, vyššia od Anjelov i Archanjelov a čestnejšia než všetko stvorenie, čistá Panna Mária, svetu dobrotivá Pomocníčka, pre všetkých ľudí istota a všetkej núdze zbavenie sa! Vzhliadni i teraz, Pani Vždymilostivá, na služobníkov Tvojich, Tebe dojatou dušou a so skrúšeným srdcom modliacich sa, so slzami k Tebe pripadajúcich a klaňajúcich sa prečistému a uzdravujúcemu Tvojmu obrazu, prosiacich Tvojho zástupníctva a pomoci. Ó, Vždymilostivá a Premilostivá čistá Panna Bohorodička! Pozri Pani, na tvojich ľudí, lebo my hriešni nemáme inej pomoci okrem Teba a z Teba narodeného Christa Boha nášho. Ty si Zástankyňa a Obhajkyňa naša, Ty si poškodených záštita, zarmútených radosť, sirotám útulok, vdovám pomocníčka, pannám sláva, plačúcich veselosť, chorých navštívenie, trpiacich uzdravenie, hriešnikov spása: Preto, ó, Bohomatka, k Tebe sa utiekame, a na Tvoj prečistý obraz s predvečným Mládencom, Ktorého držíš na Tvojich rukách, Pánom našim Isusom Christom, pozeráme, skrúšené spevy Tebe prinášame a voláme: zmiluj sa Matka Božia a prosby naše vyplň, lebo všetko je možné cez Tvoje orodovníctvo. Lebo Tebe patrí sláva teraz i vždy až na veky vekov. Amen.   

 

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho ku Presvätej Bohorodičke

      Ó, čistá a nepoškvrnená,  blahoslavená Panna, ktorá si bezhriešnou Matkou Tvojho Syna, mocného Pána vesmíru, Ty, ktorá si neporušená a úplne svätá, nádej beznádejných a plných hriechu, my spievame na Tvoju chválu. Velebíme Ťa, ako plnú každej milosti, ktorá si (v lone) nosila Bohočloveka: všetci sa klaniame pred Tebou, vzývame Ťa, a prosíme o Tvoju pomoc. Zachráň nás, svätá a neporušená Panna, z každej biedy, ktorá tlačí na nás, a zo všetkých pokušení diabla.  Buď našou Zástankyňou a Obhajkyňou v hodine smrti a súdu; zbav nás od ohňa, ktorý nie je uhasiteľný a od vonkajšej tmy; urob nás hodnými slávy Tvojho Syna, Ó, najdrahšia a najviac zhovievavá Panna Matka. Ty vskutku si naša jediná nádej, najviac istá a svätá v očiach Boha, Ktorému patrí česť a sláva, majestát a panstvo na veky vekov, svet bez konca. Amen.

 

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho

      Pane a Vládca môjho života, nedaj mi ducha prázdnoty, skľúčenosti, panovačnosti a prázdno vravnosti.

      Daruj mi, tvojmu služobníkovi, ducha čistoty, pokory, trpezlivosti a lásky.

      Ó, Pane Kráľu, daj, aby som videl svoje hriechy a neodsudzoval svojho brata, lebo si požehnaný na veky vekov. Amen.

 

Sv. Nikolaj Velimirovič : Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane

      Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane. Dokonca aj ja ich žehnám a nepreklínam. Nepriatelia vyhnali ma do Tvojej náruče viac ako priatelia. Kamaráti ma viazali ku zemi, nepriatelia ma odpútali od zeme a zbúrali všetky moje ašpirácie na tomto svete. Nepriatelia ma urobili cudzincom vo svetských sférach a cudzím obyvateľom na tomto svete. Rovnako ako štvaná zver nájde bezpečnejší úkryt než zviera, ktoré nie je štvané, tak aj ja, prenasledovaný nepriateľmi, našiel som útočisko najbezpečnejšie, keď som sa uvelebil pod Tvojou svätyňou, kde ani priatelia, ani nepriatelia, nemôžu zahubiť moju dušu.

      Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane. Dokonca aj ja ich žehnám a nepreklínam. Oni skôr než ja priznali moje hriechy pred svetom. Potrestali ma, keď som sa váhal potrestať sám. Trápili ma, keď som sa snažil utiecť mukám. Nadávali mi, keď som si sám lichotil. Pľuli na mňa, keď som sa sám naplnil aroganciou.

      Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane. Dokonca aj ja ich žehnám a nepreklínam. Kedykoľvek som sa sám urobil múdrym, oni ma nazvali hlúpym. Kedykoľvek som sa sám urobil mocným, oni ma zosmiešnili, ako by som bol trpaslík. Kedykoľvek som chcel viesť ľudí, oni ma strčili do úzadia. Kedykoľvek som sa ponáhľal k obohateniu seba, oni mi v tom zabránili so železnou rukou. Zakaždým, keď som si myslel, že budem pokojne spať, oni ma prebudili zo spánku. Zakaždým, keď som sa snažil vybudovať domov pre dlhý a pokojný život, oni mi ho zbúrali a hnali ma preč. Skutočne, nepriatelia ma urobili voľným od sveta a natiahli moje ruky k lemu Tvojho odevu.

      Požehnaj mojich nepriateľov, ó, Pane. Dokonca aj ja ich žehnám a nepreklínam. Požehnaj a rozmnož ich; vynásob ich počty a urob ich ešte horkejšími proti mne, tak, aby môj útek ku Tebe nemal žiaden návrat, tak, aby všetky nádeje v ľudí boli roztrúsené ako pavučiny, tak, že absolútny pokoj môže začať vládnuť v mojej duši,
tak, že moje srdce sa môže stať hrobom mojich zlých dvojčiat, arogancie a hnevu, tak, že by som mohol zhromaždiť všetky svoje poklady v nebi, ach, takže môžem byť konečne oslobodený od sebaklamu, ktorý ma zaplietol do hroznej siete ilúzií života. Nepriatelia ma naučili, čo málokto vie, že človek nemá žiadnych nepriateľov na svete okrem seba samého. Jeden nenávidí svojich nepriateľov iba dovtedy, pokiaľ si neuvedomí, že to nie sú nepriatelia, ale krutí priatelia. Je naozaj pre mňa ťažké povedať, kto mi urobil viac dobrého a kto urobil viac zlého vo svete: priatelia alebo nepriatelia.

      Preto požehnaj, ó, Pane, oboch: mojich priateľov a nepriateľov.
Otrok preklína nepriateľov preto, že nerozumie. Ale syn ich žehná, lebo rozumie. Syn vie, že nepriatelia sa nemôžu dotknúť jeho života. Preto si voľne kráča medzi nimi a modlí sa za nich k Bohu.

(sv. Nikolaj Velimirovič bol srbský biskup v minulom storočí, ktorý odvážne hovoril proti nacizmu, pokým bol zatknutý a odvezený do Dachau.)

 

Modlitba na odpustenie hriechov Sv. Jána Kronštadtského

      Hospodine! Ty, Ktorý si na kríž pribil naše hriechy, pribi na kríž aj tento môj hriech a zmiluj sa nado mnou podľa Tvojej veľkej milosti (Ž 50, 3) – a očistí sa tvoj hriech.

 

