Abeceda kresťana

Odo Mňa to bolo

Svätý Serafim Vyrický: Odo Mňa to bolo

Či si niekedy pomyslel na to, že všetko, čo sa týka teba, týka sa aj Mňa? Pretože to, čo sa týka Teba, dotýka sa zreničky Môjho oka.

Si vzácny a drahocenný v Mojich očiach a Ja som si Ťa zamiloval. Preto je mi osobitne milé, že Ťa môžem vychovávať.

Keď na Teba zaútočia pokušenia a nepriateľ príde ako rieka, chcem, aby si vedel, že to bolo odo Mňa, aby si vedel, že tvoja slabosť potrebuje Moju silu a že Tvoja bezpečnosť spočíva v tom, aby si mi dal možnosť ochrániť Ťa.

Keď sa nachádzaš v ťažkej situácii, uprostred ľudí, ktorí Ťa nechápu, ktorí si nevážia to, čo je pre Teba príjemné, ktorí Ťa odstrkujú, odo Mňa to bolo.

Ja som Tvoj Boh, ktorý rozhoduje o okolnostiach. Preto nie náhodne si sa ocitol na svojom mieste. Je to práve to miesto, ktoré som Ti Ja určil.

Či si ma neprosil o to, aby som Ťa naučil pokore? A teraz som Ťa postavil práve do toho prostredia, do tej školy, kde sa tento predmet vyučuje. Tvoje okolie a tí, ktorí s Tebou bývajú, len plnia Moju vôľu. Nachádzaš sa vo finančných ťažkostiach, ledva Ti postačujú peniaze, vedz, že odo Mňa to bolo.

Pretože Ja disponujem tvojimi materiálnymi prostriedkami a chcem, aby si sa utiekal ku Mne a vedel, že si na Mne závislý. Moje zásoby sú nevyčerpateľné. Chcem, aby si sa presvedčil o vernosti Mojej a Mojich sľubov.

Nech sa nestane to, aby Ti v Tvojej núdzi mohli povedať: „Neverili ste Hospodinovi vášmu Bohu“ (5 Mjž 8, 12-13).

Prežívaš noc žiaľu? Si odlúčený od blízkych a drahých tvojmu srdcu? Odo Mňa to bolo. Ja som Muž utrpenia, zažil som bolesti. Ja som to dopustil, aby si sa obrátil ku Mne a vo Mne mohol nájsť večnú útechu.

Sklamal si sa vo svojom priateľovi, v niekom, komu si odkrýval svoje srdce? Odo Mňa to bolo. Ja som to dovolil, aby sa ťa dotklo toto rozčarovanie, aby si spoznal, že Tvojím najlepším priateľom je Hospodin. Chcem, aby si všetko prinášal ku Mne a o všetkom Mi hovoril.

Ohovoril Ťa niekto? Nechaj to na Mňa a priľni svojou dušou bližšie ku Mne, tvojmu útočisku, aby si sa ukryl pred hašterivými jazykmi. „Ja vyjavím tvoju spravodlivosť ako svetlo a tvoj úsudok ako poludnie“ (Ž 37, 6)

Rozpadli sa Tvoje plány, klesol si na duši a unavil si sa? Odo Mňa to bolo. Robil si si plány, mal si svoje predsavzatia a predložil si ich Mne, aby som ich Ja požehnal. Ale Ja chcem, aby si Mne prenechal možnosť nakladať a viesť okolnosti Tvojho života. Vtedy zodpovednosť bude na Mne, pretože pre Teba je to príliš ťažké. Ty sám to nemôžeš zvládnuť, pretože ty si len nástroj a nie výkonná osoba.

Zastihli Ťa nečakané životné neúspechy a beznádej zachvátila Tvoje srdce? Vedz, že to bolo odo Mňa. Pretože Ja chcem, aby Tvoje srdce a duša vždy horeli plameňom pred Mojimi očami a víťazili Mojím menom nad každou skľúčenosťou.

Nedostávaš dlho správy od blízkych a pre teba drahých ľudí a pre svoju malomyseľnosť a malú vieru padáš do reptania a zúfalstva? Vedz, že to bolo odo Mňa. Pretože týmto sužovaním Tvojho ducha skúšam pevnosť tvojej viery a nezvratnosť sľubov a silu tvojej smelej modlitby za svojich blízkych. Či nie ty si zveril starostlivosť o nich Mojej prozreteľnej láske? Nie ty si ich zveril pod ochranu Mojej Prečistej Matky?

Postihla Ťa ťažká, dočasná ale nevyliečiteľná choroba, a ocitol si sa pripútaný k svojmu lôžku? Odo Mňa to bolo. Pretože Ja chcem, aby si Ma spoznal ešte hlbšie vo svojich telesných slabostiach a aby si nereptal kvôli tejto skúške, ktorá Ti bola zoslaná. Chcem, aby si sa nesnažil preniknúť do Mojich plánov spasenia ľudských duší rôznymi cestami, ale aby si bez reptania a pokorne sklonil svoju hlavu pod moju dobrotu voči Tebe.

Túžil si urobiť nejaký výnimočný skutok pre Mňa a namiesto toho si zaľahol do postele pre chorobu a slabosť? Odo Mňa to bolo. Lebo inak by si bol pohrúžený do svojej práce a Ja by som nemohol Tvoje myšlienky priviesť k Sebe. Ja Ťa totiž chcem naučiť mojim najhlbším myšlienkam a poučeniam, aby si Mi slúžil. Chcem Ťa naučiť tomu, aby si si uvedomoval, že bezo Mňa si nič. Niektorí z Mojich najlepších spolupracovníkov sú práve medzi tými, čo sú vzdialení od búrlivej činnosti , aby sa naučili ovládať zbraň neustálej modlitby.

Si povolaný k tomu, aby si nečakane zaujal ťažké a zodpovedné postavenie? Choď a spoľahni sa na Mňa. Ja ti zverujem tieto ťažkosti, a preto Ťa požehná Hospodin tvoj Boh vo všetkých tvojich skutkoch, na všetkých tvojich cestách, vo všetko dobrom, čo sa bude robiť tvojimi rukami. V ten deň dám do Tvojich rúk túto nádobu s posväteným olejom. Slobodne ho, dieťa moje, používaj.

Vždy pamätaj na to, že každá vznikajúca prekážka, každé slovo a odsudzovanie, ktoré Ťa zarmucuje, každé vyrušenie v tvojej práci, ktoré by mohlo vyvolať pocit hnevu a rozčarovania, každé odhalenie Tvojej slabosti a neschopnosti, nech bude pomazané týmto olejom, pretože odo Mňa to bolo.

Pamätaj, že každá prekážka je Božím ponaučením, preto si ulož vo svojom srdci slová, ktoré som ti povedal v tento deň: Odo Mňa to bolo.

Chráň ich, vedz a pamätaj si vždy a všade, kdekoľvek by si sa nachádzal, že každý osteň sa otupí, keď sa naučíš vo všetkom vidieť Mňa. Všetko je poslané Mnou pre zdokonaľovanie Tvojej duše, všetko to bolo odo Mňa.

Tento text adresoval svätý Serafim Vyrický jednému zo svojich duchovných detí – biskupovi, ktorý sa nachádzal vo väzení. Nachádzame v ňom záblesk toho najhlbšieho modlitebného tajomstva, ktoré sa otvára v besede Boha s dušou človeka.

 

Prevzaté z pravoslávneho časopisu Istina, č. 5/2016