Duch posledných časov

Jonestown - úryvok z knihy Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti

Táto kniha (Pravoslávie a náboženstvo budúcnosti) je po zrelej úvahe "umiernená".

Naším úmyslom bolo podať čo možno najobjektívnejší názor na nekresťanské náboženské postoje, ktoré pripravujú cestu pre "náboženstvo budúcnosti". Sotva sme sa dotkli niektorých "hororových" udalostí, ktoré by mohli byt' uvedené z niektorých kultov uvedených v tejto knihe, pravdivých udalostí, ktoré prezrádzajú, čo sa stane, keď sa človek úplne oddá týmto démonickým mocnostiam a stane sa poddajným nástrojom ich zlého vplyvu.

alt


Ale potom v predvečer uverejnenia nového vydania tejto knihy sa zrazu celý svet dozvedel o jednej z týchto "hororových udalosti". Išlo o masovú samovraždu Jima Jonesa a viac ako 900 jeho prívržencov v marxisticko - náboženskej komúne v Jonestowne v guayanskej džungli v Južnej Amerike.

alt

Nemožno si predstavit' pozoruhodnejšie "znamenie časov". Jonestown je jasným varovaním a proroctvom o budúcnosti ľudstva.

Svetová tlač pochopiteľne nevedela, čo urobiť z tejto monštruóznej udalosti. Niektorí zahraniční novinári to považovali za ďalší príklad amerického násilia a extrémizmu. Americká tlač znázorňovala Jima Jonesa ako "blázna" a samotnú udalosť' ako výsledok zlého vplyvu "kultov". Cestnejši a citlivejší novinári pripúšt'ali, že veľkosť a grotesknosť celého fenoménu ich vyviedla z konceptu.

Niekoľko pozorovateľov videlo Jonestown ako autentický znak našich čias, ktorý je prejavom stavu súčasného ľudstva. A je mnoho náznakov, že tomu tak skutočne bolo.

Sám Jim Jones bol nepochybne v styku s hlavným prúdom dnešného nábožensko-politického sveta. Jeho náboženské pozadie ako "proroka" a "liečiteľa" schopného fascinovat' a ovládat' istý druh neustálených, "hľadajúcich" moderných ľudí (hlavne mestských černochov z nižších spoločenských tried) mu určilo uznávané miesto v americkom náboženskom spektre, prijateľnejšom v našich tolerantnejších časoch než jeho hrdinovi u mladšej generácie "otca božského". Jeho nespočetné "dobré skutky" a neočakávané šľachetné dary chudobným ho urobili vedúcim predstaviteľom "liberálneho" kresťanstva a upútal pozornosť liberálneho politického establišmentu v Kalifornii, kde jeho vplyv každým rokom rástol. K jeho osobným obdivovatefom patrili okrém iných starosta San Francisca, kalifornský guvernér a manželka prezidenta Spojených štátov. Jeho marxistická politická filozofia a komúna v Guayane ho umiestnila do rešpektovanej politickej avantgardy. Zástupca guvernéra Kalifornie osobne navštívil Jonestown a bol ním priaznivo dojatý, podobne ako iní pozorovatelia zo zahraničia. Hoci boli sťažnosti, zvlášť v posledných dvoch rokoch, na niekedy násilný spôsob ovládania Jonesových privržencov, aj tento aspekt Jonestownu bol v medziach, ktoré umožňoval liberálny Západ súčasným komunistickým vládam, na ktoré sa díva s príliš veľkou neľúbosť'ou aj pre likvidovanie niekofko sto alebo tisícov, prípadne miliónov disidentov.

Jonestown bol úplne "moderným", naozaj súčasným experimentom, ale aký význam mal jeho okázalý koniec?

Súčasný fenomén, ktorý je snáď v duchu najbližšie k tradícii v Jonestowne, je javom, ktorý s ním na prvý pohl'ad nemá nič spoločného. Ide o rýchlu a brutálnu likvidáciu možno dvoch miliónov nevinných fudí - jednej štvrtiny alebo i viac z celkového počtu obyvatel'stva Kambodže - kambodžskou komunistickou vládou v mene svetlej budúcnosti ľudstva. Táto "revolučná genocída", ktorá je snáď najnezmyselnejším a najnemilosrdnejším prípadom v krvavom 20. storoči, je presnou paralelou "revolučnej samovraždy".

V oboch prípadoch vyložený horor masovej smrti je oprávnený ako dláždenie cesty k dokonalej budúcnosti sl'ubovanej komunistami pre "očistené" ľudstvo. Tieto dve udalosti sú novým štádiom v histórii "Súostrovia Gulag" ako reťaze neľudských koncentračných táborov, ktoré zriadil ateizmus, aby transformoval ľudstvo a zničil kresťanstvo.