Modlitba ku svätej Christovej Golgote napísaná jeroschimonachom Tichonom

      Svätá Golgota, Božská Golgota, posvätená krvou Isusa Christa! Teba prosím, odkry, koľko tisíc hriešnikov si Božou blahodaťou priviedla k pokániu a slzám, očistila ich a naplnila nimi Pánov raj! Ó, Christe, Kráľu! Svojou blahodaťou a nekonečnou láskou naplňuješ príbytky nebeské dušami kajúcich sa k tebe! Všetkých, ktorí k tebe prichádzajú, miluješ a dávaš im spásu. Nikto ti nemôže dôstojne poďakovať, i keby mal i múdrosť Anjelov. Šťastliví hriešnici, príďte ku svätej Golgote, je prístupná všetkým, lebo Christos je nado všetko milostivý! Pokľaknite k Jeho svätým nohám, a bozkávajte ich s čistou láskou. Len On jediný môže uzdraviť vaše zarmútené duše, napojiť ich spasiteľnými slzami, aby ste v pokore s kajúcnou láskou omyli Jeho prečisté nohy. Vtedy i On sám vás omyje od každej škvrny a otvorí vám dvere do svojho nebeského Kráľovstva, kde v nevýslovnej radosti, spolu s Archanjelmi  a Anjelmi, Cherubínmi a Serafínmi a všetkými svätými, v blaženej večnosti budeme oslavovať Spasiteľa sveta, najsladšieho Pána nášho Isusa Christa, baránka Božieho, spolu s Otcom i Svätým Duchom, Trojicou jednobytnou a nerozdielnou! Amen!

 

Modlitebné pravidlo podľa pravidla svätého starca Paisija Eznepidisa (uverejnené so súhlasom autora prekladu Antona Pažického)

      Pane náš, Isuse Christe, neopusti svojich služobníkov, ktorí žijú ďaleko od Cirkvi, nech pôsobí Tvoja láska a privedie ich všetkých blízko k Tebe.

      Spomeň si, Pane, na Tvojich služobníkov, ktorí trpia rakovinou. Na Tvojich služobníkov, ktorí trpia väčšími či menšími chorobami. Na Tvojich služobníkov, ktorí trpia telesným postihnutím. Na Tvojich služobníkov, ktorí trpia duševnými chorobami.  

      Spomeň si na vodcov a pomôž im, aby vládli kresťansky. 

      Spomeň si, Pane, na deti, ktoré pochádzajú z problematických rodín, na problematické rodiny a rozvedených.

      Spomeň si, Pane, na siroty celého sveta, na všetkých, čo trpia a znášajú vo svojom živote bezprávie, na tých, čo stratili svojich manželských partnerov.

      Spomeň si, Pane, na všetkých uväznených, anarchistov, narkomanov, vrahov, zločincov, zlodejov, osvieť ich a pomôž im napraviť sa.

      Spomeň si na vysťahovalcov. Na všetkých, ktorí cestujú po mori, súši, vo vzduchu a ochráň ich.

      Spomeň si na našu Cirkev, na našich otcov (duchovenstvo) Cirkvi a na veriacich.

      Spomeň si, Pane, na všetky mníšske bratstvá, mužské i ženské, na starcov a stareny a všetky bratstvá a svätohorských mníchov.

      Spomeň si, Pane, na svojich služobníkov, ktorí sú v období vojny. Ktorí sú vyhnaní do hôr a táborov. Ktorí sú ako lovené vtáčatá.

      Spomeň si na svojich služobníkov, ktorí zanechali svoje domy a svoju prácu, a trápia sa.

      Spomeň si, Pane, na chudobných, bezdomovcov a utečencov.

      Spomeň si, Pane, na všetky národy, maj ich vo Svojom náručí, zaštíť ich Svojou ochranou, zachráň ich od každého zla a vojny. A naše milované Slovensko* (krajinu, kde žiješ) dňom i nocou maj vo Svojom náručí, zaštíť ho Svojou ochranou, zachráň ho od každého zla a vojny.

      Spomeň si, Pane, na trpiace, opustené, ukrivdené, (ťažko) skúšané rodiny a daj im Svoju bohatú milosť.

      Spomeň si na svojich služobníkov, ktorí trpia duševnými a telesnými problémami akéhokoľvek druhu.

      Spomeň si na tých, ktorí sa nachádzajú v beznádeji, pomôž im a upokoj ich.

      Spomeň si, Pane, na svojich služobníkov, ktorí žiadali naše modlitby.

      Spomeň si sa na všetkých od vekov zosnulých a daruj im odpočinok. Amen.