Abeceda kresťana

Pravidlá zbožného života

PRAVIDLÁ ZBOŽNÉHO ŽIVOTA
(Živý starec )

Tieto pravidlá zbožného života mi odovzdal v den výročia môjho krstu, keď mi Boh pridelil môjho Anjela strážcu, pravoslávny Optinský svätý starec Nektarij s týmito slovami: " To je pre teba môj osobný dar".


Otec Nektárij mi ho odovzdal, držiac lístok pozdvihnutý v rukách. Na tomto lístku je nakreslený kríž so slovami: "Pane, zmiluj sa.". Stalo sa to 26.augusta v roku 1925. V prvej chvíli som neporozumel, čo znamená pre mna tento svätý lístok, ale po smrti starca, ktorý zomrel, ostal som sám bez jeho rád. Vo chvíli, keď som velmi potreboval starcovu pomoc, našiel som tento lístok a prečítajúc si ho druhýkrát, pochopil som hodnotu daru dôstojného otca. “Pravidlá zbožného života" boli pre mna v podstate živým starcom.


Prinút sa vstávat vždy skoro ráno v určitom case. Bez zvláštnej príčiny nespi viac ako sedem hodín. Len čo sa zobudíš, ihned sa obráť myšlienkami k Bohu. V najväcšej úcte sa prežehnaj, mysliac na ukrižovaného Pána Isusa Christa, ktorý zomrel na kríži pre naše spasenie.
Bez meškania vstan z postele. Obleč sa a nelenoš dlho v posteli. Obliekajúc sa mysli, že sa nachádzaš v prítomnosti Pána Boha a Anjela Ochrancu. Spomeň si na pád Adama, ktorý sa hriechom zbavil nevinnosti a pros Pána Isusa o milosť zjednotiť sa s Ním. Potom sa rýchlo začni modliť ranné modlitby. Pokľaknúc na kolená modli sa pozorne, s úctou a v najhlbšej pokore tak, ako sa patrí pred zrakom Všemohúceho.


Vyprosuj si unho vieru, nádej a lásku, požehnanie do nastávajúceho dňa, a tiež silu k zhovievavému prijatiu všetkého, čo sa Jemu bude páčiť a k pretrpeniu všetkých tažkostí, neštastia, strachu, smútku a bolesti duše i tela a to z lásky k Isusovi Christovi. Prijmi pevný zámer všetko robiť pre Pána Boha, všetko príjimať z Jeho otcovskej ruky a mimoriadnu odhodlanost robiť dobro, alebo utekať pred zlom.


Každé ráno, hoci aj štvrt hodiny, zasvät úvahe o pravdách viery, osobitne o nepochopiteľnom tajomstva Vtelenia Božieho Syna a o Jeho druhom strašnom príchode, o pekle a o raji. Rozmýšlaj takto: možno je tento deň posledný v tvojom živote. Všetko rob tak, ako by si chcel robiť, chystajúc sa teraz predstúpit pred Boží súd. Dakuj Pánu Bohu, že ta zachoval minulej noci a za to, že si ešte živý a nezomrel si v hriechoch. Veď kolko ľudí minulej noci predstúpilo pred Boží súd! Taktiež vzdávaj vďaky Bohu, že máš ešte čas na požehnanie a milosrdenstvo a príležitost na pokánie a na prinavrátenie neba.
Každé ráno premýšlaj o sebe, že iba v tejto chvíli začínaš a chceš byt kresťanom a minulosť bola premárnená.


Po modlitbách a úvahách, keď ti čas dovolí, prečítaj si nejakú duchovnú knihu. Čítaj dovtedy, kým sa tvoje srdce neupokorí. Spokojne rozmýšlajúc čítaj dalej a pozorne načúvaj tomu, co Pán hovorí tvojmu srdcu.