V Jonestowne sa znovu dokázala neuveriteľná presnosť' Dostojevského diagnózy revolučného myslenia 19. storočia - kl'účovej postavy v jeho románe Besy (presnejšie Démoni) v osobe Kirilova, ktorý verí, že konečným činom, dokazujúcim, že sa stal Bohom, je samovražda. Samozrejme, že "normálni" ľudia nemôžu takúto logiku pochopiť, ale históriu zriedka robia "normálni" ľudia a 20. storočie je storočím triumfu "revolučnej logiky" par excellence, ktorá je do praxe uvádzaná ľud'mi, ktorí sa stali úplne "modernými" a vedome zavrhli hodnoty minulosti a zvlášť pravdu kresťanstva. Pre tých, ktorí veria v túto "logiku", sú samovraždy v Jonestowne vel'kým revolučným činom, ktorý "dokazuje", že Boh nie je a poukazuje na blízkosť svetovej totalitnej vlády, ktorej "prorokom" chcel byt' sám Jones. Jedinú ľútost' nad týmto činom vyjadril jeden z obyvatefov Jonestownu, ktorého posledná správa sa našla na Jonesovom tele: "Otecko, nevidím východisko, súhlasím s tvojím rozhodnutím. Bojím sa len, že bez teba svet nedôjde ku komunizmu."

Všetky aktíva jonestownskej komúny (asi sedem miliónov dolárov) boli venované Komunistickou stranou Sovietskeho zväzu (The New York Times, Dec. 18,1978, str.1).

Jonestown nebol izolovaným činom "blázna". Je veľmi blízky všetkým nám, ktorí žijeme v týchto časoch. Jeden novinár to tušil, keď o Jonesovi (s ktorým mal osobné kontakty v San Franciscu) napísal: "Jeho takmer náboženská a určite mystická sila, jej utajené zlo, sa musí interpretovať ako kľúč k tajomstvu, ktorým sú sedemdesiate roky nášho storočia" (Herb Caen, in The Suicide Cult, s.192).

Prameň tejto "mystickej sily" nie je treba hľadať ďaleko. Náboženstvo tzv. "ľudového chrámu" je veľmi vzdialené kresťanstvu (hoci Jim Jones, jeho zakladateľ, bol vysvätený na duchovného "Christových žiakov"). Oveľa viac vďačilo Jonesovej duchovnej skúsenosti z 50. rokov tohto storočia, keď si utváral svoj svetový názor. Tvrdil nielen to, že je "prevtelením" Isusa, Budhu a Lenina, ale aj otvorene konštatoval, že je "orakulom" alebo médiom pre netelesné bytosti z inej galaxie.

Inými slovami, dal sa do moci zlých duchov, ktorí nepochybne inšpirovali tento konečný akt "logického" bláznovstva. Jonestown nemožno pochopiť bez tejto inšpirácie a aktivity démonov. Toto však svetský novinár pochopiť nemôže.

Je veľmi pravdepodobné, že Jonestown je iba začiatkom oveľa horších vecí v osemdesiatych rokoch nášho storočia - vecí, na ktoré sa odvážia pomyslieť iba ľudia s najhlbšou a najjasnejšou krest'anskou vierou. Nie je to iba fakt, že politika sa stáva "náboženská" (pretože masakry v Kambodži boli akty vykonané s "náboženskou" - t.j. démonickou - horlivost'ou), alebo že náboženstvo sa stáva "politickým" (v prípade Jonestownu), takéto veci sa stávali i predtým. Ale je celkom možné, že teraz začíname vidieť v konkrétnych historických aktoch zvláštnu zmes náboženstva a politiky, ktorá, ako sa zdá, je potrebná pre horlivcov Antichrista, nábožensko-politického vodcu posledného ľudstva. Tento duch, iste do určitej miery pritomný už v predošlých totalitných režimoch dvadsiateho storočia, ale intenzita horlivosti a oddania, potrebného pre masovú samovraždu (v protiklade k masovým vraždám, ktoré boli v našom storočí mnohokrát), robí Jonestown míľnikom na ceste k približujúcemu sa dovŕšeniu moderných čias.

Zdá sa, že satan teraz vstupuje nahý do histórie. Budúce roky sľubujú, že budú hroznejšie, než si to niekto môže predstavit'. Tento jeden výbuch satanom inšpirovanej energie viedol takmer 1000 ľudí k revolučnej samovražde. Čo je to však oproti iným enklávam satanskej energie, niekedy oveľa silnejším než je toto malé hnutie, energie, ktorá sa ešte neprejavila?

Realistický pohľad na náboženský stav súčasného svetu postačí na to, aby sa vážny pravoslávny krest'an inšpiroval so strachom a chvením nad vlastnou spásou. Pokušenia a skúšky pred nami sú veľké; "Vtedy bude veľké súženie, akého nebolo od počiatku sveta až doteraz, ani už nikdy viac nebude" (Mt 24, 21). Niektoré tieto skúšky prídu zo strany ľúbivých klamov, zo "znamení a lživých zázrakov", ktoré teraz začíname vidiet'. Iné prídu zo zúrivého a holého zla, ktoré je už viditeľné v Jonestowne, Kambodži a na súostroví Gulag. Tí, ktorí chcú byť pravými kresťanmi v týchto strašných dňoch, urobia dobre, ak sa začnú vážne zaoberat' svojou vierou a naučia sa, čo je pravé krest'anstvo, naučia sa modliť k Bohu v duchu a pravde, naučia sa poznat', kto je Christos, lebo jedine v Nom máme spásu.

Serafim Rose: Pravoslávie a nábozenstvo budúcnosti

preklad: Mgr. Pavel Tkáč