Potom sa zaoberaj svojimi povinnostami a všetka tvoja práca nech je na slávu Božiu. Pamätaj, že ta Boh vidí všade, vidí všetku tvoju cinnost, prácu, pocity, myšlienky a želania. Štedro ti odplatí za tvoje dobré skutky. Nezačínaj ani jednu prácu bez modlitby k Pánu Bohu, lebo to čo robíme alebo hovoríme bez modlitby sa neskôr ukáže zlým a škodlivým a to nás usvedčuje, ukazuje nám obraz našej nevedomosti. Sám Pán povedal: "Bezo Mňa nemôžete nič urobiť".


Uprostred svojich námah sa vždy spoliehaj na úspech, poručiac ich požehnaniu Pána. Vykonaj všetku námahu ako pokánie za tvoje hriechy v duchu poslušnosti a zmierenia. Počas práce prednes krátke modlitby, osobitne Isusovu modlitbu. Rozmýšľaj o  Isusovi, ktorý v pote tváre jedol svoj chlieb pracujúc s Jozefom. Ked si svoju prácu dobre zavŕšil, podľa želania svojho srdca, podakuj sa Pánu Bohu. Ked neúspešne, pamätaj, že i to On dopúšta, že čo Boh koná, všetko dobre koná.


V čase obeda si predstav, že Otec nebeský ti ponúka svoju ruku, aby ta nasýtil. Nikdy nevynechaj modlitbu pred obedom, dávaj zo svojho stola aj žobrákom. Po obede sa považuj za jedného z tých 5000 ludí, ktorých Isus Christos zázracne nasýtil. Zo srdca sa poďakuj a pros, aby ta nezbavil nebeského pokrmu - Svojho slova a Svojho prečistého Tela a presvätej Krvi!


Ked si želáš pokojný život, tak sa celý obetuj Bohu. Dovtedy nenájdeš vnútorný pokoj, pokiaľ sa neuspokojíš s jediným Bohom, milujúc jedine Jeho. Vždy a vo všetkom mysli na Pána Boha a Jeho svätú lásku k nám hriešnym. Vo všetkom sa snaž plniť Božiu vôľu a konaj iba podla vôle jediného Boha. Pracuj a trp vždy pre Boha.


Staraj sa nie o to, aby si ta vážili a milovali ľudia tohto sveta, ale o to, aby si sa páčil Pánu Bohu, a aby ta tvoje svedomie neusvedčovalo z hriechov. Bdej starostlivo nad samým sebou, nad pocitmi, myšlienkami, popudmi srdca a vášnami. Nič neber na ľahkú váhu, čo sa týka tvojho večného spasenia.


V čase modlitby zdôrazňuj svoje prosby, aby Pán nezabudol na teba vtedy, ked ty zabudneš na Neho. Vo všetkom nech bude tvojím učitelom Pán Isus Christos, na ktorého hľadiac okom svojho umu, pýtaj sa sám seba častejšie, čo by si v tomto prípade pomyslel a urobil Isus Christos. Bud tichý a pokorný, mierny, mlč a trp podla príkladu Isusa. On ti nedá taký kríž, ktorý by si neuniesol, a On sám ti ho pomôže niesť.


Nesnaž sa získať akúkoľvek cnosť bez skrúšenosti a námahy duše. Pros Pána Boha o požehnanie plniť čo najlepšie Jeho sväté príkazy, hoci by sa ti zdali veľmi tažké. Vždy, keď splníš Božie príkazy, očakávaj pokušenie, lebo láska ku Christovi je skúšaná prekonávaním pokušení.


Neostávaj ani chvíľku v nečinnosti, zotrvaj vždy v práci a v činoch, lebo ten, kto nepracuje nie je hoden mena Človek. Zjednocuj sa s Isusom, ktorý utiahnúc sa do samoty, modlil sa k Nebeskému Otcovi.


V čase duševných tažkostí alebo nechutí k modlitbe a ku všetkým zbožným úkonom, nezanechávaj pobožnosti, lebo aj Pán Isus Christos sa trikrát modlil, keď jeho duša bola skrúšená až na smrť. Konaj všetko v mene Pána Isusa, a takto všetka tvoja práca bude požehnaním. Chráň sa aj najmenších hriechov, lebo ten, kto sa nechráni malých, isto upadne do veľkých a tažkých hriechov.


Ked chceš, aby ťa neznepokojovali zlé myšlienky, tak pokorne prijímaj poníženie duše a telesný smútok, nie iba na okamih, ale v každom čase a na každom mieste. Hocijakú myšlienku, vzdalujúcu ta od Pána, najmä škaredú telesnú myšlienku vyžen zo srdca čím skôr, akoby si rýchlo zhodil iskru, ktorá ti padla na odev. Ked príde taká myšlienka, úpenlivo sa modli: "Pane, zmiluj sa, Pane pomôž mi, Pane neopúštaj ma, zbav ma pokušenia, tak ako ty chceš". Uprostred pokušení neupadni do rozpakov. Kto dopustí boj, ten dá silu aj k vítazstvu. Neznepokojuj sa, ale dúfaj v Boha. Ak je Boh na tvojej strane, kto je proti tebe? Popros Boha, aby ta zbavil všetkého, co živí tvoju pýchu, hoci by to bolo pre teba veľmi nepríjemné.


Želaj si žit a umierať iba pre Pána Boha a celkom mu patriť. Ked zažiješ akékolvek poníženie od ľudí, pomysli si, že je to zoslané od Boha k tvojej sláve a takýmto spôsobom budeš v ponížení bez zármutku a hanby. Ked máš čo jesť a čím sa zaodieť, buď aj ty spokojný podľa vzoru Isusa za nás obetovaného.


Nikdy sa nehádaj, veľmi sa neobraňuj a neospravedlňuj. Neposudzuj nadriadených, alebo blížnych, bez potreby a nutnosti. Bud úprimný a pokorný srdcom, s láskou prijímaj poučenia, dohovárania a presviedčania od iných, hoci by si bol múdrejší. Nemaj v srdci nenávisť a závisť, ale buď mierny v slovách i skutkoch. Čo nechceš, aby sa stalo tebe, to nerob druhému, a čo si želáš od iných, to urob najprv ty pre nich.


Ked ťa niekto navštívi, pozdvihni svoje srdce k Pánu Bohu a modli sa, aby ti daroval pokorného, mierneho a pozorného ducha. Bud láskavý, skromný, opatrný, rozvážny, slepý a hluchý podla okolností. Pomysli si, že Isus sa nachádza uprostred tých, s ktorými sa stretávaš a zhováraš. Nehovor nič zbytočné, pamätaj, že čas je krátky, a že sa budeš musieť zodpovedať z každého zbytočne vyrieknutého slova. Rozhovoru daj určitý cieľ, snaž sa ho usmernovať pre spásu duší. Viac počúvaj ako hovor, v mnohovravnosti sa neubrániš hriechu. Pros Pána o poznanie, kedy je čas mlčať a čas hovoriť.


Nezaujímaj sa o novinky, zaneprázdňujú ducha. Keď niekomu prinesieš osoh svojimi slovami, viď v tom požehnanie Božie. Ked sa nachádzaš osamote, skúšaj sa, či nie si horší ako predtým, či si neupadol do hriechov, ktoré si predtým nerobil. Ak zhrešíš, hneď pros Boha o odpustenie s pokorou, zármutkom a nádejou na Jeho milosrdenstvo a ponáhľaj sa kajať pred duchovným otcom, lebo každý hriech zanechaný bez pokánia, ťa vedie do smrti. Okrem toho, ak sa nebudeš sužovať nad hriechom, ktorý si urobil, opäť do neho skoro upadneš.


Snaž sa každému robiť dobro kedykoľvek môžeš, nemysli na to, či to ocení, alebo nie, či ti bude vdačný, alebo nie. Raduj sa nie z toho, keď niekomu urobíš dobre, ale keď bez pomstychtivosti pretrpíš urážku od druhého, zvlášť od tvojho najbližšieho.


Keď niekto nie je poslušný, nenúť ho svojimi rečami, sám využi milosť, ktorú on stratil, lebo len miernosť ti prinesie osoh. No keď sa zlo jedného prenesie na viacerých, to netrp, hľadaj v tom nie svoj osoh, ale osoh mnohých, lebo spoločné blaho je dôležitejšie ako osobné.
V čase večere, spomínaj na tajomnú (poslednú) večeru Isusa Christa, pros Ho, aby ťta poctil nebeskou večerou. Skôr, než si ľahneš spať, spytuj si svoje svedomie, pros o svetlo k poznaniu svojich hriechov, rozmýšľaj o nich, pros o odpustenie, sľub nápravu, urči presne a jasne v čom konkrétne sa chceš polepšiť. Potom sa odovzdaj Bohu, ako keby si mal v túto noc predstúpit pred Neho. Zver sa Božej Matke, Anjelovi strážcovi a Svätému, ktorého meno nosíš. Predstav si, ako keby posteľ bola tvojím hrobom a prikrývka bola tvojím rubášom. Prežehnajúc sa a bozkajúc kríž, ktorý na sebe nosíš, zaspi pod ochranou Pastiera Izraela. Toto zachovávajúc nezadriemeš a nenájde ta Pán spať, keď príde.


Ked nemôžeš zaspať, alebo bdieš v nočnom čase, tak si spomen na slová: "Uprostred polnoci volaj o pomoc a ženích príde", alebo si spomeň na tú poslednú noc, keď sa Isus modlil k Otcovi do potu krvi. Modli sa za tých, ktorí trpia tejto noci ťažkými bolestami a smrteľným utrpením, za trpiacich a zomrelých, a pros Pána, nech ťa neprikryje večná tma. Uprostred polnoci vstaň z postele a modli sa, koľko ti len sily stačia. V čase choroby vlož nádej predovšetkým na Boha a často spomínaj a rozmýšľaj o utrpení a smrti Isusa Christa, pre posilnenie svojho ducha uprostred bolestivých múk. Neprestajne sa modli ako len vieš a môžeš, pros Boha za odpustenie hriechov a v trpezlivosť v čase bolesti. Všemožne sa zdrž reptania a podráždenosti, ktoré zvyknú sprevádzat bolesť. Pán Isus Christos trpel za naše spasenie tie najhoršie bolesti a súženia a my čo sme urobili, alebo vytrpeli, za našu spásu?!


Čím častejšie navštevuj služby Božie, zvlášť sväté Liturgie. Nedeľné a sviatočné dni bezpodmienečne zasväť vďakyvzdaniu. Ked si v chráme, vždy pamätaj, že sa tam nachádzaš v prítomnosti Boha, Anjelov a všetkých svätých. Zostávajúcu čast dna po svätej Liturgii zasväť pobožnému čítaniu a iným zbožným skutkom lásky. Deň výrocia svojho krstu, keď ti Boh pridelil tvojho Anjela strážcu, prežívaj obzvlášt bohumilo.


Každý rok, raz mesačne si dôsledne spytuj svedomie. Spovedaj sa a prijímaj Tajinu Tela a Krvi Isusa Christa, čo možno najčastejšie. K prijímaniu Tajín pristupuj vždy s hladom a ozajstnou túžbou duše, so skrúšeným srdcom, svätou úctou, pokorou, vierou, nádejou a láskou. Čo možno najčastejšie rozjímaj o utrpeniach a smrti Isusa Christa prosiac Ho, aby plášťom svojich zásluh prikryl všetky tvoje hriechy a prijal ta do Svojho Kráľovstva.


Meno Isus maj vždy s úctou na perách, v mysli a v srdci. Čím častejšie rozmýšľaj o veľkej láske Pána Boha k tebe, v Trojici osláveného a uctievaného, aby si ho aj ty miloval celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

Ak toto budeš zachovávať, budeš mat pokojný život na tejto zemi a blažený v nebi, na veky vekov.


Milosť Pána Isusa Christa nech je vždy s tebou.

Amen.